Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 2

  Основним видом виробничої дiяльностi Товариства є видобуток товарної залiзної руди. За 2007 рiк пiдприємство виробило товарної залiзної руди в розмiрi 3028,2 тис.тон товарної продукцiї, що дорiвнює 99,7 вiдсоткiв вiд загального обсягу товарної продукцiї. Крiм цього пiдприємство надає послуги промислового характеру якi складають 0,3 вiдсотка вiд загального обсягу товарної продукцiї. Послугами промислового характеру є вироби з деревини, виробництво друкарської продукцiї, стисненого повiтря, трикотажнi вироби, теплоенергiя. У звiтному роцi галузь, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, була на пiдйомi. Внаслiдок зростання попиту на товарну руду зросли цiни та обсяги виробництва. Емiтент зазнає конкуренцiї з боку 2-х бiльш потужнiших вiтчизняних комбiнатiв, внаслiдок того, що товарна руда конкурентiв має менший змiст шкiдливих домiшкiв (Р та S). Новi технологiї не впроваджуються, новi товари не випускаються.

РОЗДІЛ 2 Аналіз балансу підприємства

   Аналіз фінансової діяльності промисловго підприємства ВАТ «Суха балка» продовжується оцінкою майнового положення та структури капіталу за данними балансу 2007р. Розглянув баланс можемо зробити висновки, що загальна вартість майна ВАТ «Суха балка» на початок звітного періоду складала 328048,0 тис.грн., а на кінець – 349921,0 тис.грн. Ці дані показують, що ВАТ «Суха балка» - велике підприємство.

  Дослідження структури та динаміки фінансового стану промислового підприємства ВАТ «Суха балка» проводиться за допомоою складання агрегованого порівняльного  аналітичного балансу. Складений агрегований баланс ВАТ «Суха балка» наведений нижче в таблицях 2.1 та 2.2        

Аналіз балансу ВАТ«Суха балка» дозволяє зробити наступні висновки про фінансовий стан підприємства. Загальна вартість майна, яка на початок періоду складала 328048,0 тис. грн., за аналізований період збільшилася  на 21783,0 тис. грн. або майже на 7%.

Необоротні активи (іммобілізовані засоби) зросли за аналізований період на  5,22 % або на 9524,0 тис. грн., а головною причиною збільшення абсолютного розміру необоротних активів є збільшення незавершеного будівництва. Питома вага необоротних активів у загальній сумі майна підприємства складає близько 55  %. Це свідчить про важку структуру підприємства.

Оборотні активи (мобільні засоби)  за 2007 рік теж зросли на 12335,0тис.грн. Це відбулося за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками – за період вона зросла на 33365,0 тис.грн., або на 55,48%; запаси зазнали незначних змін - за період вони збільшилися на 310,0 тис.грн. Проте інші статті оборотних активів зменшилися - значно зменшилася дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги. Вона зменшилась за період на 18194тис.грн., або на 68,2%. Це означає, що з нами розрахувались за товари, роботи та послуги. Грошові кошти та їх єквівалнти зменшилися за період на 1779,0тис.грн Частка оборотних активів у загальній вартості майна за цей період збільшилась лише на 0,76 %. 

    Аналіз пасиву свідчить про те, що протягом 2007 року власний капітал ВАТ«Суха балка» зріс на 7349,0 тис. грн., в основному за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку – він за період збільшився на 7789,0тис.грн., або 4,1%. Інший додоатковий капітал також зменшився – його зміна за період складае 339,0 тис.грн., а вилучений капітал зріс на 349,0тис.грн. Зміни статутного капіталу та резервного капіталу підприємства у 2007 році не відбувалися.

 При цьому доля власного капіталу значно більша, ніж позикового і відповідно, на кінець періоду, складає 82,03% та 17,97%.

Щодо прзикового капіталу, то за період він збільшився на 14524,0тис.грн., це сталось за рахунок збільшення довгострокових  та поточних зобов"язань відповідно на 2233,0 тис.грн та на 12291,0 тис.грн.

Отже, якісний аналіз ВАТ «Суха балка» дозволив мені зробити наступні висновки: це підприємство намагається працювати більш-менш стабільно, уникаючи суттєвих змін у своїй структурі.