Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 13

За період, що ми аналізуємо, відбулися зміни в структурі прибутку підприємства ВАТ «Суха балка». За звітний період збільшився чистий доход від реалізації продукції – на 1286,0 тис.грн.. Це відбулося за рахунок збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції та налога на додану вартість. Питома вага собівартості в чистому доході збільшилась до 70,69 %, тобто на 4,40 %. Збільшився прибуток від операційної діяльності та від звичайної діяльності на 2489,0 тис.грн. та 7046,0 тис.грн. відповідно. Все це вплинуло на збільшення прибутку підприємства.

Факторний аналіз чистого прибутку

При проведенні аналізу фінансових результатів були виявлені зміни в порівнянні з 2007 роком за наступними статтями:

Таблиця 5.3

Показник

2006 рік

2007 рік

Δ, тис.грн

 у % до змін чистого прибутку

Чиста виручка

178467,0

179753,0

1286,0

18,25

Собівартість реалізованної продукції

118308,0

127073,0

8765,0

124,40

Валовий прибуток

60159,0

52680,0

-7479,0

-106,15

Інші операційні доходи

131348,0

98940,0

-32408,0

-459,95

Адміністративні витрати

4672,0

4673,0

1,0

0,01

Витрати на збут

33820,0

25375,0

-8445,0

-119,86

Інші операційні витрати

141864,0

107932,0

-33932,0

-481,58

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

11151,0

13640,0

2489,0

35,33

Інші доходи

1522,0

168,0

-1354,0

-19,22

Фінансові витрати

2606,0

4178,0

1572,0

22,31

Інші витрати

612,0

243,0

-369,0

-5,24

Прибуток від звичайної діяльності

407,0

7453,0

7046,0

100,00

Чистий прибуток

407,0

7453,0

7046,0

100,00

Таким чином, збільшення чистої виручки на 1286,0 тис.грн на 18,25% вплинуло на збільшення чистого прибутку. Також збільшення прибутку від операційної діяльності на 2489,0 тис.грн., на 35,33% позитивно вплинуло на чистий прибуток. Чистий прибуток за  звітний період збільшився на 7046,0тис.грн.

РОЗДІЛ 7 Аналіз рентабельності продукції

Рентабельність – це відносний показник, який визначеє рівень доходності бізнесу. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства вцілому, доходність різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної та ін.); вони найбільш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання тому, що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними чи використаними ресурсами. Ці показники використовуються для оцінки діяльності підприємства та як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні, а також разом з коефіцієнтами оборотності характеризують економічну ефективність та ділову активність підприємства.

В фінансовому аналізі використовується велика кількість аналітичних показників рентабельності, які з різних сторін відображають ефективність господарської діяльності підприємства. Всі вони відносні та показують, скільки прибутку (балансової, чистої, операційної та ін.) припадає на щдиницю реалізованої продукції (активів, виробничих фондів, власного капіталу та ін.).

Розрахуємо деякі показники рентабельності та проаналізуємо їх. Всі розрахунки зведемо в таблицю 6.1