Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 11

Показник

На початок звітного періода

На кінець звітного періода

Δ, тис.грн

Тр

Тпр

К Бівера

0,29

-

-

-

Кп.л

3,85

3,15

-0,70

0,82

-0,18

Кш.л.

3,36

2,78

-0,59

0,83

-0,17

Кабс.л.

0,06

0,01

-0,05

0,18

-0,82

Коефіцієнт Бівера показує співвідношення суми самофінансуємого доходу до загальної суми зобов’язань підприємства. У нашому випадку він має середнє значення та входить в область рекомендованих значень.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує достатність оборотних засобів для погашення короткострокової заборгованості протягом 12 місяців з звітної дати. Значення нашого коефіцієнта входить в область рекомендованих значень, як на початок звітного періоду, так і на кінець.

Коефіцієнт швидкої ліквідності за звітний період дещо знизився, але його значення все рівно досить високе.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину заборгованості підприємство може ліквідувати негайно. З розрахунків видно, що значення коефіцієнта за звітний період дещо зизилось, але все одно він показує, що у підприємства е найбільш ліквідні активи для погашення негайної заборгованості.

Платоспроможність підприємства відносні та абсолютні показники, котрі беруть до уваги фактичні та потенціальні грошові ресурси, а також співвідношення надходжень та платежів.

Ці показники ми розглянемо у таблиці 5.3.

                                                                                                    Таблиця 5.3

Назвак коефіцієнта

Формула

Значення

Коефіцієнт поточної платоспроможності

Грошові кошти та їх еквіваленти – ПЗ

-49462

Кгрош. платоспроможності

Грошові кошти та їх еквіваленти / Рахунки до сплати

0,01

Крозр. Платоспроможності

(Грошові кошти та їх еквіваленти+ГП+ЧДт)/ Рахунки до сплати

0,98

Клікв. платоспроможності

ОА / Рахунки до сплати

0,004

Кінтервалу захисту

(ОА – З)*/Середньоденні операційні затрати

0,50

РОЗДІЛ 6 Аналіз фінансових результатів

Прибуток та собівартість являються традиційними показниками в практиці фінансового аналізу діяльності підприємства. В ринкових умовах господарювання до основних показників належать також грошові потоки. Чистий грошовий потік можно визначити як суму чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.

  Першочерговими задачами аналізу прибутку підприємства як фінансового результату господарської діяльності являються оцінювання формування прибутку підприємства, темпів росту прибутку в цілому та окремо за кожною складовою, виявлення факторів, впливаючих на розмір прибутку, визначення рівня їх впливу, виявлення резервів збільшення прибутку, аналіз використаного прибутку підприємства.

Розрізняють такі напрямки аналізу:

• оцінка змін показників за аналізуємий період (горизонтальний аналіз);

• оцінка структури показників та їх змін (вертикальний аналіз).

Використаємо ці напрямки для аналізу фінансових результатів ВАТ «Суха балка».

Для початку розглянемо, як сформувався чистий прибуток данного підприємства.(табл 5.1)

Таблиця 5.1

Формування чистого прибутку