Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 10


Отже, проведений аналіз свідчить, що на підприємстві протягом періоду, за який проведено аналіз, фінансування необоротних активів і невеликої частини оборотного капіталу підприємства відбувається за рахунок власного капіталу. Інша частина оборотних активів покривається за рахунок позикового капіталу, що відповідає правилам фінансування. Вони визначають принципи, за якими підприємство має мобілізувати фінансовий капітал для покриття потреби у фінансових ресурсах. Підприємство при дотриманні правил фінансування забезпечує собі стабільну ліквідність та платоспроможність.

РОЗДІЛ 5 Аналіз платоспроможності та ліквідності

В умовах ринкових відносин платоспроможність підприємства вважається однією з найважливіших умов господарської діяльності.

Платоспроможність (ліквідність) – це можливість підприємства грошовими ресурсами своєчасно погасити свої зобов’язання.

       Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства дуже близкі, але ліквідність є більш ємкою: від рівня ліквідності залежить платоспроможність.

        В бухгалтерському балансі в активі засоби підприємства об’єднуються за рівнем зростання ліквідності, в пасиві зобов’язання розташовуються в залежності від скорочення сторів їх погашення.

Всі активи підприємства в залежності від здатності та швидкості їх перетворення на грошові засоби можно умовно розділити на такі групи:

Абсолютно ліквідні активи(А1); швидко реалізуємі активи (А2); вільно реалізуємі активи (А3); важко реалізуємі активи (А4).

Пасиви балансу в залежності від рівня зростання строків погашення зобов’язань об’єднуються так:

 Найбільш термінові зобов’язаня (П1); короткострокові пасиви (П2); довгострокові пасиви (П3); постійні пасиви (П4).  

Аналіз ліквідності заключаеться в порівнянні статей по активу, об’єднаних за рівнем спадаючої ліквідності, з короткостроковими зобов’язаннями по пасиву, які об’єднуються за рівнем зростання терміновості їх погашення. 

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі умови: 

А1>=П1; А2>=П2; АЗ>=ПЗ; А4<=П4.

Аналіз лівідноті балансу підприємтсва ВАТ «Суха балка» буде представлений нижче в таблиці 5.1

Актив

На початок звітного періода

На кінець звітного періода

Пасив

На початок звітного періода

На кінець звітного періода

Платіжний збиток/недостача

 

На початок

На кінець

А1

2352,0

573,0

П1

12258,0

18616,0

-9906,0

-18043,0

А2

124641,0

138459,0

П2

25486,0

31419,0

99155,0

107040,0

А3

18497,0

18807,0

П3

10625,0

12858,0

7872,0

5949,0

А4

182558,0

192082,0

П4

279679,0

287028,0

97121,0

94946,0

Баланс

328048,0

349921,0

Баланс

328048,0

349921,0

Х

Х

 

Таблиця 5.1

Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Суха балка»

Для нашого підприємтсва баланс ліквідності, як на початок так і на кінець звітного періоду, не являється абсолютно лікідним, бо у підприємства не достатноьо абсолютно ліквідних активів (грошових засобів та їх євівалентів за всіма статтями).

Поряд з цими показниками для оцінки ліквідності і платоспроможності підприємтсва розраховують відносні показники.

К Бівера

(ЧП+Ам)/(ДО*+ТП*)

Кп.л

(А1+А2+А3)/(П1+П2)

Кш.л.

(А1+А2)/(П1+П2)

Кабс.л.

А1/(П1+П2)

         Їх розрахунки представлені нижче в таблиці 5.2

                                                                                               Таблиця 5.2

Оцінка показників ліквівдності підприємства ВАТ «Суха балка»