Аналіз ліквідності і платоспроможності, страница 2

Співвідношення груп по активу та пасиву ТОВ "Ізюмський хлібозавод" за 2004р.

Таблиця 5.4

на початок періоду

на кінець періоду

А1>П1

А1<П1

А2<П2

А2<П2

А3>П3

А3>П3

А4<П4

А4<П4

Для нашого підприємства баланс ліквідності, як на початок так і на кінець звітного періоду, не є абсолютно ліквідним, бо у підприємства не достатньо абсолютно ліквідних активів.

Поряд з цими показниками для оцінки ліквідності і платоспроможності підприємства розраховують відносні показники.

Коефіцієнт Бівера

(ЧП+Ам)/(ДЗ*+ПП*)

Коефіцієнт поточної ліквідності

(А1+А2+А3)/(П1+П2)

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(А1+А2)/(П1+П2)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

А1/(П1+П2)

Де ЧП – чистий прибуток; Ам – амортизація;

ДЗ – довгострокові зобов’язання;

ПП – поточні пасиви.

Оцінка показників ліквідності підприємства ВАТ «Ізюмський хлібозавод»                                   за 2003 рік

Показник

На початок звітного періода

На кінець звітного періода

Δ, тис.грн

Тр

Тпр

К Бівера

0,45

-

-

-

К поточної ліквідності

2,21

1,27

-0,94

0,58

-0,42

К  швидкої ліквідності

1,26

0,45

-0,81

0,36

-0,64

К абсолютної ліквідності

0,23

0,05

-0,18

0,22

-0,78

Оцінка показників ліквідності підприємства ВАТ «Ізюмський хлібозавод» за 2004 рік

Показник

На початок звітного періода

На кінець звітного періода

Δ, тис.грн

Тр

Тпр

К Бівера

0,1

-

-

-

К поточної ліквідності

1,27

1,19

-0,08

0,94

-0,06

К  швидкої ліквідності

0,45

0,43

-0,02

0,95

-0,05

К абсолютної ліквідності

0,05

0,05

0,00

0,95

-0,05

Коефіцієнт Бівера показує співвідношення суми самофінансованого доходу до загальної суми зобов’язань підприємства. Його рекомендовані значення 0,17-0,4. Як ми бачимо з розрахунків ні в 2003р., ні в 2004р. цей коефіцієнт не потрапляє в цей інтервал, що є негативним фактором для підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує в якій мірі наявних оборотних активів достатньо для погашення поточних зобов’язань. Його фактичне значення на початок звітного періоду 2003р. співпадає з теоретичним, яке знаходиться в межах від 2 до 3, що говорить про можливість підприємства погасити поточні зобов’язання за рахунок поточних активів. Але на кінець 2003р. та на 2004 рік цей показник знизився, що говорить про те, що оборотних активів недостатньо для погашення поточних зобов’язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує співвідношення оборотних коштів, за винятком запасів, та поточних пасивів. Його теоретичне значення 0,6-0,8. Як видно з розрахунків на початок 2003р. цей показник був дуже високий, але на кінець 2004р. він знизився, і став навіть нижче нормативного значення.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує в якій мірі   поточні зобов’язання можуть бути покриті миттєво. Його фактичне значення співпадає з теоретичним (0,2-0,05), як на кінець 2003, так і на кінець 2004 років, а це говорить про можливість підприємства погасити негайно поточні зобов’язання за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів.

Для оцінки платоспроможності, я розрахувала коефіцієнт поточної платоспроможності та коефіцієнт захисного інтервалу і представила їх в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7

Показник

Формула

Розрахункове значення

на 01.01.2003

на 01.01.2004

на 31.12.2004

Коефіцієнт поточної платоспроможності

Грошові кошти+Поточні фінансові інвестиції-Поточні зобов'язання

-465,3

-2584,2

-2070,7

Коефіцієнт захисного інтервалу

Оборотні активи-Запаси/Середньодневні операційні затрати

29,04

44,53

31,63

Розрахувавши коефіцієнт поточної платоспроможності можна сказати, що за 2 роки він зменшився. Цей коефіцієнт відображає можливість погашення поточного боргу за рахунок потенційних грошових коштів і коштів, які є в наявності. Тобто, можна сказати, що підприємство не може погасити поточний борг. Коефіцієнт захисного інтервалу показує спроможність підприємством погашати власні денні операційні витрати. Ми бачимо, що спочатку цей коефіцієнт значно збільшився, але на кінець 2004 року знову зменшився.