Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з учбової дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», страница 2

8)  обрати параметри господарської операції щодо емісії корпоративних облігацій або шодо залучення банківського кредиту;

9)  оцінити ефективність залучення підприємством позикових фінансових ресурсів (розрахунок ефективної річної ставки відсотка);

10)  послідовно відбити вплив господарських операцій, пов’язаних із фінансуванням, на структуру капіталу підприємства;

11)  оцінити ступень фінансової незалежності підприємства після проведення операцій, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів;

12)  розрахувати величину чистого грошового потоку, який виникає в результаті здійснення розглянутих господарських операцій у рамках фінансової діяльності.


Аналітична ситуація 2

(для збиткового акціонерного товариства)

Акціонерне товариство зазнало значних збитків, його фінансовий стан характеризується як незадовільний. З метою подолання фінансової кризи та забезпечення подальшого розвитку підприємства було прийнято рішення про санацію підприємства. Для фінансування організаційних та виробничо-технічних санаційних заходів підприємство має потребу в капіталі в обсязі V тис. грн.Передбачається, що складовими загального  обсягу  фінансування (V) є:

V= V2+V3,

де  V2 – зовнішнє фінансування за рахунок власних коштів (дольове);

  V3 – зовнішнє боргове фінансування.

Пропорції між обсягами фінансування V2, V3 обираються студентом самостійно на основі обраної цільової структури капиталу підприємства. 

Статутний капітал акціонерного товариства на останню звітну  дату складається із простих акцій. Ринковий курс корпоративних прав опустився до позначки K %, що менше 100 %.

Необхідно:

1)  покрити поточні збитки, що відбиті у балансі, за рахунок наявних резервів покриття збитків;

2)   обрати варіант (або варіанти) одержання санаційного прибутку; розрахувати величину санаційного прибутку;

3)  зробити формальну санацію баланса;

4)  проаналізувати структуру капіталу підприємства;

5)  обрати цільовий коефіцієнт автономії;

6)  визначитися із пропорціями обсягів фінансування;

7)  обрати параметри господарської операції щодо додаткової емісії акцій;

8)  обрати параметри господарської операції щодо емісії конвертованих облігацій або шодо залучення банківського кредиту;

9)  оцінити ефективність залучення підприємством позикових фінансових ресурсів (розрахунок ефективної річної ставки відсотка);

10)  послідовно відбити вплив господарських операцій, пов’язаних із фінансуванням, на структуру капіталу підприємства;

11)  оцінити ступень фінансової незалежності підприємства після проведення операцій, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів та динаміку балансового курсу корпоративних прав;

12)  розрахувати величину чистого грошового потоку, який виникає в результаті здійснення розглянутих господарських операцій у рамках фінансової діяльності.


Обязательные разделы расчетной работы,

выполняемой на базе прибыльного предприятия  

1 раздел. Выбор целевой структуры капитала предприятия и пропорций привлекаемых средств.

Выбор пропорций между объемами финансирования по трем источникам студент делает самостоятельно на основе принятия решения о целевой структуре капитала (соотношение между собственным капиталом и заемным).  Выбор целевой структуры капитала производится на основе анализа сложившейся структуры капитала, анализа статистической информации о структуре капитала предприятий Украины по отраслям. При этом необходимо учесть наличие или отсутствие у предприятия долгосрочных и краткосрочных обязательств в структуре источников финансирования.

Величину возможного объема финансирования V1 (самофинансирование) предлагается определять на основе показателя Free Cash flow (независимый денежный поток) и анализа формы №3 «Звіт про рух грошових коштів».

После определения объема самофинансирования V1, на основе выбранной целевой структуры капитала определяются пропорции между объемами привлекаемых средств V1,V2,V3.

2 раздел.Долевое финансирование (привлечение финансовых ресурсов путем дополнительной эмиссии акций)

Обязательным пунктом 2-го раздела является выкуп небольшого пакета акций в рамках подготовки к размещению дополнительной эмиссии акций с различными возможными целями (поддержание падающего рыночного курса; информационный сигнал рынку; концентрация капитала в руках наиболее активных собственников  и др.)*