Навчальна програма з дисципліни “Цифрові пристрої та мікропроцесори, частина ІІ”, страница 2

Предмет, завдання та зміст курсу. Основні поняття. Склад і принцип дії мікроЕОМ, мікропроцесор (МП), інтерфейсні пристрої, мікропроцесорний комплект, мікропроцесорна система (МПС), мікроконтролер (МК). Роль МП і МК у сучасній радіоелектроніці.

2.2. Архітектура МК

Основні види пам’яті сучасних МК; ПЗП, ОЗП, Flas-память. Організація пам’яті, пам’ять програм, даних, енергонезалежна пам’ять. Структура та принцип дії мікроконтролерів типу AVR. Методи адресації та система команд. Пристрій керування МК. Тактовий генератор. Режими енергоспоживання. Система скидання. Система переривань.

2.3. Інтерфейс МК

Поняття інтерфейсу. Організація паралельного інтерфейсу, паралельні порти, таймери – лічильники. Організація послідовного інтерфейсу, універсальний приймач-передавач USART, послідовний периферійний інтерфейс SPI.  Аналоговий компаратор МК. Аналогово-цифровий перетворювач МК.

2.7. Закінчення

Основні шляхи розвитку сучасних МП і МК. Порівняльна характеристика мікроконтролерів AVR.

3. ПЕРЕЛІК  ТЕМ  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

1 Команди логічних операцій

2 Команди арифметичних операцій і зсуву

3 Команди операцій з бітами

4 Команди пересилання даних

5 Команди передачі керування

6 Команди керування системою

7 Фізичне програмування МК, інтерфейс JTAG

4. ПЕРЕЛІК  ТЕМ  ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ

1 Ознайомлення із основами САПР AVR Studio

2 Дослідження методів автоматизації підготовки програм мовою                           асемблера

3 Розробка програм обробки даних

4 Розробка програм генерації сигналів довільної форми

5. ПЕРЕЛІК  ТЕМ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1 Розробка програм обробки даних

2 Розробка програм генерації сигналів довільної форми

6. ПЕРЕЛІК  ТЕМ  ІНДИВІДУАЛЬНИХ  ЗАНЯТЬ   ТА  САМОСТІЙНИХ  РОБІТ

1 Порівняльна характеристика та різновиди структурних схем МК різних типів.

2 Архітектура, порівняльні характеристики, структура та функціональні можливості сигнальних та медійних МП.

3 Основні типи динамічної пам’яті.

4 Організація режиму прямого доступу до пам’яті (ПДП). Програмований контролер ПДП.

5 Реалізація алгоритмів прямого/зворотного перетворення Фур'є сигналів, цифрової фільтрації сигналів, змішування сигналів, визначення кореляційної функції двох сигналів, цифрового усереднення амплітуди, часового стискання.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Корнеев В.В.,Кисельов А.В. Современные микропроцессоры. – М.: НОЛИДЖ, 2000. – 320с.

2. Задорожний В.К., Дрючин О.О. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Цифрові пристрої та мікропроцесори. Частина 2”. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 68 с.

3. Микропроцесоры: Курс и упражнения. / Токхайм Г., перевод с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 391 с.

4. Бродин В.Б.,Калинин А.В. Системы на микроконтролерах и БИС программируемой логики  – М.: Издательство Эком, 2002. – 400 с.

Додаткова:

5. Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем: Учеб. Пособие для радиотехнических спец. вузов / Гришин Ю.П., Казаринов Ю.М., Катиков В.М. и др. – М.: Высшая школа, 1988. – 319с.

6. Применение микропроцессоров и микроЕОМ в радиотехнических системах. Учебн. пособие для радиотехнических специальностей вузов / Под ред. Ю.М. Казаринова. – М.: Высшая школа, 1988. – 391 с.

7. Лихтциндер Б.Я., Кузнецов В.Н. Микропроцессоры и вычислительные устройства в радиотехнике: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 272 с.

8. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые ЭВМ. Теория и применение. – К.: Выща школа, 1983. – 454 с.

9. AVR RISC microcontrollers Data Book. Atmel Corp., 1999.

10.Цифровые ЭВМ: Практикум / К Г.Самафалов и др.; Под общей ред. К.Г.Самофалова. – К.: Выща школа, 1990. – 215 с.


11.Справочик по устройствам цифровой обработки информации / Под ред. В.Н. Яковлева. – К.: Техника, 1988. – 415 с.

12.Зубчук В.Н., Сигорский В.П., Шкуро А.Н. Справочник по цифровой схемотехнике. – К.: Техника, 1990. – 448 с.