Навчальна програма з дисципліни “Цифрові пристрої та мікропроцесори, частина ІІ”

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ученою  радою  ВНТУ

        Протокол  № _____            

        від “___” _________ 2007 р.

Проректор  з  навчальної  та науково-методичної  роботи

______________  В. О. Леонтьєв

НАВЧАЛЬНА   ПРОГРАМА  

з дисципліни “Цифрові  пристрої 

та  мікропроцесори,  частина ІІ”

Бакалаврський  напрям:  6.0907  “Радіотехніка”

Спеціальності:  7.090701  “Радіотехніка”;

7.090703  “Апаратура  радіозв’язку,  радіомовлення  та  телебачення”

РОЗГЛЯНУТО  І  СХВАЛЕНО

Методичною  радою  ВНТУ

Протокол  № _____

від  “_____” ______________ 2007 р.

Голова  Методичної  ради

__________________  В. О. Леонтьєв

Укладач: ________________  Кофанов В.Л., к.т.н., професор кафедри РТ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри радіотехніки

Протокол  № _____  від  “____”  __________  2007 р.

Завідувач кафедри ______________ Осадчук О.В.

Програма прорецензована  та  схвалена на засіданні кафедри  ТК

Протокол № _____  від  “____”  ___________  2007 р.

Завідувач кафедри  РТТК      _______________  Кичак В.М.

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії Інституту радіотех­ніки, зв’язку та приладобудування.

Протокол № ____  від  “____”  ____________  2007 р.

Голова методкомісії ІнРТЗП  ________________  Бортник Г.Г.

Розглянуто і схвалено на засіданні Ученої ради Інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування.

Протокол № ____  від  “____”  ____________  2007 р.

Голова Ученої ради  ________________________  Кичак В.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета  викладання  дисципліни

Дисципліна “Цифрові пристрої та мікропроцесори, частина ІІ" є однією з базо­вих інженерних дисциплін спеціальностей “Радіотех­ніка” і “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення”. Мета її викладання – забезпечити теоретичну підготовку з мікропроцесорної техніки, необхідну для фахівців радіотех­нічного напряму, і набуття студентами навичок сучасної інженерної праці в галузі проектування, діагностики та експлуа­тації радіоелектронного обладнання із застосуванням САПР.

1.2. Задачі  вивчення  дисципліни

Під час вивчення дисципліни студенти мають засвоїти необхідний мінімум теоретичних знань з мікропроцесорів та мікроконтролерів. На практичних заняттях студенти мають засвоїти систему команд типового мікроконтролера. На лабора­торних заняттях студенти мають на­бути навичок розробки програм із застосуванням САПР та дослідження характеристик типових мікропроцесорних систем.

У підсумку студенти мають:

1) знати принцип дії, структуру, систему команд та найважливіші параметри сучасних типових мікроконтролерів;

2) вміти розробляти алгоритми і програми мікропроцесорних систем обробки інформації з використанням САПР;

3) орієнтуватись у можливих варіантах розв’язання конкретних технічних завдань на основі сучасної елементної бази мікропроцесорної техніки.

1.3. Зв’язок з іншими дисциплінами

Викладання дисципліни ба­зується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення поперед­ніх курсів: “Інформатика”, “Радіоматеріали, радіокомпоненти та основи мікро­електроніки”, “Основи теорії кіл”, “Сигнали та процеси в радіотехніці”, “Осно­ви автоматизації проектування РЕА”, “Аналогові електронні пристрої” і “Цифрові пристрої та мікропроцесори, частина І".

Дисципліна є базовою для вивчення мікропроцесорів та мікроконтролерів для профільних радіотехнічних дисциплін, таких як “Пристрої генерування та формування радіосигналів”, “Радіоавто­матика”, “Пристрої приймання та        обробки сигналів”, “Радіотехнічні системи”, “Основи телебачення та               відеотехніка” і т. ін.

2. ЗМІСТ   ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Вступ

Похожие материалы

Информация о работе