Розробка схеми підсилювача НЧ радіоприймача стерео

Страницы работы

Содержание работы

Анотація

В данному курсовому проекті було розроблено схему підсилювача НЧ радіоприймача стерео, тобто був розроблений підсилювач на два канали. Підсилювальний каскад було розроблено на інтегральних мікросхемах.  Це дало багато переваг таких як зменьшення маси пристроя, меньші енергоспоживання , низька собівартість , малі габаріти, менші нелінійні спотворення.  Також було викоонано моделювання  трьох смугового АЧХ при допомозі схемного пакету Electronic Workbench 5.0.


Зміст

Вступ........................................................................................................................................

1.Розробка технічного завдання............................................................................................

2.Розробка структурної схеми пристрою………………............………………….............

2.1. Вибір акустичної системи для підсилювача потужності.............................. .....…

2.2. Вибір схеми підсилювача потужності................................................................. ....

2.3. Визначення загального коефіцієнта підсилення по потужності ПЗЧ...................

2.4. Розрахунок загальної кількості каскадів ПЗЧ.........................................................

2.5. Визначення відношення сигнал/шум.......................................................................

2.6. Розрахунок частотних спотворень.... .......................................................................

2.7. Визначення нелінійних спотворень для схеми підсилювача.................................

2.8. Розробка структури пристрою на дискретних елементах......................................

2.9. Розробка структури пристрою на ІМС.....................................................................

3. Електричний розрахунок блоків структурної схеми.....................................................

3.1. Розрахунок підсилювача потужності на ІМС.........................................................

3.2 Розрахунок регулятора тембру.............................................................................. ...

3.3 Розрахунок регулятора гучності...............................................................................

4. Моделювання параметрів і характеристик.....................................................................

4.1.Вибір моделюючої системи.......................................................................................

4.2. Вибір моделей компонентів. ....................................................................................

4.3. Аналіз моделі пристрою. .................................................................................... .....

4.4. Аналіз результатів вимірювань. ..............................................................................

Висновок............................................................................... ................................................
Література……………………………………………………………………………..........


Вступ

Метою даного курсового проекту є розробка підсилювача автомобільного НЧ  радіоприймача.

Підсилювачем  називається пристрій, який дає змогу при наявності на його вході коливань з деяким рівнем потужності, дістати на опорі навантаження ті самі коливання, але з більшим рівнем потужності.

Роботу підсилювача НЧ характеризують наступними параметрами : коефіціент підсилення , амплітудна та амплітудно – частотна характеристика, величина коефіціента нелинійних спотворень, рівень власних шумів , рівень фона, паразитна генерація , вхідна напруга, номінальна вихідна потужність та інші.

Підсилювач НЧ на транзисторах складається з попереднього та кінцевого  підсилювача. Низькочастотний сигнал підводиться до регулятора гучності   далі на попередній каскад підсилення, регулятор форми АЧХ  та  на каскад кінцевого підсилення до виходу якого підключається акустична система .

  В наш час  широко  використовуються  iнтегральнi  мiкросхеми рiзноманiтного функцiонального призначення.  Але  й  не  втратили свого значення дискретнi елементи, якi взято за основу при курсо­вому проектуваннi.

  В ходi виконання курсового проекту буде розроблено структур­ну схему пiдсилювача НЧ з параметрами, що  повнiстю задовольняють  технiчне завдання.  Пiд час попереднього розрахун­ку буде визначено кiлькiсть та типи каскадiв пiдсилення для забе­зпечення необхiдного коефіцієнту пiдсилення,  одночасно  будуть визначатись  орієнтовні  значення  коефіцієнтів  частотних    та нелiнiйних спотворень спотворень, та глибина зворотних  зв'язкiв, що покращують цi показники.


1. Розробка технічного завдання

Технічне завдання розробляється по завданню до курсового проекту на розробку пристрою.

Похожие материалы

Информация о работе