Логічні основи цифрової техніки (Глава 2 навчального посібника), страница 7

1. Графічна ілюстрація операцій над логічними функціями. Розглядатимемо логічну функцію як множину y={Mi}, елементами якої є мінтерми Mi, що відповідають значенню y=1 на певних вхідних кортежах i. Усі 2m можливих

Якщо якась функція є константою нуля yº0, що відповідає порожній множині y=Æ, то всю діаграму займає ділянка 0, а якщо вона є константою одиниці yº1, то вся діаграма збігається з ділянкою 1. Отже, співвідношення між частинами діаграми для довільної функції зображається як =1\y чи y=1\y, бо область визначення U=y+º1.

На діаграмі рис. 2.4,б зображено дві функції y1 і y2, подані прямокутниками, а на спрощеній нижній діаграмі обидві функції подано рисками. Нумерація ділянок діаграми відповідає десятковим кодам, складеним з цих функцій, наприклад, ділянка, де перетинаються обидві функції, має код і=у2у1=112=310, а ділянка, де у2=1, у1=0 – номер і=у2=102=210.

На цій діаграмі ділянки відповідають таким логічним операціям над функ-ціями: 1, 3, 2 – диз'юнкція чи об'єднання (АБО) D=y1+y2; 0 – інверсія або доповнення об'єднання (АБО-НЕ) ; 3 – кон'юнкція або перетин (І) K=y1y2; 0, 1, 2 – доповнення перетину (І-НЕ) ; 1 – різниця (заборона) R12=y1\y2, яка утворюється вилученням з прямокутника y1 тих одиниць, що збігаються з функцією y2; 2 – аналогічна різниця R21=y2\y1; 0, 2, 3 – імплікація y1®y2=R12; 0, 1, 3 – аналогічна імплікація y2®y1=; 1, 2 – сума за модулем два (виключне АБО) M=y1Åy2; 0, 3 – виключне АБО-НЕ .

Як видно з діаграми, підмножина мінтермів, яка утворює перетин функцій (ділянка 3), входить до складу підмножини об'єднання (ділянки 1, 3, 2), що позначається символом включення KÌ D. Отже, завжди KD=K. Виражаючи подібним чином операції одна через одну, дістанемо співвідношення:

   

(2.6)

2. Зв'язок між функціями і їх складниками. Якщо одну з двох функцій, наприклад, y1 вважати відомою, то за допомогою операцій (2.6) можна виразити шукану функцію y2 через відому або її окремі складники, що є, по суті, розв'язанням логічного рівняння відносно невідомої змінної. Безпосередньо з діаграми Венна (див. рис. 2.4,б) видно, що пряма функція y2  утворюється логічним підсумовуванням ділянок 2, 3, а інверсна – ділянок 0, 1. Отже, потрібно виразити ці ділянки через величини, які вважатимемо відомими, бо їх можна визначити з таблиці відповідності. Залежно від співвідношення між функціями розглянемо такі випадки.

а) У загальному випадку (див. рис. 2.4,б) з урахуванням (2.6) матимемо

                                                                                                            (2.7)

Ці вирази мають універсальний характер, бо яку з порівнюваних функцій вважати відомою y1, а яку – шуканою y2, не має значення, аби-но їх назви в (2.6) і (2.7) були однаковими. Вирази (2.7) в окремих випадках співвідношення між функціями можна спростити.

б)  У   разі   суцільногопокриттяобласті   визначення   обома   функціями

(рис. 2.4,в), тобто якщо D = 1, K ¹ 0, дістанемо

                                                                                           (2.8)

в) Ознакою неперетинних функцій (рис. 2.4,г) є K=0, а також R12=y1, R21=y2, тому

                                                                                                                                     (2.9)

Зауважимо, що при цьому співвідношення y1\y2=y1, y2\y1=y2 можуть виявитися корисними для спрощення логічних виразів.

г) У випадку включення шуканої функції до складу відомої yy1 (рис. 2.4,д), коли D=y1, K=y2, R21=0, маємо

                                                    (2.10)

д) Навпаки, за включення відомої функції до складу шуканої yy2      (рис. 2.4,е), коли D=y2, K=y1, R12=0, маємо

y2=y1+R21.                                                               (2.11)

е) І, нарешті, ознакою взаємоінверсних функцій (рис. 2.4,є) є D=1, K=0, отже,

y2=D\ y1=.                                                                (2.12)