Розробка структур­ной схеми пiдсилювача відтворення магнітофона

Страницы работы

Содержание работы

           

Міністерство  освіти  України

Вінницький  державний  технічний  університет

Кафедра   радіотехніки

Підсилювач відтворення магнітофона

Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни

«Аналогові електронні пристрої».

          Роботу виконав:

          студент гр. ОТЗ-96                                                            Фіяло С.О.

          Роботу перевірив:

          доцент кафедри РТ                                                           Рудик В.Д.

Вінниця 1999

ЗМІСТ

Розробка технічного завдання.          .         .         .         .         .          .         .         .         .

Вступ.         .         .         .         .         .         .         .         .         .          .         .         .

1.  Розрахунок структурної схеми транзисторного підсилювача відтворення     

     магнітофону.   .         .         .         .         .         .         .         .          .         .         .

1.1  Визначення велечини навантажувального опору кожного каналу.        .

1.2 Вибір схеми підсилювача потужності. .         .         .          .         .         .

1.3 Визначення типу транзисторів ПП.       .         .         .          .         .         .

          1.4 Визначення загального коефіцієнта підсилення каналу за потужністю.   .

1.5  Визначення загальної кількості каскадів підсилювача.         .         .         .

1.6 Розрахунок співвідношення сигнал/шум.      .         .          .         .         .

          1.7 Розподіл частотних та неленійних спотворень по каскадах.     .         .

1.8 Розробка структурної схеми.       .         .         .         .          .         .         .

          1.9 Аналіз можливостей побудови підсилювача відтворення

                магнітофона на   ІМС.        .         .         .         .         .          .         .         .

          1.10 Розробка структурної схеми підсилювача на ІМС.          .         .         .         .

2.  Електричний розрахунок каскадів підсилювача відтворення магнітофона.        .

          2.1Розрахунок попереднього підсилювача.         .         .          .         .         .         .

          2.2 Розрахунок регулятора гучності.          .         .         .          .         .         .         .

          2.3 Розрахунок регулятора тембру.   .         .         .         .          .         .         .

          2.4 Розрахунок кінцевого підсилювача.     .         .         .          .         .         .

3.  Моделювання регулятора тембру.         .         .         .         .          .         .         .         .

4.  Порівняння результатів проектування з вимогами ТЗ.       .          .         .         .

Заключення.         .         .         .         .         .         .         .         .          .         .         .

Література. .         .         .         .         .         .         .         .         .          .         .         .

Додаток.     .         .         .         .         .         .         .         .         .          .         .         .

ВСТУП

Підсилювачем  називається пристрій, який дає змогу при наявності на його вході коливань з деяким рівнем потужності, дістати на опорі навантаження ті самі коливання, але з більшим рівнем потужності, ефект підсилення досягається лише тоді, коли підсилювач має якесь джерело, з якого забирається енергія для створення збільшеної потужності на виході. Енергія джерела живлення перетворюється в енергію корисного сигналу за допомогою активного елементу. В залежності від призначення підсилювача, до його параметрів  висуваються різні умови, це значним чином впливає на смемотехнічні  рішення, за  якими будується підсилювач. Загальною тенденцією в розвитку схемотехніки підсилювачів є застосування  таких рішень, які дають можливість отримати високий   ККД , малі лінійні та нелінійні спотворення, широкий діапазон частот.

          В наш час  широко  використовуються  iнтегральнi  мiкросхеми рiзноманiтного функцiонального призначення.  Але  й  не  втратили свого значення дискретнi елементи, якi взято за основу при курсо­вому проектуваннi.

          В ходi виконання курсового проекту буде розроблено структур­ну схему пiдсилювача НЧ з параметрами, що  повнiстю задовольняють  технiчне завдання.  Пiд час попереднього розрахун­ку буде визначено кiлькiсть та типи каскадiв пiдсилення для забе­зпечення необхiдного коефіцієнту пiдсилення,  одночасно  будуть визначатись  орієнтовні  значення  коефіцієнтів  частотних    та нелiнiйних спотворень спотворень, та глибина зворотних  зв'язкiв, що покращують цi показники.

          В електричних розрахунках будуть  вибранi  електричнi  схеми каскадiв, розрахованi номiнали , вибранi типи елементiв, а  також будуть  уточнюватися коефіцієнти пiдсилення, та спотворень.

          При курсовому проектуваннi будемо використовувати  програмний  па­кет  Electronics WorkBanch для моделювання каскаду регулювання тембру, що  дасть нам змогу  відкорегувати  принципiальну електричну схему темброблоку.

Похожие материалы

Информация о работе