Проектування цифрових пристроїв на типових ІС та на ВІС програмованої структури з використанням моделюючого пакету MAX+plus II

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

Кафедра радіотехніки

ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА ТИПОВИХ

 ІС ТА НА ВІС

Варіант 36

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи з дисципліни

«Цифрові пристрої та мікропроцесори  ч.1»

08-17.КР.036.00.000 ПЗ

Перевірив:                              Кофанов В.Л.

                                                          Дата                      Підпис

Виконав: ст.гр.         – 03                                 

                                                          Дата                      Підпис

Вінниця 2005

ТЕХНіЧНЕ ЗАВДАННЯ

Завдання №1

Для логічної функції , необхідно:

1)  побудувати таблицю відповідності та навести вирази для логічної функції  в досконалих формах (ДДНФ, ДКНФ);

2) мінімізувати функцію в чотирьох формах (МДНФ і МКНФ для прямих та інверсних функцій) та порівняти складність реалізації в булевому базисі за цими формами відносно досконалих форм, навести функцію в базисах І-НЕ, АБО-НЕ та І-АБО-НЕ.

3) мінімізувати схему в одному елементному базисі (І-НЕ чи АБО-НЕ), який потребує меншої кількості елементів;

4) виконати елементи технічного проектування мінімальної форми на інтегральних мікросхемах вибраної серії;

6) виконати автоматичне проектування пристрою за схемами п. 2) та 3) (на ВІС програмованої структури) на рівні примітивів у графічному редакторі MAX+plus II та здійснити автоматичний аналіз швикодії за допомогою матриці затримок;

Завдання №2

1) Синтезувати пороговий елемент (на SM, COMP) 5 З 10 (жорсткої стртуктури). Навести таблиці відповідності, діаграми термів (за необхідністю), логічні вирази, принципову електричну схему, часові діаграми перемикання.

2) виконати автоматичне проектування пристрою на рівні макро або мегафункцій у графічному редакторі MAX+plus II.

3) ви конати п. 2)на тому самому або вищому структурному рівні у текстовому редакторі MAX+plus II (з іншою назвою проекту, що містить варіант 36).

Завдання №3

1) реалізувати реверсивний генератор кодової послідовності на регістрі зсуву з послідовністю (0001001), навести таблиці відповідності, діаграми термів (за необхідністю), логічні вирази, принципову електричну схему за ДСТУ.

2) виконати аналіз функціонування пристрою та довести його самовідновність. Навести повну таблицю перемикання (за необхідністю), повний перемикальний граф, часові діаграми із зазначенням затримок та визначити швидкодію.

3) виконати автоматичне проектування пристрою за п. 1) та 2) (на ВІС прорграмованої стртуктури) на доцільному рівні у графічному редакторі MAX+plus II та здійснити аналіз швидкодії за допомогою дисплея Registered Performance.

4) виконати п. 3) на тому самому або вищому структурному рівні, включаючи рівень скінченного автомата (State Machine) у текстовому редакторі MAX+plus II (з іншою назвою проекту, що містить варіант).

АНОТАЦІЯ

УДК 621.374

Курсова робота з дисципліни „Цифрові пристрої та мікропроцесори. Частина 1” на тему „Проектування типових цифрових пристроїв на типових ІС та ВІС.

Розроблено цифровий пристрій на заданій елементній базі, також перевірено його працездатність з використанням моделюючого пакету MAX+plus II. Виконані логічні операції над заданою функцією. Реалізована функція поріняння кількості сигналів на вході (пороговий елемент) .

          Наведено 41 рисунок, номерація яких здійснена по розділах, 5 таблиць, номерація яких здійснена також по розділах. Також наведені елементи технічного проектування мінімальної форми функції на інтегральних мікросхемах вибраної серії і елементи технічного проектування ГКП.

ВСТУП

          Цифрові пристрої, призначені для обробки та збереження інформації, володіють високими споживчими властивостями, якщо на всіх етапах проектування, виробництва, контролю і експлуатації роботи виконуються з урахуванням вимог стандартів.

           Метою даного курсового проекту є вивчення теоретичних та практичних основ розробки пристроїв, в основі яких лежать цифрові мікросхеми. Дані пристрої знаходять широке застосування в різних галузях сучасного виробництва. Вони можуть виступати окремими завершеними виробами, або функціональними вузлами інших пристроїв.

Важливим чинником, який впливає на якість розробленого пристрою, являються теоретичні принципи його побудови. Одну і ту саму функцію можна реалізувати кількома способами. Тому однією з найважливіших задач розробника є розгляд якомога більшого числа варіантів і вибору найоптимальнішого по швидкодії, вартості, кількості використаних елементів тощо.

          В даній роботі використання персональної ЕОМ дає можливість здійснити якісне проектування пристрою. Тому варто скористатися таким програмним забезпеченням, як програмний пакет MAX+plus II, а також графічний редактор Компас 5.11.

ЗМІСТ

Технічне завдання

Анотація  …………………………………………………….…………

Вступ …………………………………………………….………………

Розділ 1 …………………………………………………….……………

1.1 Мінімізація логічної функції...

1.2 Мінімізація функції в чотирьох формах (МДНФ і МКНФ для прямої та інверсної форми). …………………………………………………….………

1.3 Реалізація функції в базисах І-НЕ, АБО-НЕ та І-АБО-НЕ. ……………

Похожие материалы

Информация о работе