Розробка підсилювача низької частоти для відтворення магнітофона запису, страница 11

2.7.4   Визначаємо величини опорів і типи резисторів Rб1  та Rб2 :                   Rб1=(Ек’- Uбо-URe)/(Ig+ Iбо)=23.8-(0.45+2.38)/0.1*10-3+0.01*10-3=190681Ом

 Ig=(3…10) Iбо=10*0,01=0,1 мА

 Rб1: С2-22-0,125-200 кОм  5%

Rб2=(Uбо+URe)/Ig=(0,45+2.375)/0,1*10-3=28250 Ом

Rб2:С2-22-0,125 -27 кОм ±5%                                                             2.7.5.Визначимо величину опору Rф  та величину ємності Сф і їхні типи:        Rф=(Ек-Ек’)/(Ig+Iko+I), де I=1.8 мА

 Rф=(28-23.8)/(0,1*10-3+0.7*10-3+1.4*10-3)=1909 Ом

  Rф:С2-22-0,125-2 kОм  ±5%

Сф≥(10…15)/2ПFнRф=12,5/6,28*33*1909=31*10-6 Ф

Сф: К50-6-30 мкФ 63 В 8020

2.7.6. Розрахуємо коефіцієнт підсилення по потужності Кр:

Кр=КU*Кі

КІURВХ/R=97.2*490/486=98

KU=S0*R=0.2*486=97.2

де R=RнRвхсл/ Rн+Rвхсл=68000*490/68000+490=486 Ом

Rвх~=∆Uб/∆Iб≈500 Ом,

Rвх≈RBX*RБ1*RБ2~/RВХ*RБ1+RВХ*RБ2+RБ1*RБ2=500*190681*28250/500*190681+500*28250+190681*28250=490 Ом

Кр=10*lg(98*97.2)=9525.6 дБ

Похибка 15% менша від дозволеної (20%)

2.7.7    Визначаємо величину та тип розділової ємності Сg

Сg≥1/2ПFн(Rн+ Rвх.сл.)√М’н2-1

Сg=1/6,28*33(68000+490) √1,00012-1=5 мкФ

Сg: К50-6-5 мкФ 20 В 8020

2.7.8   Уточнюємо величину частотних спотворень в області висоих частот:

Мв=√ 1+(2πFвСо RΣ)2

Со=Ск*h21eмін+См+Свхсл=6*10-12*100+10*10-12+3,39*10-9=4*10-9 Ф

Мв= √ 1+(6,28*18000*4*10-10*486)2 =1,02 (0,17дБ)<Мвпоп.розр.

2.7.9   Визначимо вхідний опір та вхідну ємність каскаду

Свх=(1/2ПFh21б Rвхск )+Скб(1+Кu)

Rвхск≈Rвх/(1+Кі)=490/(1+98)=4,9 Ом

Свх=(1/6,28*250*106*4,9)+6*10-12(1+97,2)=719 пФ.

ВИСНОВОК

          В ході розрахунку даного курсового проекту був розроблений підсилювач низької частоти для відтворення магнітофона запису. Даний пілсилювач низької частоти задовольняє всім даним технічного завдання. Для розрахунку даного курсового проекту були використанні слідуючі програми: Word, Excel, і т.д. В данному курсовому проекті розраховано і розроблено підсилювач відтворення магнітофона. Він включає в себе розрахунки структурної схеми, електричної схеми. Основні труднощі, що зустрічаються при розробці підсилювача відтворення, полягають в досягненні низького рівня власних шумів і мінімального рівня нелінійних спотворень.

ЗМІСТ

Розробка технічного завдання……………………………………………….1.

Вступ…………………………………………………………………………...2.

1.Розробка структурної схеми……………………………………………….3.

1.1  Вибір навантаження…………………………………………………….3.

1.2  Вибір схеми підсилювача………………………………………………3.

1.3  Визначення загального коефіцієнта підсилення………………………7.

1.4  Визначення згальної кількості каскадів………………………………..9.

1.5  Розрахунок співвідношення сигнал/шум………………………………9.

1.6  Розподіл частотних та нелінійних спотворень по каскадах…………..9.

2. Електричний розрахунок……………………………………………………12.

2.1 Розрахунок вихідного підсилювача потужності………………………….12.

2.2 Розрахунок попереднього каскаду………………………………………..20.

2.3  Електричний розрахунок емітерного повторювача…………………….22.

2.4  Розрахунок 2-го каскаду попереднього підсилювача…………………..24.

2.5  Розрахунок регулятора тембра…………………………………………...26.

2.6  Розрахунок регулятора гучності…………………………………………27.

2.7  Розрахунок 1-го каскаду попередньго підсилювача……………………28.

2.8  Висновок……………………………………………………………………29

2.9  Список використаної літератури………………………………………….30

Список використаної літератури

1.  Петренко Т.А. Підсилювальні пристрої.-М.: Вища школа.,1995.

2.  Манаєв Є.І. Основы радиоэлектроники-М.: Радио и связь.,1990.

3.  Мамоннин И.Г. Усилительные устройства.: Связь.,1977.

4.  Терещук Р.М. и др. Полупроводниковые приемно-уселительные устройства.   

Справ. Радиолюбителя.-Киев: Наук. Думка, 1989.

5.  Рудик В.Д. Методичні вказівки до курсового проектування аналогових та   підсилювальних електронних пристроїв. ВДТУ. 1999.

6.  Петренко Т.А. Методические указания к курсовому проекту по “усилительные устройства” Часть ІІ. ВПИ. 1981.

7.  Конспект лекцій.