Розробка підсилювача вимірювального генератора, страница 4

.

Знайдемо об’ємний опір бази

,

де    - стала часу  в області верхніх частот;

        - ємність колектора;

        - об’ємний опір бази.

Підставляємо чисельні дані та отримуємо

.

Визначаємо вхідний опір транзистора у схемі із ЗБ

.

Знаходимо вхідний опір каскаду із ЗЕ без врахування ВЗЗ

;

.

У вхідному каскаді підсилення глибина ВЗЗ буде рівна А=2.

Визначимо крутість транзистора використовуючи наступну формулу

,

де  - коефіцієнт передачі струму у схемі ЗЕ;

- вхідний опір транзистора у схемі із ЗБ.

Підставляємо чисельні дані та отримуємо

.

Знайдемо вхідну потужність для вхідного каскаду підсилення.

Для схеми з спільним емітером вираз для знаходження коефіцієнта підсилення за потужністю матиме наступний вигляд

,

де - мінімальний коефіцієнт передачі за струмом в схемі ЗЕ.

.

Знаходимо вхідну потужність КПП.

.

1.4 Визначення загального коефіцієнта підсилення пристрою

Для підсилювача вимірювального генератора на біполярних транзисторах загальний коефіцієнт підсилення по потужності дорівнює

де Рдж вихідна потужність джерела сигналу, яким є задаючий генератор.

,

де  - вихідна напруга джерела сигналу =10 мВ [3];

      - вихідний опір джерела сигналу  Rвих.дж=0,1 кОм.

Звідки .

Необхідний коефіцієнт підсилення за потужністю буде рівний

;

.

Для каскаду зібраного по схемі із ЗЕ коефіцієнт підсилення по потужності визначається за формулою

;

;

;

.

Загальний коефіцієнт підсилення трьох каскадів визначається за виразом

Кр.заг ( дБ ) = КрККП + КрКПП+ КрВК                                                                

Кр.заг ( дБ ) =14,7+20,8+26,8=62,3(дБ)>

Так як Кр.заг > , то умови технічного завдання виконано.

1.5  Розрахунок відношення сигнал/шум

При проектуванні багатокаскадних пристроїв розраховують напругу шуму лише першого каскаду. Рівень шуму першого каскаду визначає і мінімальний рівень вхідного сигналу при заданому відношенні сигнал/шум на вході. Як правило, для каскаду на біполярному транзисторі, розраховується мінімальна напруга на вході при заданому відношенні  сигнал / шум яке визначає чутливість пристрою

.

Мінімальна вхідна напруга в режимі узгодження каскаду з джерелом сигналу дорівнює

,

де Rвх – еквівалентний опір вхідного кола пристрою кОм;

    ∆F – cмуга робочих частот пристрою,кГц;

    - відносний коефіцієнт шуму біполярного транзистора першого каскаду.

          ∆F =Fв- Fн ;

∆F = 20000-2020 (МГц);

          v = 60 ( дБ ) =1000 ( раз ).

Література наводить коефіцієнт шуму транзистора 2N2144 3дБ.

 

  Rвх=Rвих.дж./2;

Rвх =100/2=0,05 (кОм);

;

           Uвх = 10 мВ › Uвх.мін = 4,7 мВ.

;

.

1.6 Розподіл частотних і нелінійних спотворень по каскадах

Розподіл частотних спотворень по каскадах виконується окремо для області високих і низьких частот.

Частотні спотворення в області високих частот зумовлені декількома складовими.

Частотні спотворення МВ.Т, що визначаються впливом транзистора:

-  для каскаду з спільним емітером маємо

,

,

де  - коефіцієнт передачі струму у схемі ЗЕ;

     - гранична частота транзистора;

     - верхня частота робочого діапазону.

Для ККП маємо

.

Для КПП маємо

.

Для ВК маємо

.

 Частотні спотворення Мв.сх , що вносяться елементами схеми каскаду для резистивного каскаду з спільним емітером:

МВ.СХ = 0,2 . . .0,3 дБ.                                  

Загальні частотні спотворення в області верхніх частот ККП

МВ ККП = МВ.Т 1.+ МВ.СХ. 1 ;

МВ ККП = 0,96.+ 0,2 =1,16(дБ)=1,143(разів);

З врахуванням ВЗЗ матимемо

,

.

Загальні частотні спотворення в області верхніх частот КПП

МВ КПП = МВ.Т 2.+ МВ.СХ. 2 ;

МВ КПП =0,58.+ 0,2 =0,78(дБ)=1,094(разів).

З врахуванням ВЗЗ матимемо

;

.

Загальні частотні спотворення в області верхніх частот ВК

МВ ВК = МВ.Т 3.+ МВ.СХ. 3 ;

МВ ВК =0,78.+ 0,2 =0,98(дБ)=1,119(разів).

З врахуванням ВЗЗ матимемо

;

.

Величина частотних спотворень всього пристрою буде дорівнювати:

МВ= МВ ВК + МВ КППВ ККП ;

МВ =  0,3+0,4+0,45=1,15 дБ.

Частотні спотворення на низьких частотах Мн зумовлені наявністю в каскаді кіл, що впливають на коефіцієнт підсилення в області низьких частот. Для резистивного підсилювального каскаду ввімкненого за схемою СЕ МН=0,8…1,2. Приймемо для всіх каскадів МН=0,8