Підсилювач запису стерео магнітофону, страница 3

         

          IKo=2*96*10-6=192*10-6=192(мкА);

          ІК.доп=192*10-6+96*10-6= 288*10-6=288 (мкА).

          Для даного ККП, підсилювача запису магнітофона, що працює в режимі класу „А”, необхідні значення струму робочої точки ІК_о і напруги UKE_o вибираються з співвідношень:

;

.

Маємо:

= 0,16 (мА);

(В);

Тепер, згідно вище наведених розрахунків оберемо транзистор КТ3107А [14] (аналог ВСY70) [14], з такими параметрами, які є набагато кращі за розраховані(потрібні):

ІКmax = 100 (мА),

UK = 5 (B),

UKE(UKБ)=5(B).

Pmax_доп = 300 (мВт),

fгр = 200(мГц),

СК = 7 (пФ),

tк = 300 (пс),

h21E = [70…140],

IЕК) = 2 (мА),

UКЕmax = 45 (B),

S0 = 100 (мА/В).

Для даного транзистора повинні виконуватись умови:

ІКmax.доп³ІК.оЗ;

UKE.o³(1.5-2.0)UЗ;

PKmax.доп ³ІК.о*UKE.o / (0.5-0.6);

Зробимо розрахунки:

ІКmax.доп=0,16*10-3+0,08*10-3=0,24*10-3(А)£ ІКmax.доп.тр=100(мА),

UKE.o=1,5*0,556=0,834(В)£ UKE.o.тр=5(В),

PKmax.доп=(0,16*10-3*1,715) / 0,5=0,55*10-3(Вт)£ PKmax.доп.тр=300(мВт).

Амплітуда струму вхідного кола ККП, що дозволяє визначити положення робочої точки транзистора на його вхідній характеристиці, а також забезпечує вибір транзисторів каскадів попереднього підсилення за струмом, дорівнює:

.

(мкА).

Передкінцевий каскад повинен мати максимальне значення колекторного струму, що в 2...3 рази більше за максимальний базовий струм кінцевого каскаду.

Частотні властивості біполярного транзистора, в різних схемах ввімкнення, прийнято характеризувати граничними частотами, значення яких не повинні перевищувати верхню граничну частоту пристрою:

де  - гранична частота транзистора за крутістю в схемі з спільним

                  емітером,

      S0 – крутість транзистора в робочій точці, довідникова величина.

     - гранична частота транзистора за крутістю в схемі з спільним

                  колектором,

     RГ – вихідний опір каскаду.        

Величина  може бути розрахована:

,

де - об'ємний опір бази,

       - гранична частота передачі струму в схемі з спільною базою.

,

,

          де tк – стала часу, довідникова величина;

               Ск – ємність колекторного переходу транзистора, довідникова величина;

               m = 1.6 – для дрейфових дифузійних транзисторів;

               fгр – гранична частота передачі струму, довідникова величина;  

За вище наведеними формулами зробимо розрахунки:

          (Ом);

          (Гц);

          (Гц)=74,66(МГц);

          (Гц).

          Отже, FB << .

2.4 Визначення загального коефіцієнта підсилення каналу за потужністю

          Для знаходження загального коефіцієнта підсилення каналу за потужністю використовується вираз:

,

де Рвих – коливальна потужність, яку забезпечує пристрій;

     Рдж – потужність джерела сигналу, ;

     Uвх – амплітуда вихідної напруги джерела сигналу;

     Rвих – номінальний вихідний опір джерела сигналу;

     а1 – коефіцієнт, а1 = 20 дБ = 10,

Джерелом даної схеми, обираємо мікрофон МД-74 [11],

з параметрами:

Uвх = 1,2 (мВ), Rвих = 250 (Ом);

Зробимо розрахунки:

(Вт),

(дБ).

2.5 Визначення загальної кількості каскадів підсилювача

          Кількість каскадів підсилення визначається виходячи з загального коефіцієнта підсилення по потужності .

,

де КР1, КР2, КРККП – коефіцієнти підсилення по потужності відповідно 1-, 2-го каскадів та ККП.

          Перший каскад буде побудовано на транзисторі КТ3107А (аналог ВСY70) в схемі включення СК з параметрами наведеними вище.

          Другий каскад буде побудовано на цьому ж транзисторі КТ3107А в схемі включення СЕ.

          Коефіцієнти ККП за потужністю для транзистора за схемою включення СК дорівнює:

(дБ);

Коефіцієнт підсилення 2-го каскаду за потужністю дорівнює:         

Кр2 = 10*lg(0,3*h21Емін 2),

Кр2 = 10*lg(0,3*70 2) = 31,67(дБ);

          Коефіцієнт підсилення 1-го каскаду – дорівнює: