Робоча навчальна програма дисципліни "Математичне моделювання засобів зв’язку"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

      Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет 

                                                         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                    Ученою Радою Вінницького

                    національного технічного університету

                                                         Протокол  № _____                                     

                                                         від “______”_________2003 р.                                  

Перший проректор з наукової роботи,           міжнародних зв’язків та економічної політики

_________________ В.В. Грабко

Робоча навчальна програма дисципліни

   Математичне моделювання засобів зв’язку “

                                   Магістерський напрям – 8.0907 “Радіотехніка”

                                    Спеціальність – 8.090703 “Апаратура радіозв’язку,     

радіомовлення та телебачення

                                                    РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

                                                          Ученою Радою ІнМАД

                                                                   Протокол  № _____

                                                           від     “____”________ 2003 р.

                                                          Голова Ученої Ради ІнМАД

                                                        _____________ В.Б. Мокін

Курс                                                                5М                         

Триместр                                                        14                          

Лекції                                                             28                          

Практичні заняття                                         14                                              

СРС                                                                66                          

Разом                                                                        108                              

Підсумковий контроль                       індивідуальне завдання.              

Укладач Кофанов Віктор Леонідович, проф. кафедри РТ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри радіотехніки                          

Протокол №____ від “____”_____________2003р. 

Зав. кафедри                                                                  Кофанов В.Л.                                       

Програма прорецензована доц. Кононовим С.П. та схвалена на засіданні

кафедри ТСТБ                                                                                                 

Протокол №____ від “____”_____________2003р. 

Зав. кафедри                                                                  Кичак В.М.               

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії Інституту   радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Протокол №____ від “____”_____________2003р.

Голова методкомісії                                                      Бортник Г.Г.

Розглянуто і схвалено на засіданні Ученої ради Інституту радіотехніки, зв’язку     та приладобудування

Протокол №____ від “____”_____________2003р.

Голова Ученої ради                                                       Кичак В.М

          Дисципліна “Математичне моделювання засобів зв’язку” є загально-теоретичною щодо підготовки магістрів з апаратури радіозв’язку, радіомовлення та телебачення.

          Метою її вивчення – забезпечити основи теоретичного дослідження засобів зв’язку.

          Вислідом вивчення дисципліни є:

-    вміння   скласти математичну модель досліджуваного засобу радіозв’язку;

знання ефективних математичних методів аналізу моделі з метою застосування їх для теоретичних досліджень;

Викладання дисципліни базується на знанні основ  “Вищої математики”,  “Сигналів та процесів у радіотехніці” та фахових курсів інженерної підготовки.

Теми лекцій та їх зміст

Похожие материалы

Информация о работе