Арифметичні основи цифрової техніки (Глава 1 навчального посібника)

Страницы работы

Содержание работы

Глава 1

АРИФМЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ

§1.1. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ МІЖ СИСТЕМАМИ

ЧИСЛЕННЯ

1.1.1. Системи числення

У позиційній системі числення (СЧ), на відміну від непозиційної, наприклад, римської, кількість, позначувана цифрою хі, залежить від її позиції – розряду і в числі

                                Xc=xn-1xn-2...x1x0,x-1x-2...x-m,           (1.1)

де n, m - кількість цифр відповідно в цілій та дробовій частинах числа, відокремлюваних одна від однієї розділовою комою або крапкою. Найбільшого поширення набули позиційні СЧ, в яких вага розрядів сі (кількісне значення кожної їх одиниці) змінюється в геометричній прогресії, знаменник якої с є основою СЧ, що дорівнює кількості різних цифр, потрібних для запису довільного числа. Отже, запис (1.1) відповідає кількості

                     ,               (1.2)

наприклад, 904,110=9·102+0·101+4·100+1·10-1.

У найуживаніших СЧ (табл.1.1) використовуються арабські цифри, а якщо їх бракує - також літери латинської абетки: цифри A,...,F відповідають десятковим числам 10,...,15. (Цифри можуть позначатися і від'ємними чис­лами, наприклад, у знакорозрядних формах двійкової і трійкової СЧ застосо­вуються цифри 1, 0, 1 , де 1= –1). Крім індексних уживаються також літерні позначення СЧ: D (Decimal), B (Binary), H (Hexadecimal), Q (Octal), наприк­лад, 94.1= 94,110= = 94.1D; 10,012= 10.01B; 7B,A16= 7B.AH; 76,58= 76.5Q.

У табл.1.2 наведено приклади на деякі числа в основних СЧ. Якщо числа в різних СЧ відповідають однаковій кількості, вони є еквівалентними, на­приклад, 10101100,12=254,48=172,510=AC,816; найдовшими  є двійкові числа, найкоротшими – шістнадцяткові, звичайно, зручнішими для людини – десят­кові.

                                                                                                      Таблиця 1.1

Основа

10

2

8

16

Найменування Цифри

десяткова
0,1,…,9

двійкова

0,1

вісімкова
0,1,…,7

шістнадцяткова
0,1,…,9,A,B,C,D,E,F

Як відомо, у цифровій техніці використовується переважно двійкова СЧ, бо їй властиві такі позитивні якості: найпростіша реалізація елемента для ві­дображення всього двох цифр; найбільша завадостійкість, зумовлена тим, що під час дії завад, дестабілізівних чинників тощо легше розрізнити два рівні напруги, ніж кілька; простота виконання арифметичних та логічних операцій і пов'язана з цим висока швидкодія; ощадливість та можливість уніфікації обладнання.

                                                                                              Таблиця 1.2

10

2

8

16

10

2

8

16

10

2

8

16

0

0

0

0

16

10000

20

10

1/2

0,1

0,4

0,8

1

1

1

1

17

10001

21

11

2

10

2

2

18

10010

22

12

1/4

0,01

0,2

0,4

3

11

3

3

19

10011

23

13

4

100

4

4

20

10100

24

14

1/8

0,001

0,1

0,2

5

101

5

5

21

10101

25

15

6

110

6

6

22

10110

26

16

1/16

0,04

0,1

7

111

7

7

23

10111

27

17

8

1000

10

8

24

11000

30

18

1/64

0,01

0,04

9

1001

11

9

25

11001

31

19

10

1010

12

A

26

11010

32

1A

1/256

0,002

0,01

11

1011

13

В

27

11011

33

1B

12

1100

14

C

28

11100

34

1C

1/512

0,001

0,008

13

1101

15

D

29

11101

35

1D

14

1110

16

E

30

11110

36

1E

1/4096

0,001

15

1111

17

F

31

11110

37

1F

1.1.2. Перетворення між двійковою, шістнадцятковою та

Похожие материалы

Информация о работе