Розробка схеми підсилювача відтворення магнітофона, страница 5

IkVT2(VT3) =(2..3).ІkVT4(VT5)\h21eVT4(VT5)=2(2.22\50)=0.088А

          Амплітуда  імпульсу колекторного струму має перевищувати значення імпульсу базового струму VТ4(VТ5) приблизно в 2...3 рази:

          IkVT2(VT3) =(2..3).ІkVT4(VT5)\h21eVT4(VT5)=2(2.22\50)=0.088А

          Виходячи з приведених обчислень  в якості VТ2 та VТ3 можна використати комплементарну пару транзисторів КТ502Г та КТ503Г з слідуючими параметрами:

Рк.доп. = 500m Вт ,Uкдоп =40В, Ік.доп. = 300mА ,  h21e = 80 ,  fгр = 5МГц , Ск=20 пФ,

tк=250 пс, S0 = 150 мА/В

          Визначимо необхідні параметри

 fh21б=1,6*5=8 МГц

r’б=250/20=16,67 Ом

fY21e=8*106/(16,67*0,1)=3.2 МГц

Проведемо перевірку частотних властивостей обраних транзисторів:

Fв £ fY21e* (1+S0VT2(VT3)RнVT2(VT3))

де, RнVT2(VT3)  обирається у межах 51…200Ом, отже:

                                               10000 £ 6400000*(1+0,1*70)=51,2 МГц                                              

          Коефіцієнт підсилення по потужності такого каскаду, максимальний імпульс базового струму та величина вхідної потужності обчислюються :

                     Кр VT2(VT3) = 0,7h21e =0,7*80=56 (раз)

Кр(дб) VT2(VT3)=10lgKp=17/48(дб)

                     Ібm VT2(VT3) = Іm VT2(VT3) / h21e = 0.088\80=1мА

                     Рвх. VT2(VT3) = Рвх. VT4(VT5) / Кр VT2(VT3) = 0,15/56=2.6 мВт .

          Оскільки транзистор VТ1 працює в режимі класу А, його потужність, яка розсіюється на колекторі, повинна бути в 8...10 раз більше вихідної потужності, а колекторний струм в 2...4 рази більший вхідного струму VТ2(VТ3), тобто:

Рк = (8…10)* Рвх. VT2(VT3)=10*2.6*10-3= 26мВт ,

ІкVT1   (2…4)* Ібm VT2(VT3)=4*1*10-3= 4  мА ,

В даному випадку доцільно застосувати транзистор КТ3102E, з параметрами

          Рк.доп. = 250m Вт ,  U.кдоп. = 50 В , Ік.доп.= 100m А , h21e = 400 , fгр = 200 МГц ,

 Ск=6 пФ, tк=100 пс , S0 = 100 мА/В ,

Параметр fh21e  обчислюється по формулі:

fh21e= fh21б/(h21emin+1)

fh21б=1,6*200=320 МГц

fh21e= 320*106\(400+1)=0.79 МГц

Проведемо перевірку частотних властивостей обраного транзистора:

Fв £ fh21e

10000£790000

          Отже транзистор обрано вірно.

2.3 Визначення загального коефіцієнта підсилення підсилювача відтворення  магнітофона за потужністю.

          Для знаходження загального коефіцієнта підсилення каналу за потужністю використовується вираз:

Кр заг. (дБ)= 10 Lg Рвих. а1 а2 а3  / Рдж. ,

де

Рдж. = (Umвх.)2 / 2Rвих.дж. ,

          У якості джерела збудження використовується  магнітна головка магнітофона ЗД24H, яка має наступні параметри : 

   Uвих. = 1 мВ ,  Rвих.дж. = 120Ом ,   а звідси :

Pдж=U2вих.дж.\2Rвих.дж=1*10-6\2*120=4.2*10-9Вт.

          Враховуючи високі вимоги до частотних та нелінійних спотворень підсилювача, охопимо ПП з деякою кількістю попередніх каскадів від’ємним зворотнім зв’язком (ВЗЗ).

          При введенні ВЗЗ з глибиною А=1+bк і при умові , що коло ЗЗ не охоплює весь пристрій коефіцієнт а1=А2,, при А=3, а1=9.

Коефіцієнт а2 враховує вплив регуляторів форми АЧХ . Якщо регулятор тембру забезпечує як ”завал“ так і “підйом” частотної характеристики, то згасання сигналу можна розрахувати за формулою:

Nрт(дБ)= N+(дБ)+(2…3)(дБ)

де  N+(дБ)- необхідний підйом ЧХ у відповідності з ТЗ, у нашому випадку N+(дБ)=15 дБ, отже Nрт(дБ)=17дБ. Наявність згасання Nрт(дБ)  потребує  додаткового підсилення по потужності, тому загальний коефіцієнт підсилення повинен бути збільшений у Nрт раз. При умові забезпечення “підйому” та “завалу” АЧХ регулятором тембру , величини а2= Nрт., отже а2=50раз.

У зв’язку з лінійністю АЧХ підсилювача потужності відтворення магнітофона коефіцієнт а3=1.

          Отже отримаємо коефіцієнт загального підсилення:

Крзаг.(дБ) = 10Lg10*9*50*1/4.2*10-9= 120 дБ

.

2.4 Визначення загальної кількості каскадів підсилювача.

          Коефіцієнти підсилення каскадів за потужністю відповідно дорівнюють:

КрVТ4(VТ5) = 10lg0,7h21E=10lg0,7*40=15.4дБ ,

КрVT2(VТ3)= 10lg0,7h21E =10lg0,7*80=17,48 дБ ,

КрVT1= 10 lg 0,3 h21e 2 = 10 Lg 0,3 *40000=47дБ

          Отже, загальний коефіцієнт підсилення по потужності усього підсилювального каналу дорівнює: