Підсилювач каналів відеосигналів кольорового телевізора, страница 4

          Мінімальна вхідна напруга в режимі узгодження каскаду з джерелом сигналу дорівнює:

де Rвх – еквівалентний опір вхідного кола пристрою (кОм).

    ∆F – cмуга робочих частот пристрою (кГц).

    Fш  - відносний коефіцієнт шуму біполярного транзистора першого каскаду          

∆F =Fв- Fн

          v = 60  дБ  (1000 раз).

          Fш  = 5  дБ  (1.8раз).

          ∆F =6.5∙106 – 25 = 6499975 Гц .

            мВ

           Uвх = 300 мВ › Uвх.мін = 30.24 мВ

Так як Uвх  › Uвх.мін ,  то це свідчить про те що транзистор вибрано вірно, тобто задане співвідношення сигнал/шум  (60 дБ) забезпечується.

          2.7 Розподіл частотних і нелінійних спотворень по каскадах

Розподіл частотних спотворень по каскадах виконується окремо для області високих і низьких частот.

          Частотні спотворення в області високих частот зумовлені декількома складовими.

          2.7.1 Частотні спотворення МВ.Т, що визначаються впливом транзистора для каскаду з спільним емітером:

де Fв – верхня частота робочого діапазону пристрою;

    fY21e – гранична частота транзистора по крутості в схемі з спільним емітером;

          Для ККП   раз  = 0.257 дБ .

          Для КПП   раз  = 0.0016  дБ .

          2.7.2 Частотні спотворення Мв.сх. , що вносяться елементами схеми каскаду

для резистивного каскаду з спільним емітером  -  Мв.сх = 0.2 . . .0.3 дБ.

Загальні частотні спотворення в області високих частот визначаються :

 Мв(дБ) = Мв.т.(дБ) + Мв.сх.(дБ)

          Визначаємо величину частотних спотворень всього пристрою.

          Мв(дБ) =0.257+0.0016+0.2+0.2 = 0.659  дБ .

          Дані спотворення менші ніж в ТЗ.

          Частотні спотворення на низьких частотах Мн зумовлені наявністю в каскаді кіл, що впливають на коефіцієнт підсилення в області низьких частот.        Для резистивного каскаду з спільним емітером Мн = 0.8 . . .1.2  дБ .

Частотні спотворення пристрою Мн дорівнюють сумі

          Мн = Мн кпп + Мн ккп                                                                                       

          Мн = 0.8 + 0.8 = 1.6  дБ .

Так як умови Мв ≤ Мв.ТЗ і Мн ≤ Мн.ТЗ виконуються, це свідчить про можливість реалізації даного пристрою.

Коефіцієнт гармонік для схеми з спільним емітером мають значення 4...6%. Обираємо значення Кн=4% і враховуючи ВЗЗ з глибиною А=3 отримаємо:

=1.3%

          2.8 Структурна схема пристрою

 Структурна схема відео підсилювача телевізійного кольорового приймача має  вигляд.

      Рис. 2.8.1 Структурна схема відеопідсилювача кольорового телеприймача.

3. ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗРАХУНКИ КАСКАДІВ ПРИСТРОЮ

 3.1 Розрахунок каскаду кінцевого підсилення

        Схема ККП на біполярному транзисторі з спільним емітером представлена на рис. 3.1.1

Рис. 3.1.1 Схема електрична принципова каскаду з спільним емітером

Спираючись на результати одержані  під час розрахунку структурної схеми пристрою,  розрахуємо і визначимо тип елементів каскадів підсилювача.

 Використовуючи вихідні та вхідні статичні характеристики транзистора КТ604Б для опору навантаження Rн=3кОм і напруги живлення Е=100 В знайдемо в робочій точці:

струм колектора - Iк.о=33 мА,

напругу колектор-емітер  - Uке.о=45 В,

струм бази -  Iб.о=0.5 мА,

 напругу база-емітер - Uбе.о=0.75 В.

 Розрахуємо коло емітерної стабілізації режиму підсилювального каскаду, визначимо опір резистора Rе і ємність конденсатора Се:

Ом ,

опір Rе буде складатись із двох опорів Rес=260 Ом - опір емітерної стабілізації і Rек=43 Ом - опір кола емітерної ВЧ корекції.

Тоді = 239мкФ

Обираємо конденсатор КЕ-М (границі номінальної ємності 10..2000мкФ).

 Визначимо струм подільника в колі бази Iпод =10Iб.о=5 мА.

Опір 20 кОм.

Тоді 2150 Ом

Rпод1 = Rпод  - Rпод2 = 20000-2150=17850 Ом.

Значення величини розділової ємності знаходиться з виразу :

1.9 кОм

 мкФ

Обираємо конденсатор ЕМ-М (границі номінальної ємності 0.5..50мкФ).

Для резисторів необхідно визначити їхню потужність:

 Р = U ∙ I