Підсилювач R, G, B відеосигналів кольорового телевізійного приймача

Страницы работы

Содержание работы

  Міністерствоосвіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

Кафедра радіотехніки

ПІДСИЛЮВАЧ  R,G,B ВІДЕОСИГНАЛІВ КОЛЬОРОВОГО

 ТЕЛЕВІЗІЙНОГО  ПРИЙМАЧА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту з дисципліни

”Пристрої підсилення сигналів”

08-17.КП.010.00.000.ПЗ

Керівник проекту

Доцент к.т.н..В.В.Чернига

’’____’’__________2003р.

Розробив студент гр.РТ-01

А.Г.Левченко

’’____’’__________2003р.

Вінниця ВНТУ 2003

 
Анотація

В  курсовому проекті проводиться розрахунок параметрів відеопідсилювача R,G,B сигналів кольорового телевізійного приймача. Розроблено технічне завдання з описом основних параметрів даного  підсилювача. В ході розрахунку проекту розроблено структурну схему підсилювача на дискретних елементах з вибором їх номіналів з відповідних рядів, визначено основні параметри каскадів і проведено їх електричні розрахунки. Розраховану схему відеопідсилювача змодельовано на ЕОМ за допомогою моделюючої програми Elektronic Workbench 5.12Pro.

Ключові слова: технічне завдання, структурна схема, електричний розрахунок, моделювання.


Зміст

             Анотація

Вступ…………...………………………………………………...……..….3

Оглядова частина………………………………………………………….4

1. Розробка технічного завдання………………………………..…………….6

2.Розрахунок структурної схеми пристрою……………………………….....8

2.1 Визначення опору навантаження………………………………………..8

  2.2. Вибір схеми каскадів кінцевого підсилення.…………………………..8

  2.3. Вибір типів транзисторів  для каскаду кінцевого підсилення..……….8

  2.4 Визначення загального коефіцієнта підсилення пристрою по потужно   сті……………………………………………………………………………..12

  2.5 Частотні властивості біполярного транзистора……………………….13

  2.6 Розрахунок відношення сигнал / шум………………………………….15

  2.7 Розподіл частотних і нелінійних спотворень по каскадах……………16

  2.8. Вибір регулятора підсилення…………………………………………..18

  2.9 Структурна схема пристрою……………………………………………18

  2.10 Аналіз застосування ІМС………………………………………………19

3. Електричний розрахунок каскадів пристрою…………………………….24

  3.1 Розрахунок каскаду кінцевого підсилення……..………………….…..24

  3.2 Розрахунок каскаду попереднього підсилення.………………………..27

  3.3 Розрахунок коефіцієнта підсилення пристрою за потужністю……….32

  3.4 Розрахунок регулятора підсилення.………………………….. .……….32

  3.5 Розрахунок коефіцієнта нелінійних спотворень пристрою…………...33

4. Моделювання відеопідсилювача на ЕОМ………………………………...36

  4.1.Вибір моделюючої системи………………….…………………......…...36

  4.2. Вибір моделей компонентів. ………………….….………………...….37

  4.3. Аналіз моделі пристрою. …………………...………………….........…37

  4.4.Аналіз результатів моделювання …………………...………………….41

Висновок..……………………………………………………………………..42

Література………………………………………………………………….….43

Додатки 
                                                                  Вступ

Підсилювачем  називається пристрій, який дає змогу при наявності на його вході коливань з деяким рівнем потужності, отримати на опорі навантаження ті самі коливання, але з більшим рівнем потужності.

Роботу підсилювача характеризують наступні параметрами : коефіціент підсилення , амплітудна та амплітудно – частотна характеристика, величина коефіціента нелинійних спотворень, рівень власних шумів , вхідна напруга, номінальна вихідна потужність та інші.

Відеопідсилювач застосовується в телевізійних приймачах для підсилення відеосигналу, який знімається з детектора, до рівня, необхідного для нормального відтворення  кінескопом телевізійного відеосигналу і забезпечення якісного зображення. 

Особливістю відеопідсилювача телеприймача є широка смуга підсилювання (7-10 МГц). Для забезпечення такої смуги потрібно крім введення ВЗЗ використовувати схему високочастотної корекції.

  В сучасній техніці для побудови відеопідсилювачів у телеприймачах  найчастіше використовуються  iнтегральнi  мiкросхеми.  Але  й  не  втратили свого значення дискретнi елементи, якi взято за основу при курсо­вому проектуваннi.

Всі параметри відеопідсилювача повинні задовільняти вимогам технічного завдання.

Оглядова частина

Похожие материалы

Информация о работе