Дослідження діапазонного резонансного підсилювача, страница 4

3. Виходячи з чого обирається максимальна і мінімальна ємність резонансного контуру?

4. Які елементи схеми впливають на добротність змінного контуру? Які схемні рішення зменшують цей вплив?

5. Чим обумовлюється зростання коефіцієнта підсилення в межах піддіапазону при безпосередньому і автотрансформаторному ввімкненні? Пояснити можливість непропорційної його зміни.

6. Який з режимів подовження або скорочення не використовується в практиці і чому? Поясніть переваги і недоліки з урахуванням структури супергетеродинного приймача.

7. З яких міркувань обирається підсилювальний елемент резонансного підсилювача? Поясніть частотну залежність його параметрів.

8. Які основні параметри характеризують підсилювальний елемент?

9. Як впливає співвідношення опорів резисторів  і  (див. рис. 2.7) на режим живлення транзисторів  і ? Яким елементом заданий їх струм в робочій точці? Навести варіант схеми паралельного живлення транзисторів за постійним струмом. В яких випадках вона буде кращою?

10. Чому реалізація високої частотної вибірності ускладнюється при використанні в підсилювачі радіочастоти біполярних транзисторів і мікросхем на їх основі? Застосування яких підсилювальних елементів в даному випадку краще? Обґрунтуйте відповідь.

Лабораторна робота № 2

Дослідження параметрів і характеристик смугових

підсилювачів

Мета роботи – експериментально дослідити властивості смугових підсилювачів при різних вибірних системах та різних підсилювальних комірках.

Короткі теоретичні відомості 1 лаб.

Основними параметрами смугового підсилювача (СП) є резонансний коефіцієнт підсилення , смуга пропускання , вибірність за сусіднім каналом  і коефіцієнт прямокутності , що характеризує форму резонансної характеристики СП.

Останні два параметри визначаються виразами:

;                                            (2.1)

,                                       (2.2)

де  – коефіцієнт підсилення при розстроюванні, що відповідає сусідньому каналу (наприклад, для АМ трактів радіомовних приймачів );

 – смуга пропускання СП при заданому рівні відліку  (звичайно 0,1 чи 0,01).

Особливістю СП, на відміну від підсилювача радіочастоти, є робота на фіксованій частоті. Резонансний коефіцієнт підсилення одноконтурного СП може бути визначений з виразу:

,              (2.3)

мінімальне значення ємності  контуру одноконтурного СП, припустиме з точки зору стабільності його характеристик, дорівнює:

,                                       (2.4)

де ;  і  – значення розкиду ємностей з виходу даного ПЕ і входу ПЕ наступного каскаду;

 – припустимий зсув резонансної частоти, зумовлений названим розкидом.

Іншим різновидом каскаду СП, є СП із двоконтурним смуговим фільтром (рис.2.1), резонансний коефіцієнт підсилення якого:

,                              (2.5)

де  – фактор (параметр) зв'язку;

– коефіцієнт зв'язку.

Рисунок 2.1 – Двоконтурний СП

Форма АЧХ такого СП залежить від значення фактора зв'язку (рис.2.2), що широко використовується на практиці для регулювання смуги пропускання. Мінімальна смуга пропускання досягається при зв'язку набагато меншому критичного ( ). Відлічена на рівні 0,707 смуга, складає 0,64 смуги пропускання одиночного контуру з тією же добротністю. При критичному зв'язку ( ) вона в  рази, а при ( ) – у 3,1 рази перевищує смугу пропускання СП з одиночним коливальним контуром, причому в останньому випадку рівень западини також складає 0,707 від максимального. Регулювання смуги пропускання може також здійснюватися зміною добротності контурів фільтра.

Зі збільшенням числа двоконтурних смугових фільтрів в СП крутість схилів результуючої АЧХ зростає, а форма вершини АЧХ змінюється мало. Завдяки поліпшенню прямокутності, нерівномірність АЧХ у смузі пропускання ( ) зростає  значно менше порівняно з підвищенням вибірності , тобто з'являється можливість одночасного задоволення суперечливих вимог – реалізації заданих  і .

Найменше значення добротності, що необхідне для одержання заданої вибірності по сусідньому каналі дорівнює:

,                             (2.6)

де  – число двоконтурних смугових фільтрів.