Лектродинаміка та поширення радіохвиль: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, страница 2

До кожної  лабораторної роботи студентам пропонується домашнє завдання: побудувати графік очікуваних залежностей, провести певні попередні розрахунки тощо.

     Побудувати попередні графіки, отриманні з теоретичних співвідношень, студенти складають заготовку звіту, який містить перелік операцій, що будуть виконані на робочому місці та заготовку таблиць протоколів вимірювань для внесення туди експериментальних даних.

Допуск до роботи

     Перед лабораторними експериментами проводиться коротка співбесіда у ході якої студенти забов’язані представити план проведення лабораторних досліджень: які параметри, за допомогою якої апаратури і якій послідовності вони мають вимірювати, які при цьому очікуються результати тощо. По закінченні лабораторних експериментів з даної лабораторної роботи результати вимірювань підписуються викладачем.

     Остаточне оформлення звіту полягає у тому, що студент після отримання усіх даних виконує необхідні розрахунки, будує експериментально зняті криві на тому ж самому графіку, на якому показані відповідні теоретичні криві та робить висновки з виконаної роботи.

Звіт про роботу оформлюється у зошиті або на окремих аркушах паперу А4. Недбало оформлені звіти з порушенням правил  ЄСКД до захисту не допускаються.

     Для успішного захисту звіту студенти забов'язанні засвоїти об’єм знань з усіх питань порушених у темі лабораторної роботи. Під час захисту лабораторних робіт основна увага приділяється знанням фізики явищ та процесів, що спостерігають в експерименті, одиниць фізичних величин, умінню використовувати основні формули. Оцінюються уміння студентів користуватися апаратурою, яка застосовувалась при проведенні експерименту. Перелік контрольних запитань, винесений на захист є орієнтовним.

     У кожній лабораторній роботі студенти мають самостійно і свідомо проводити усі експерименти на базі теоретичного матеріалу і маючи практичні навички у користуванні використаної апаратурою.

Враховуючи, що матеріал лабораторного практикуму є складовою частиною наступного колоквіуму, а його оцінка – складовою оцінкою рейтингової оцінки модуля, при підготовці до лабораторних робіт та до захисту звітів студентами рекомендується вести конспект за самостійно опрацьованими темами лабораторних робіт.

1.4. Правила техніки безпеки

     Студент забов'язаний  виконувати правила техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням з робочою напругою 220В, а також з випромінюючим НВЧ обладнанням малого рівня потужності.

     Для уникнення ураження електричним струмом необхідно кожного разу перед початком роботи впевнитись у цілості заземлення, відсутності розривів, порушення ізоляції в шнурах живлення і в з'єднувальних дротах. Установка має бути так розташована на лабораторному столі, щоб забезпечувався вільний доступ, до усіх виходів та ручок керування. Забороняється розміщати  на приладах та робочих столах сторонні предмети, спиратися на прилади, ставити один прилад на інший. Одночасно на робочому місці має бути не менше двох чоловік. Забороняється відлучатися з робочого місця без дозволу викладача, залишати без догляду, ввімкненою установку чи прилад. При виникненні неполадок в апаратурі студент забов’язаний негайно про це повідомити викладача або інженера (учбового майстра, лаборанта) і відімкнути прилад від електромережі.

     Під час роботи з НВЧ – апаратурою, яка використовується у навчальній лабораторії необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, яка включає можливість дії електромагнітного випромінювання на органи людини. З метою зменшення дії цього випромінювання на людину слід встановити мінімальний рівень потужності у вимірювальному тракті, продумати хід експерименту, методику роботи з апаратурою з таким розрахунком, щоб звести до мінімуму час випромінювання енергії у відкритий простір.

     Забороняється заглядати у хвилевід, коли працює генератор визначати наявність НВЧ потужності прикладанням руки до відкритої частини тракту.