Лектродинаміка та поширення радіохвиль: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, страница 14

10.Опускаючи плавно його упевнитися у наявності плавної осциляції поля у точці приймання В.

5 Зміст звіту

1.  Титульний аркуш за зразком на стенді кафедрі.

2.  Мета роботи.

3.  Структурні схеми експериментальних установок.

4.  Таблиця результатів вимірів та розрахунків.

5.  Графік залежності .

6.  Якісний графік дифракційної картини на краю тонкого провідного екрану.

7.  Висновки по роботі.

Лабораторна робота №8

«Дослідження спрямованості вібратора Герца»

Мета роботи — експериментально дослідити діаграми спрямованості вібратора Герца у меридіальній та екваторіальній площинах.

1 Короткі теоретичні відомості

     Вібратор герца є фізичною моделлю елементарного електричного випромінювача . Довжина  цього вібратора має бути набагато меншою за

Рисунок 8.1

довжину хвилі гармонічного струму, який протікає у провідниках вібратора. Кульки на кінцях коротких відрізків-дротів є зосередженими конденсаторами, які сприяють майже рівномірному розподілу гармонічного струму вздовж вібратора (рис.8.1 а). Пояснити роль кульок легко, розглянувши двопровідну лінію довжиною , навантажену конденсатором С (рис.8.1 б).

     Як відомо з теорії елементарного електричного випромінювача, у дальній зоні його електромагнітного поля є дві складових, комплексні амплітуди яких дорівнюють:

З цих виразів бачимо , що спрямованість випромінювача визначається функцією (характеристикою) спрямованості . Графік цієї функції називається діаграмою спрямованості. У сферичній системі координат діаграма спрямованості має вигляд, зображений на рис.8.2 а. У полярній системі координат діаграма спрямованості має форму вісімки (рис.8.2 б), половинки якої є колами.

Рисунок 8.2

     Вхідний опір випромінювача складається з опору випромінювання  та опору втрат

     Вважаючи, що втрати у реальному вібраторі Герца є малими, то можемо записати, що

2 Опис лабораторної установки

Рисунок 8.3

1 — приймальна антена.

2 — вимірювальний підсилювач типу УЗ-29.

3 — досліджувальний вібратор Герца ().

4 — коаксіальна вимірювальна лінія типу РІ-17.

5 — генератор УВЧ типу ГА-144.

3 Домашнє завдання

1.  Уважно ознайомитись з теорією елементарного електричного випромінювача.

2.  Виконати розрахунок  досдіжуваного вібратора.

3.  Підготувати заготовку звіту з лабораторної роботи.

4.  Ознайомитись з контрольними запитаннями.

4 Порядок виконання

1.Зібати установку, увімкнути і прилади і дати їм прогрітися протягом 5…10хв.

2.Налаштувати генератор на частоту  задану викладачем і розрахувати відповідні значення довжини хвилі .

3.Зняти діаграму спрямованості вібратора, для того повертати його на  з кроком у горизонтальній площині (площина кута ) .

4.Зняти діаграму у вертикальній площині (площина кута ) з кроком …

5.Результати експериментів та розрахунків занести до таблиць:

6.За даними таблиць побудувати діаграми спрямованостей  у полярній системі координат.

5 Зміст звіту

1.  Титульний аркуш за зразком  представленим на стенді кафедрі.

2.  Мета роботи.

3.  Схема лабораторної  установки.

4.  Таблиця результатів вимірів та розрахунків.

5.  Діаграми спрямованості  .

6.  Висновки по роботі.

6  Контрольні питання

1.Що таке елементарний електронний випромінювач?

2.Що таке вібратор Герца? Особливості його побудови,

3.Які особливості структури поля елементарного електричного випромінювача в ближній, проміжній та дальній зонах?

4.Що таке функція і діаграма спрямованості?

5.Що таке нормована діаграма спрямованості?