Лектродинаміка та поширення радіохвиль: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, страница 11

4.  Заповнена таблиця 1.

5.  Графік залежності , , .

6.  Контрольні запитання

1.Зобразити картину струмів, що протікають у хвилеводі з хвилею .

2.Назвати основні механізми утворення втрат у реальних хвилеводах.

3.У чому полягає вимірювання згасання у 4-полюснику методом заміщення?

4.У чому полягає вимірювання згасання у 4-полюснику методом оцінювання к.с.х.?

5.Як пов’язані між собою оцінки згасання у разах та у децибелах для напруженості поля та потужностей?

6.Чому при вимірюванні к.с.х. слід добувати корінь квадратний з відношення показань міліамперметра ?

Лабораторна робота №6

«Дослідження твердих діелектриків на НВЧ»

Мета роботи — ознайомитись з властивостями діелектричних матеріалів, їх застосуванням у техніці НВЧ і методами вимірювання їх параметрів

1 Короткі теоретичні відомості

     Тверді діелектричні матеріали широко використовуються у техніці НВЧ. Основними характеристиками, які необхідно знати для побудови пристроїв НВЧ, є діелектрична проникність, а також кута діелектричних втрат  у діелектриці.

     Той факт, що діелектричне середовище є середовищем з втратами, математично зручно описати комплексною діелектричною проникністю :

де  — характеризує діелектричні втрати диссикативні втрати у діелектриці.

     Відношення  називається тангенсом кута діелектричних втрат, а    кутом діелектричних втрат

     Існує декілька способів оцінювання значень діелектричної провідності

та , але усі вони ґрунтуються на тому відомому факті, що довжина електричного шляху електромагнітної хвилі і ступінь її згасання залежать від параметрів середовища та , де — відносна магнітна проникність,

Ідею метода вимірювання, застосованого у цій роботі, легко зрозуміти з виразу для довжини хвилі у лінії передачі (у хвилеводі):

де — кругова частота задавального генератора, і — відповідно абсолютні діелектрична та магнітна проникності середовищ, яке заповнює хвилевід; — критична довжина хвилі хвилеводу.

Рисунок 6.1

     На рис.6.1 а показано розподіл поля (складова хвилі  ) у хвилеводі без діелектрика, а на рис. 6.1 б — теж саме, коли перед к.з. пластиною розміщено зразок твердого діелектрика товщиною , тут відстань . Оскільки використаний діелектрик є немагнітним матеріалом, його .

     Дійсно, оскільки швидкість хвилі у діелектриці залежить від значення його , зміщення  точок екстремумів (наприклад мінімумів ) при внесенні діелектрика хвилевід буде характеризувати його діелектричну проникність.

     Крім, того, оскільки при наявності втрат у діелектриці відбита хвиля після діелектрика буде меншою за падаючу, зміниться коефіцієнт біжучої хвилі (к.б.х.), що і визначатиме рівень втрат у діелектриці.

     Наведені міркування дозволяють якісно судити про те, що величини   і к.б.х. визначають   і . Для отримання кількісних даних необхідно точну електродинамічну граничну задачу для  напівнескінної лінії передачі, яка частково заповнена діелектриком з втратами.

     Розв’язок цієї задачі до трансцендентного рівняння для сталої поширення у зразку з малими втратами (,), яке має вигляд:

де — поздовжнє хвильове число хвилі у хвилі у хвилеводі.

3  Опис лабораторної установки

Рисунок 6.2

1 — генератор НВЧ типу 51Н.

2 — поглинаючий атенюатор.

3 — вимірювальна хвилеводна лінія типу 33Н.

4 — відрізок хвилеводу з досліджуваним зразком діелектрика.

5 — к.з. металева пластина.

6 — хвилемір типу 35Н.

7 —  міліамперметр типу М193.

3 Домашнє завдання

1.  Ознайомитись з характеристиками неоднорідних хвилеводних трактів (кВ, ксх, кбх).

2.  Ознайомитися з розділами курсу ЕД та ПРХ,присвячені поширенню електромагнітної хвилі у діелектриках і при наявності границі розподілу.

3.  Ознайомитись з технікою вимірювання малих значень кбх.

4.  Підготувати заготовку звіту з лабораторної роботи.

5.  Ознайомитись з порядком (кодом) виконання роботи.