Зміст, практичні (семінарські) заняття і лабораторні роботи дисципліни "Електроживлення пристроїв зв'язку", страница 2

Дроселі.

Практичні (семінарські) заняття

         Тема

Зміст

Об’єм (год.)

Триместр

Денна

Заочна

Денна

Заочна

1. Трифазні електричні системи

Модуль 1

1. Розрахунок фазних та лінійних напруг і струмів, побудова векторних діаграм при з’єднанні навантаження за схемою зірки (симетрич-на система).

Література – додаткова [3, c.129-139].

2

1

10

7

2. Розрахунок фазних та лінійних напруг і струмів, побудова векторних діаграм при з’єднанні навантаження за схемою трикутника (си-метрична система). 

Література – додаткова [3, c.129-139].  

2

1

10

7

3. Розрахунок фазних та лінійних напруг і струмів, побудова векторних діаграм для несиметричної трифаз-ної системи.

Література – додаткова [3, c.129-139].  

2

10

4. Визначення активної, ре-активної та повної потужно-стей в трифазній системі.

Література  – додаткова [3, c.129-139].

2

10

2. Випрямляю-чі пристрої

Модуль 2

5. Розрахунок елементів од-нофазних схем випрямлен-ня. Визначення величин напруг та струмів в різних точках схем, а також частот і коефіцієнтів пульсацій.

Література – додаткова [3, c.323-327].

2

1

10

7

3. Згладжува-льні фільтри

6. Розрахунок елементів LCта RCфільтрів, коефіцієнтів згладжування, оцінка впли-ву схеми випрямлення та ве-личини навантаження на згладжувальні властивості фільтрів.

Література – основна [1, c.129-137].

                    - додаткова [4, c.69-87].

3

10

4.Стабілізатори постійної напруги

7. Розрахунок елементів та параметрів параметричного стабілізатора. Аналіз роботи схеми в умовах зміни вхідної напруги та опору на-вантаження.

Література – додаткова [4, c.87-142]. 

2

1

10

7

8. Аналіз роботи схем ком-пенсаційних стабілізаторів, інтегральних стабілізаторів та стабілізаторів з імпульс-ним регулюванням.

Література – додаткова [4, c.142-175].

2

10

Лабораторні роботи

         В результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні закріпити отримані на лекційних заняттях теоретичні знання, набути навичок виконання вимірювального експерименту з метою отримання експериментальних характеристик систем електроживлення, оволодіти методикою аналізу основних характеристик елементів систем електроживлення біотехнічних апаратів та систем. Студенти повинні розуміти роботу лабораторних макетів і вміти виконати грунтовний аналіз електричних принципових схем пристроїв електроживлення, які використовуються при виконанні лабораторних робіт.

Тема

Зміст

 

Денна

1. Дослідження трифазних кіл електрожив-лення

Модуль 1

Визначення фазних та ліній-них напруг і струмів для си-метричної трифазної систе-ми при з’єднанні навантаже-ння зіркою та трикутником і оцінка зміщення централь-ної точки приймача за умови порушення симетрії наван-таження.

Література – основна [1, c.4-7];

             - додаткова [5, c.1-5].

6

 

2. Дослідження властивостей і характеристик випрямляючих пристроїв та згладжуваль-них RCі LC фільтрів

Модуль 2

Зняття осцилограм вихідних напруг однопівперіодної, двопівперіодної з виводом середньої точки вторинної обмотки трансформатора та мостової однофазних схем випрямлення, а також три-фазної однотактної і мосто-вої трифазної схем випрям-лення. Вимірювання змін-них та постійних напруг на входах і виходах згладжува-льних фільтрів для експери-ментального визначення ко-ефіцієнтів пульсацій та кое-фіцієнтів згладжування пульсацій. 

Література – основна [1, c. 87-137];

           - додаткова [5, c.6-12].   

6

 

3. Дослідження напівпровідни-кових стабілі-заторів постій-ної напруги

Зняття стабілізаційних хара-ктеристик параметричного та компенсаційного стабілі-заторів при різних опорах навантаження, визначення коефіцієнтів стабілізації за результатами експерименту, проведення вимірювань для експериментального визна-чення основних параметрів стабілітрона.

Література – основна [1, c.175-193];

         - додаткова [5, c.13-16].

5

 

Література

         Основна

1.  Электропитание устройств связи / Под ред. В.Е.Китаева. – М.: Радио и связь, 1988.

2.  Китаев В.Е. и др. Расчет ичсточников электропитания устройств связи. – М.: Связь, 1979.

3.  Источники вторичного электропитания / Под ред. Ю.И.Конева. – М.: Радио и связь, 1990.

4.  Источники вторичного электропитания. Справочное пособие / Под ред. Ю.И.Конева. – М.: Радио и связь, 1983.

5.  Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1990.

6.  Инженерно-технический справочник по электросвязи. Электроустановки. – М.: Связь, 1976.

7.  Электропитание устройств связи (учебное пособие) / Под ред. Ю.Д.Козляева. – М.: Радио и связь, 1998.

         Додаткова

1.  Терентьев Б.П., Китаев В.Е. Электропитание предприятий связи. – М.: Связь, 1966.

2.  Бушуев В.М. Электропитание устройств связи. – М.: Радио и связь, 1986.

3.  Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. – М.: Высшая школа, 1991.

4.  Китаев В.Е., Бокуняев А.А. Расчет источников электропитания устройств связи: Учеб. Пособие для ин-ов связи. – М.: Связь, 1979.

5.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Електроживлення”. – каф. ПКТА, 2002.