Проектування цифрових пристроїв на типових ІС та на ВІС програмованої структури за допомогою використання моделюючого пакету MAX+plus ІІ, страница 5

Рисунок 14 - Діаграми термів

Наведемо логічний вираз, який відповідає потрібній функції:

2.2 Автоматичне проектування пристрою на ВІС

Виконаємо автоматичне проектування пристрою (на ВІС програмованої структури) на рівні макрофункцій у графічному редакторі МАХ+рlus II. А також наведемо часові діаграми перемикання (шляхом розгортання таблиці в часі) та визначаємо час затримки.

 Рисунок 15 - Принципова електрична схема

Рисунок 16 - Часові діаграми

Необхідний пороговий елемент на логічних елементах, макрофункції та мегафункції матиме вигляд, який зображений на рисунку 17.

         Рисунок 17 - Принципова електрична схема порогового елементу

Рисунок 18 - Часові діаграми порогового елементу

 

Рисунок 19 - Часовий аналіз виконаний за допомогою матриці затримок

2.3 Проектування пристрою в  текстовому редакторі  МАХ+рlus IІ

Виконаємо автоматичне проектування порогового елемента, шляхом введення макрофункцій і символів у текстовий редактор:

Результати порівняння часових діаграм створених текстовим та графічним файлом наведені на рисунку 20.

Рисунок 20 - Часові діаграми порогового елементу

Висновок: У даному розділі проводилось проектування пристрою на ЦКП, а саме: порогового елементу на суматорах з використанням логічних елементів. В ході проектування була наведена таблиця відповідності, діаграма термів, логічний вираз, по яким проводилась побудова порогового елементу. Виконавши автоматичне проектування пристрою на рівні макрофункцій у графічному та текстовому редакторах МАХ+рlus II, отримали часові діаграми, які виявилися ідентичними.  Тобто це свідчить, що проектування виконано вірно.

ВИСНОВОК

          При  виконанні курсової роботи було пророблено весь матеріал із дисципліни “Цифрові пристрої та мікропроцеспри”.

          У першій частині курсової роботи було розглянуто різні методи спрощення заданої функції: за допомогою формул алгебри логіки, із застосуванням діаграми термів та редукції. При цьому мінімальну отриману функцію було реалізовано на елементах конкретно обраної серії. Також виконано автоматичне проектування пристрою у графічному редакторі MAX+plus ІІ.

            Друга частина курсової роботи містить три пункти, в яких спроектовано пристрій на SM – суматорах (пів суматорі, повному суматорі та багато розрядному суматорі) та цифровому компараторі. Заданий у завданні пристрій було реалізовано на реальних ІМС. Після побудови схеми було проведено її моделювання в програмному пакеті MAX+plus ІІ, в результаті чого отримано часові діаграми переключень схеми, які повністю відтворюють роботу схеми.

У третій частині курсової роботи виконано автоматичне проектування пристрою на ЦПП (цифровий послідовний пристрій), а саме: спеціального лічильника на тригерах D-типу для лічби у зазначеному коді з вихідним кодом, що відповідає десятковому кодові N=0…9.

Пристрої спроектовані за допомогою використання моделюючого пакету  MAX+plus ІІ, що дало можливість дослідити часові діаграми та впевнитись у вірності проектування.

ЛІТЕРАТУРА

1.  Кофанов В.Л. Практикум з цифрових пристроїв: Навч. Посібник (електронний варіант), 2005. – 162 с.

2.  Кофанов В.Л. Математичні та схемо технічні основи цифрових пристроїв: Навч. Посібник. – УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 165 с.

3.  Зубчук В.И, Сигорский В.П., Шкуро А.Н. Справочник по цифровой схемотехнике. – Киев:Техника,1990. – 448 с.

4.  Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехніка: Учеб. пособие. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 528 с.

5.  В.Л. Кофанов Базовые элементы цифровых интегральных микросхем: Учеб. Пособие. – К.: УМК ВО, 1988. – 116 с.