Комплексна контрольна робота з дисципліни “Проектування цифрових пристроїв” (варіанти № 1-30), страница 8

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 29

1. ПЛІС – режими і схеми програмування і конфігурування.

2. Синтезувати перетворювач (дешифратор) до семисегментного коду для індикації знаків 1, 2, 0, P, F на основі двійкового дешифратора. Навести таблицю відповідності, діаграми термів, логічні вирази для вихідних функцій перетворювача, схему та часові діаграми (шляхом розгортання таблиці в часі).

3. САПР Quartus II: створити лічильник за п. 2 на рівні стандартної мегафункції дешифратора у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 30

1. ПЛІС – інтерфейс JTAG.

2. Синтезувати пристрій для реалізації логічної функції  на мультиплексорах різної розрядності та вибрати оптимальний варіант. Навести діаграми термів, логічні вирази для вхідних функцій мультиплексора, схему оптимального варіанту та часові діаграми (шляхом розгортання таблиці відповідності в часі).

3. САПР Quartus II: створити пристрій за п. 2 на рівні макрофункцій у текстовому редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести TDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

Р Е Ц Е Н З І Я

на пакет комплексних контрольних робіт

з дисципліни «Проектування цифрових пристроїв”

за напрямом фахової підготовки 7.090701  “Радіотехніка”, 

поданих кафедрою радіотехніки

Вінницького національного технічного університету

          Комплексні контрольні роботи, що є екзаменаційними білетами, складено відповідно до програми  дисципліни «Проектування цифрових пристроїв»

          Питання кожного білета комплексно охоплюють різні розділи курсу. Білети містять питання як теоретичного так і практичного характеру.

          Розроблені критерії дають змогу об’єктивно оцінити теоретичні знання та вміння застосовувати їх на практиці.

          За трудомісткістю та науково-теоретичним рівнем питання, що винесені на екзамен, відповідають кваліфікаційним вимогам щодо знань, вмінь та навичок бакалаврського ступеня підготовки. За змістом вони дозволяють оцінити здатність студента розв’язувати завдання, його всебічну  підготовку з даного курсу та виявити творчі здібності. З огляду на це, рецензований пакет комплексних контрольних робіт можна рекомендувати для комплексної перевірки знань з даного курсу.

Рецензент

к.т.н., доц. каф. ТКСТБ                                          В.К. Задорожний

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІКИ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОТЕХНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНИХ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 З ДИСЦИПЛІНИ „ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.090701 – «РАДІОТЕХНІКА»

                                                                                Затверджено

на засіданні кафедри РТ

Протокол №_3_ від 10.10.2006р.                                                 Завідувач кафедри РТ                О.В. Осадчук