Розрахунок підсилювача програвача CD, страница 3

So=200 mА/В

Оскільки даний каскад зібраний за схемою з СК, то:

Кр(ск)=0,7h21е=0,7*25=17,5=12,4дБ

Вхідна потужність цього каскаду:

Рвхвих.плр=7,5/17,5=0,428Вт

Амплітуда імпульсів колекторного струму транзистора VT2 повинна перевищувати значення амплітуди базового струму ККП приблизно в 2..3 рази:

ImVT2=(2..3)ImVT4/h21е=2*2,73/25=0,22А

Виходячи з приведених обчислень в якості VT2 можна вибрати транзистор КТ603А із слідуючими параметрами:

Ркдоп=0.5Вт,        

Uкдоп=50В, 

Iкдоп=300мА,   

h21e.мін=10 ,   

fгр=200МГц,                   

Ск=15нФ

tк=400пс

So=100мА/В.

Коефіцієнт підсилення по потужності, значення амплітуди імпульсу базового струму та величина вхідної потужності визначається як:

КрVT2(се)=0,3h21е2=30=14,8дБ

ІбmVT2=Im/h21e=0,06/10=0,006А

РвхVT2вихVT2/KpVT2=0,014А

В якості транзистора VT1 доцільно застосувати транзистор КТ3102А, з такими параметрами:

Рк доп=250мВт

Iк доп=100мА            

UКдоп=50В

h21eмin=100

fгр=300МГц

 Ск=6пФ

tк=100пс

So=100мА

КрVT1(се)=0,3h21e2=0,3*1002=3000=34,8дБ

2.5Визначення необхідного  загального коефіцієнта підсилення за потужністю

Кр заг. (дБ)= 10 Lg Рвих. а1 а2 а3  / Рдж

 Де потужність джерела сигналу визначається

Рдж = (Umвх.)2 / 2Rвих.дж

З літератури [ 4 ]

Uміn.вх = 1 В ,

 Rвих.дж = 200Ом , 

 а звідси :

Рдж. =1/(2*200) =2.5мВт.

          При введенні ВЗЗ з глибиною А=1+bк і при умові , що коло ЗЗ не охоплює весь пристрій коефіцієнт а1=А2,, при А=2, а1=4.

Коефіцієнт а2 враховує вплив регуляторів форми АЧХ . Якщо регулятор тембра забезпечує як ”завал “ так і “підйом” частотної характеристики, то згасання сигналу можна розрахувати за формулою:

Nрт(дБ)= N+(дБ)+(2…3)(дБ)

де  N+(дБ)-необхідний підйом АЧХ .У відповідності з ТЗ - N+(дБ)=26 дБ, отже Nрт(дБ)=28дБ. Наявність  згасання Nрт(дБ)  потребує  додаткового підсилення по потужності, тому загальний коефіцієнт підсилення повинен бути збільшений у Nрт раз. При умові забезпечення “підйому” та “завалу” АЧХ регулятором тембра , величини а2= Nрт., отже а2=25,11раз.

У звязку з лінійністю АЧХ підсилювача  коефіцієнт а3=1.

Отже  коефіцієнт загального підсилення:

Крзаг.(дБ) = 10Lg((15*4*25,11)/2,5*10-3 = 57,8 дБ

Кр заг = Кр VT4р VT2р VT1= 12,4+14,8+34,8=62дБ

2.6 Розрахунок співвідношення сигнал / шум.

          При проектуванні багатокаскадних пристроїв розраховують напругу шуму лише першого каскаду. Рівень шуму першого каскаду визначає  мінімальний рівень вхідного сигналу при заданому відношенні сигнал / шум на вході.  Як  правило,  для каскаду  на  біполярному  транзисторі розраховується  мінімальна   напруга  на  вході  при  заданому  відношенні  сигнал / шум  n =Uc /Uш, яке визначає чутливість пристрою.

Величина мінімальної вхідної напруги у режимі узгодження каскаду із джерелом сигналу дорівнює:

  [мВ]

де, Rвх - еквівалентний опір вхідного кола пристрою (визначається як паралельне з’єднання опору джерела сигналу і вхідного опору вхідного каскаду), кОм

DF-смуга робочих частот пристрою , кГц

Fш- відносний коефіцієнт шуму біполярного транзистора першого каскаду (довідникова величина), для транзистора КТ3102А    Fш =4дБ=1,6раз.

При заданому в ТЗ співвідношенню сигнал / шум 

n = 60 дБ = 1000 раз

                                   Rвх. = Rвих.дж./2 = 200/2 = 100 Ом

 звідки:                           

З тотожності видно, що транзистор першого каскаду обраний вірно.

2.7 Розрахунок частотних спотворень

Частотні властивості біполярного транзистора в різних схемах включення характерізуються граничними частотами, які не повинні перевищувати верхню граничну частоту пристрою.

Частотні спотворення  для першого каскаду:

 , де

об’ємний опір бази.

=1,6*300*106 =480МГц

60МГц

=1=0дБ

Частотні спотворення що вносяться елементами схеми:

Мв.сх=0,2дБ

Мн.сх=0,8дБ

Частотні спотворення  для другого каскаду:

=1,6*200*106 =320МГц

119МГц

=1=0дБ

Частотні спотворення що вносяться елементами схеми:

Мв.сх=0,2дБ

Мн.сх=0,8дБ

Частотні спотворення  для третього каскаду:

 , де

=115кГц

=1=0дБ

Частотні спотворення що вносяться елементами схеми:

Мв.сх=0,15дБ

Мн.сх=0,2дБ

Отже, частотні спотворення пристрою у областях НЧ та ВЧ будуть:

МннVT1нVT2нVT3=0,8+0,8+0,2=1,8дБ>Мн.тз=1,5дБ

МввVT1+ МвVT2+ МвVT3=0,2+0,2+0,15=0,55дБ<Мв.тз=2дБ