Розробка структурної схеми гучномовця на дескретних елементах. Електричні розрахунки каскадів пристрою, страница 2

                                           rб= tкк та fh21Б = m fгр ,                                     (2.3)

де           m= 1.6;

               Ck – ємність колекторного переходу;

               tк – стала часу,

за довідником обираєм :

Ck = 60 пФ;    fгр =3 МГц;  tк=5000 пс, S0=0.2 А/В.

Маємо:

 rб =5000/60=83(Ом),

fh21Б =1.6*3*106 =4.8(МГц),

fy21Б =4.8 106 /(0.2*60)=0.4(МГц),

FB =  0.4*106(1+0.2*4)=0.72(МГц) > fВ Т.З .

          Для того щоб визначити тип транзисторів VТ2(VТ3) визначимо коефіцієнт підсилення по потужності каскаду на VТ4(VТ5). Так як він зібраний за схемою з СК, то:

Кр = 0,7h21e = 0,7*25 = 17.5 ,

а відповідно вхідна потужність цього каскаду :

Рвх = Pвих VT2,VT3  =Рвих.пл./ Кр = 2.2/ 17.5 = 0,13 Вт .

Знайдемо розсіювання на колекторі транзистора VT2(VT3):

Pпл VT2= P VT2,VT3/2=0.13/2=0.065 Вт,

Pk VT2 доп³ Pпл VT2.( 1-h )/h=0.065*(1-0.45)/0.45=0.08 Вт.

Знайдемо напругу живлення та амплітуду колекторного струму:

Ек = 2 (Ö 2 Рвих. Rн + Uост.),

                     Де RH – опір навантаження каскаду VT2(VT3):

RH= RHVT4,VT5*h21e VT4,VT5  = 4*25=60 Ом.

Маємо:

Ек=2(Ö2*0.08*60+1)=8.2 В.

В свою чергу

Uке.доп ³ Ек /(0.8..0.9)=8.2/0.9=9.1В.

ІкМ = 2Рвих. / (Ек/2-Uост.) =  2*0.08/(8.2/2-1) = 0.05А < Ікмах.доп..

Ік0 =(0.05-0.15) ІкМ=0.1*0.05=0.005А.

Ікдоп³ ІкМ + Ік0 =0.05+0.005=0.055А.

 


                     Виходячи з приведених обчислень  в якості VТ2 та VТ3 можна використати комплементарну пару транзисторів КТ502D та КТ503D з слідуючими параметрами:

Ркмах.доп. £ 500m Вт ,  Ікмах.доп. £ 300mА ,  h21e = 40 ,  Fт = 5 МГц , Uке.мах доп£ 60 В.

          Знайдемо опір навантаження каскаду на транзисторі VT1:

RH= RHVT2,VT3*h21e VT2,VT3  = 60*40=2400 Ом.

          Знайдемо коефіцієнт підсилення по потужності та потужність що розсіюється на базі транзистора VT2(VT3):

Кр=0.7*h21e VT2=0.7*40=28,

Рвх = РVT2/ Кр = 0.08/ 28 = 0,0028 Вт .

          Оскільки транзистор Т1 працює в режимі класу А, його потужність, розсіювана на колекторі, повинна бути в 8...10 раз більше вихідної потужності:

Рк = 10*P kVT1=10*0,0028 = 28 мВт,

          Визначемо напругу живлення каскаду VT1:

Ек=2Ö2*0.028*2400+0.5=17 В.

В свою чергу:

Uке.доп ³ Ек /(0.8..0.9)=17/0.9=19В.

ІкМ = Рвих. / Ек =  0.028/17 = 0.0016 А.

Ік0 =(2..3) ІкМ=3*0.0016=0.0048А.

                    Ікдоп³ ІкМ + Ік0 =0.0016+0.0048=0.0064А.

      В даному випадку доцільно застосувати транзистор КТ3107Д , з параметрами :    Ркмах.доп. = 300мВт ,  Uкемах.доп. = 30 В ,  Ік мах.доп.= 100мА ,  Fт = 250МГц  ,

2.5 Визначення загального коефіцієнта підсилення каналу

                            за потужністю

          Для знаходження загального коефіцієнта підсилення каналу за потужністю використовується вираз:

Кр заг. (дБ)= 10 Lg Рвих. а1 а2 а3 а4 / Рдж. ,

                       де

Рдж. = (Umвх.)2 / 2Rвих.дж. .

          В якості джерела збудження використовується  магнтна головка “Мрія”  , яка має слідуючі параметри :     Uвих. = 1м В ,  Rвих.дж. = 50 Ом ,   а звідси :

Рдж. =10-6/100=10-8 Вт.

          Враховуючи високі вимоги до частотних та нелінійних спотворень підсилювача, охопимо ККП  від’ємним зворотнім зв’язком (ВЗЗ), величина якого виражається через поправочні коефіцієнти: а1= А12 = 22 = 4 та попередні каскади деяким від’ємним зворотнім зв’язком а2= А22 = 22 = 4.  Окрім  того при наявності окремого регулювання тембру по НЧ, СЧ та ВЧ з глибиною +  15 дБ величина поправочного коефіцієнту а3 = 32 , а також врачуємо деякий запас підсилення а4 = 100.

          Отже отримаємо коефіцієнт загального підсилення:

Крзаг.(дБ) = 10Lg 32*4*4*100/10-8 = 115 дБ.

2.6  Визначення кількості каскадів підсилення