Розробка схеми підсилювача нижніх частот відтворення для магнітофону, страница 9

          Реалізований варіант підсилювача задовольняє всім вимогам ТЗ. По деяким параметрам спроектований підсилювач має кращі показники, ніж задані в технічному завдані. При реалізації підсилювача на практиці за рахунок розкиду параметрів активних та пасивних компонентів можна очікувати трохи більшого загального коефіцієнта підсилення та трохи менших нелінійних спотворень, так як розрахунок підсилювача проводився для найгірших параметрів використаних компонентів.

Л і т е р а т у р а

1.  Гершунский Б.С. Расчет основних электронних и полупроводникових схем в примерах. – Издательство Киевского университета, 1986.

2.  Варшавер Б.А. Расчет и проектирование импульсних усилителей. – Москва: “Высшая школа”, 1975.

3.  Шкрытек П.В. Справочное руководство по звуковой схемотехнике. – Москва: “Мир”, 1991.

4.  Терещук Р.М. , Терещук К.М., Седов С.А. Справочник радиолюбителя. – Киев: “Наукова думка”, 1987.

5.  Остапенко Г.С. Усилительные устройства. – Москва: “Радио и связь”, 1989.

6.  Шило П.Л. Линейные интегральные схемы. – Москва: “Советское радио”, 1979.

7. Романычева Э.Т.Разработка и оформление конструкторской документации РЕА.-М.:Радио и связь,1984.

З м і с т

Анотація......................................................................................................................

Вступ……..………………………………………………………………………….

1.  Розробка технічного завдання………………………………………………

2.  Розробка структурної схеми пристрою…………………………………….

2.1 .  Визначення величини опору навантаження………………………………

2.2 .  Вибір схеми підсилювача потужності..........................................................

2.3 . Визначення корисної потужності, що забезпечується транзистором підсилювача потужності...................................................................................

2.4 . Вибір типу транзисторів підсилювача потужності.......................................

2.5 . Визначення загального коефіцієнта підсилення пристрою за потужністю.........................................................................................................

2.6 . Визначення кількості каскадів підсилення....................................................

2.7 . Розрахунок відношення сигнал/шум..............................................................

2.8 . Розподіл частотних і нелінійних спотворень по каскадах...........................

3.  Електричні розрахунки каскадів пристрою.....................................................

3.1 . Розрахуноккаскадівкінцевогопідсилення…...............................................

3.2.  Розрахунок попереднього каскаду (VT3)...................................................

3.3.  Розрахунок регулятора тембру (форми АЧХ)............................................

3.4.  Розрахунок регулятора гучності..................................................................

3.5.  Розрахунок каскаду на тразисторі VT2......................................................

3.6.  Розрахунок каскаду на тразисторі VT1......................................................

3.7.  Розраунок корегуючих кіл...........................................................................

3.8.  Перерахунок частотних та нелінійних спотворень...................................

4.  Моделювання пристрою на ЕОМ.....................................................................

5.  Порівняння результатів проектування та моделювання з вимогами технічного завдання...........................................................................................

Заключення.............................................................................................................

Література...............................................................................................................

Зміст........................................................................................................................

Додаток...................................................................................................................