Розрахунок навантаження з'єднаного у "трикутник"

Страницы работы

Содержание работы

Файл 4

ЛПЗ №4 Розрахунок навантаження з'єднаного у ''трикутник".

Мета роботи: Оволодіти методиками розрахунку навантаження з'єднаного у ''трикутник".

4.1 Обсяг завдання

1.Відповідно до варіанта, вибраного на попередньому занятті, визначити лінійні і фазні струми споживачів і джерела розрахункової схеми.

2.Правильність обчислення струмів довести складанням балансу потужностей джерела та споживачів.

3.На комплексній площині побудувати векторні діаграми струмів та напруг окремих споживачів і джерела, з використанням яких проаналізувати характери навантажень у фазах споживачів.

4.2 Методичні вказівки до аналізу кола

За заданими значеннями індуктивностей Lфі ємностей Сф , аналогічно розрахунку кола однофазного струму, розраховують реактивні опори ХLф = 2πf. та ХCф =(2πfСф)-1, після чого записують комплекси повних опорів фаз (аb, bс, са) трикутника (Ом):

За законом Ома розраховують комплекси фазних струмів (А):

У разі з'єднання фаз споживача у „трикутник" комплекс лінійв го струму визначають як різницю комплексів відповідних фазіте струмів:

Для розрахункової схеми комплекси лінійних струмів будуть (А)

Правильність визначення комплексів струмів „трикутника” перевіряють за першим законом Кірхгофа :

(44,79 - j1,36) + (-5,93 - j30,24) + (-38,87 - j31,6)  (0 ± j0) .

У разі його невиконання треба перевіряти розрахунок напруг струмів з'єднання.

Комплекси повної потужності (ВА) активні Рф∆ (Вт) та ре активні Qф∆ (вар) потужності фаз „трикутника", а також з'єднання І цілому відповідно , Р, Qвизначають за такими формулами:

S=SФ=Pj Q

Для розрахункової схеми ці величини мають такі  значення:

Sab = 10e jО * 382 = 14440е j0 = (14440 + j0);

Sbc = 13е -j67.37 * 29,232 = 11107еj67.37 = (4272 – j10253);

Sca = 16.12e j29.74 • 23,572 = 8955е j29.74 = (7778 + 4444);

S = (14440 + j0) + (4272 -j10253) + (7778 + І4444) = (26490-j5809).

Зверніть увагу: оскільки за умовою розрахункової задачі до одного джерела підключені кілька споживачів ("зірка" і "трикутник"), то комплекс лінійного струму „трикутника'' не дорівнює комплексу відповідного фазного струму джерела і, отже, у цьому разі не можна визначати потужності фаз джерела і потужність джерела в цілому. Коли ж до джерела підключений лише один „трикутник" потужність джерела визначаємо за формулою:

Sф дж = Uф дж Iл= Pф дж jQф дж;

Sдж = Sф дж = Pдж jQдж.

За результатами розрахунків на комплексній площині будують суміщену діаграму струмів і напруг „трикутника” (рис. 3.6) у такому порядку:

1) у масштабі, аналогічному рис. 3.4.б, будують „зірку” векторів фазних (вана ж – „зірка" векторів лінійних)

напруг споживача (джерела);

2) з центра координат площини у масштабі (Мі), з урахуванням напрямків (кутів) відкладають вектори  лінійних  (ІА, ІВ, ІС ) і фазних  (Іab , Ibc , Ica )  струмів з’єднання;

3) з кінців векторів Іab , Ibc , Ica , змінивши напрямок  на зворотний , відкладають і показують

Рис 4.1

пунктирно вектори відповідно: – Іca , Іab , Іbc .

4) на діаграмі показують кути зсуву фаз  у фазах „трикутника" (кути між фазним струмом (Іab , Іbc , Іca)і відповідною фазах з напругою споживача).

За правильно виконаних розрахунків струмів і правильно довжини їх векторів на діаграмі отримують три трикутники струми однією стороною кожного з цих трикутників є вектор лінійного струму. Дві інші сторони кожного з трикутників утворені векторами однакових струмів, один з яких має зворотний напрямок і поданий пунктиром.

З аналізу векторної діаграми випливає  споживача з’єднаного в „трикутник” мають навантаження :

ФАЗА ab — активне, оскільки кут зсуву дорівнює нулю:

ab = uabI ab = 300 – 300 =00 ;

ФАЗА Ьс — активно-ємнісне, оскільки кут зсуву фаз від’ємний:

bc = u bcI bc = -900  – (-22,620) = –67,38° <00;

ФАЗА са — активно - індуктивне, оскільки кут зсуву фаз від’ємний:

ca = u caI ca = 1500– 120,260 = 29,710 > 00.

 Зверніть увагу: за правильно виконаних розрахунків та правильно побудованої діаграми кут між вектором фазного струму і вектором відповідної фазної напруги споживача (кут зсуву фаз ) дорівнює комплексу повного опору цієї фази.

4.3 Розрахунок балансу потужностей схеми.

Оскільки до одного джерела підключені два споживачі („зірка" і „трикутник") то комплекс повної потужності Scп (ВА), активну Рсп (Вт) та реактивну Qcп (вар) потужності фаз і навантаження в цілому можна визначити так:

Scn = Sy +S= PcnjQcn = 6517-j4912+26490-j5809 = 33007-j10720 = 34704e-j17,99

Комплекс повної потужності Sф дж(ВА),активну Pф дж(Вт) та активну Qф дж(вар) потужності фаз джерела , а також джерела в цілому  Sдж(ВА) розраховують за формулою:

Sф дж = Uф дж Iф дж = Pф дж jQф дж;

Sдж = Sф дж = PджjQдж

Для розрахункової схеми ці величини дорівнюють:

SA = UAIA =220еj0*57.9ej10.51 = 12738ej10.53 = (12523+j2328);

SВ = UBIB = 220е-j120*49.25ej70.71 = 10835e-j49.29 = (7067-j8213);

SC = UCIC = 220ej120*65.2e-j139.67 =  14344e-j19.67 = (13507-j4828);

Sдж = 12523+j2328+ 7067- j8213 +13507- j4828=33097-j10713 = 34788e-j17.94

Похибку розрахунку трифазного кола оцінюють за такою самою методикою, як і для кола однофазного змінного струму:

 = 100 (Рсп - Рдж) / Рдж =(33007 - 33097) / 33097 = -0,27%;

= 100(Qсп -Qдж)/Qдж = (-10720-(-10713)) / (-10713) = 0,065%.

При  < ±1 % та < 1 % задача розв'язана правильно.

Похожие материалы

Информация о работе