Трифазні електричні кола. Отримання трифазної системи ЕРС. Способи з’єднання фаз трифазного джерела. Поняття про лінійні і фазні напруги, страница 2

тому всі ці лінійні напруги можна подати так само, як і ЕРС в обмотці статора трифазного генератора: аналітично, графічно або за допомогою вектор­ної діаграми, зображеної на рис. 4.10.

Рис. 4.10

3. Основні розрахункові співвідношення у трифазному навантаженні

Схема зірка (рис. 4.13)

Наведемо назви напруг і струмів, відображених на схемі:

UА, Uв, Uс - фазні напруги в мережі – Uфм;

Uа, Uь, Uс - фазні напруги на наванта­женні - Uфн;

ІА, Ів, Іс - лінійні струми – ІФ;

Рис. 4.13

Іа, Іb, Іс – фазні струми - Іф;

ІN - струм нейтралі;

Uм - напруга змі­щення нейтралі.

При розрахунках трифазного наванта­ження звичайно вважається, що в мережі задана лінійна напруга Uл (UАВ = UВС = UСА = Uл), а також параметри кожної фази наван­таження, тобто повні опори Zа, Zь, Zс і фазові зсуви напруги і струму на них φа, φь, φс.

У всіх варіантах для схеми «зірка» фазні напруги в мережі визначаються на основі отриманого раніше співвідношення (4.5):

За наявності нейтрального проводу (вимикач Q на рис. 4.13 замкне­ний) на фазах приймача встановлюється така ж симетрична система фазних напруг, як і в мережі, тобто Ua = UA; Ub = UB; Uc = Uc (викорис­товуючи векторне зображення, маємо на увазі рівність відповідних напруг за величиною і фазою) або для діючих значень Uфн= Uфм.

За відсутності нейтрального проводу (вимикач Q на рис. 4.13 розімкнутий) ситуація рівності відповідних фазних напруг Ua = UA; Ub = Uв; Uc = Uc або Uфн= Uфм забезпечується тільки при симет­ричному навантаженні.

Для вказаних ситуацій при Uфп=Uфш розрахунок має такий порядок.

За законом Ома визначаються фазні струми:

При симетричному навантаженні, з урахуванням рівності опорів фаз Za - Zb = Zc = Zф і фазних напруг Ua = Ub = Uc = Uфн, отри­муємо однакові фазні струми Іф = Іаь = Іс, при несиметричному навантаженні – різні струми.

За схемою «зірка» (див. рис. 4.13) лінійні і фазні струми дорів­нюють один одному: ІА = Іа; Ів = Іь; Іс = Іс або Іл = Іф.

Якщо є нейтральний провід, то на основі першого закону Кірхгофа струм у ньому:

IN=I+Ib+Ic.

Це підсумовування стосується векторної форми струмів, тому скористаємося векторною діаграмою.

На рис. 4.14 ілюстрація відповідає симетричному навантаженню: спочатку будуємо симетричну систему фазних напруг, а потім однакові за довжиною вектори фазних струмів, кожний із яких проводимо під кутом φф по відношенню до своєї фазної напруги (фазовий зсув при симетричному навантаженні скрізь однаковий: φа = φь = φс - φф). Для прикладу припустимо активно-індуктивний характер навантаження, тобто φф>0. Підсумовування за формулою (4.10) при симетрич­ному навантаженні дає струм нейтралі, який дорівнює нулю. Отже, при симетричному навантаженні нейтральний провід не потрібен.

На рис. 4.15 ілюстрація відповідає несиметричному навантаженню: знову спочатку будуємо симетричну систему фазних напруг, а потім різні за довжиною вектори фазних струмів, кожний із яких проводимо під своїм кутом φа, φь, φс по відношенню до своєї фазної напруги. Для прикладу при­пустимо φа>0, φь = 0, φс<0.

Рис. 4.14

Підсумовування за формулою (4.10) дає струм нейтралі, який при несиметричному навантаженні не дорівнює нулю.

Розрахунковим шляхом струм нейтралі можна визначити за тією ж формулою (4.10), але проводячи попередньо обчислювання фазних струмів символічним методом

де використовуються комплексні значення фазних напруг на навантаженні Uа = Uфн; Uь = Uфнеj120°; Uс = Uфнеj120° і опорів фаз Za, Zb, Zc.

Рис. 4.15

Якщо при несиметричному навантаженні відбудеться обрив нейтрального проводу, то з'являється напруга «зміщення ней­тралі» UN , яка може бути обчислена символічним методом:

де комплексні значення фазних напруг у мережі UA = UФМ; Uь = Uфнеj120°; Uс = Uфнеj120° і провідностей фаз ; ; .

Тоді фазні напруги на приймачах на підставі другого закону Кірхгофа за рис. 4.13:

Ці напруги будуть різними: виникає так званий «перекіс фаз», який ілюструється за допомогою векторної діаграми на рис. 4.16. Тобто фазні напруги на навантаженні відріз­няються одна від одної і від фазних напруг у мережі, що недопустимо.

Рис. 4.16

Активну потужність у всіх випадках можна розраховувати для кожної з фаз приймача:

Ра = UaIacosφa; Рь = UbIbcosφb; Рс = UcIccosφc,

а для всієї «зірки»:

РY = Раbс.

При симетричному навантаженні активну потужність можна розрахувати для однієї фази:

Pф = UфIфcosφф,

тоді для всієї зірки PY = 3Рф.

При симетричному навантаженні з урахуванням того, що Iф = Іл і Uфн = Uл/, отримаємо вираз потужності через лінійні величини:

Аналогічно для кола за схемою «зірка» розраховуються реак­тивні потужності

а при симетричному навантаженні:

Схема трикутник (рис. 4.17)

Наведемо назви напруг і струмів, відображених на схемі Δ: .UАВ, UBC, UCA - лінійні напруги UM, причому при з'єднанні три­кутником вони безпосередньо утворюють і фазні напруги Uф на навантаженні Uab, Ubc, Uca;