Анотація, зміст і навчально-методична література з дисципліни "Холодильні машини та устаткування"

Страницы работы

Содержание работы

Анотація

1.  Повна назва дисципліни – «Холодильні машини та устаткування».

2.  Автор (лектор) – доцент Рожкова Л.Г.

3.  Кількість годин (загальна - 108 год., ЛК-18 год., ЛПЗ – 18 год., СР – 72 год.)

4.  Вид підсумкового контролю - іспит

5.  Анотація дисципліни: інженерна дисципліна, яка вивчає теоретичні відомості з холодильних машин та устаткування,  їхній устрій, аспекти застосування та відомості про експлуатацію. 

6.  Мета дисципліни - дати знання студентам з термодинамічних основ холодильних машин, їх конструкції та устаткування, з методів їх розрахунку з урахуванням екологічних, санітарно – гігієнічних та техніко – економічних вимог, умов роботи, а також з проектування, вибору та експлуатації холодильного обладнання.

7.  Зміст курсу: весняний семестр

Тема 1. Термодинамічний принцип машинного охолодження. Холодильні агенти.

Тема 2. Холодильні машини, які використовують витрату зовнішньої роботи.

Тема 3. Теоретичний цикл парової холодильної машини.

Тема 4. холодильні машини, які використовують зовнішнє тепло.

Тема 5. Компресори. Теплообмінне обладнання.

Тема 6. Дійсний процес в паровому поршневому компресорі.

Тема 7. теплообмінні апарати холодильних машин.

Тема 8. Холодильні установки. Допоміжна апаратура і трубопроводи.

Тема 9. Безмашинні холодильні установки.

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

            - загальні відомості про термодинамічні основи холодильних машин, їх теоретичні та реальні цикли, типи холодильних машин, принципи дії, конструкції та ін..

Модуль  2:

- загальні відомості про компресори, принцип дії, типи та конструкції компресорів, їх об’ємні та енергетичні втрати. Загальні відомості про теплообмінне обладнання, його вибір, а також види та характеристики холодильних установок, допоміжного обладнання. Види без машинних холодильних установок, їх характеристики. Знати загальні відомості про експлуатацію холодильного обладнання.

Студенти повинні  уміти: 

Модуль 1:

            - побудувати і розрахувати термодинамічний цикл холодильних машин, холодопродуктивність компресора, процес теплообміну у випарнику та конденсаторі.

Модуль  2:

            - спланувати  і розрахувати систему блоків охолоджувальних камер, теплове навантаження. А також засвоїти загальні принципи проектування та вибору холодильного устаткування.

8. Навчально – методична література

Вид

Назва

1.

Основна

Мищиряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологии. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 600с.

2.

Холодильная техника. Под ред. д.т.н., проф. В.Ф.Лебедева – М.: Агропромиздат, 1986. – 336с.

3.

Кондрашова Н.Г., Лашутина Н.Г. Холодильно – компрессорные машины и установки. – М.: Высшая школа, 1966. – 508с.

4.

Свердлов Г.С., Явнель Б.К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционировнаия воздуха. М.: Пищевая промышленность, 1978. – 386с.

5.

Додаткова

Зеликовский Ш.Х., Каплан Л.Г. Справочник по малым холодильным машинам и установкам. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 416с.

6.

Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. Оборудование предприятий питания: справочник. ч.1. Харьков: Д.П. Редакция «Мир техники и технологий», 2002. – 256с.

7.

Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. Оборудование предприятий питания: справочник. ч.2. Харьков: Д.П. Редакция «Мир техники и технологий», 2002. – 380с.

Похожие материалы

Информация о работе