Колоїдні системи, їх одержання, властивості, страница 2

  1. Дисперсійні, коли масивні частинки твердої фази подрібнюють до відповідного ступеня дисперсності ;
  2. Конденсаційні , який полягає в тому , що процес кристалізації певної речовини з розчину або з газової фази проводять так, щоб утворилися лише малі кристали колоїдного ступеня дисперсності.

3. Будова колоїдних частинок.

Розглянемо докладніше будову колоїдних частинок на прикладі колоїдного розчину йодиду срібла, приготовленого з розчинів нітрату срібла AgNO3 і йодиду калію KI при надлишку  AgNO3.

 


                                                                      NO3-    Ag+

                                                      NO3-          Ag+           Ag+                NO3-

                                                               Ag+             (AgI)m   Ag+   

                                                  NO3-                                      NO3-              

                                                                     Ag+          

                                                                                 Ag+                  

                                                                                                     NO3-

Тверда часточка – ядро колоїдної частинки – це кристал, який складається з великої кількості молекул йодиду срібла (AgI)m.- агрегат Поверхня ядра адсорбує переважно іони близькі по природі до складу ядра, а також тієї речовини що є в надлишку -  Ag+, набуваючи позитивного заряду. Нехай кількість адсорбованих іонів Ag+ дорівнює n.  Таким чином адсорбовані іони nAg+ входять до складу  ядра і називаються потенціал визначаючі іони. Загальна кількість протиіонів  NO3- також дорівнює n. Частина цієї кількості протиіонів (n-x) міститься в адсорбційному шарі, який разом з ядром називається гранулою. Решта протиіонів міститься за поверхнею ковзання у вільному об’ємі розчину – дисперсійний шар. Пунктиром зображена лінія , що замикає весь об’єм вільного електроліту, в якому містяться протиіони. Ядро разом з адсорбційним шаром і шаром вільної рідини, в якому містяться протиіони, називається міцелою. В колоїдній хімії прийнята такий умовний запис формули міцели:

{(AgI)m×nAg+,(n-x)NO3-}х+xNO3-

                                                               ядро   

                                                               гранула

Приклад 1. Напишіть формули міцел, отриманих зливанням рівних об’ємів  електролітів, зазначених нижче концентрацій. Приведіть назву всіх шарів міцели. Укажіть місце виникнення x - потенціалу.

Na2SiО3; 0,01

HCl; 0,001

Розв’язок:

З даних умови задачі можемо зробити наступні висновки :

1. Сполука – силікат натрію  має значно більшу концентрацію, отже при зливанні однакових об’ємів саме вона буде в надлишку. Тоді відповідно до рівняння

Na2SiО3+ 2HCl =¯ H2SiО3+ 2NaCl

В осад випадає слабка силікатна кислота  - саме вона і буде утворювати ядро міцели:

Поверхня ядра адсорбує переважно іони близькі по природі до складу ядра, а також тієї речовини що є в надлишку - SiО3 2- , набуваючи негативного заряду. Нехай кількість адсорбованих іонів SiО3 2- дорівнює n.  Таким чином адсорбовані іони n SiО3 2- входять до складу  ядра. Загальна кількість протиіонів  Nа+ дорівнює 2n. Частина цієї кількості протиіонів 2(n-x) міститься в адсорбційному шарі, який разом з ядром називається гранулою. Решта протиіонів міститься за поверхнею ковзання у вільному об’ємі розчину – дисперсійний шар. Ядро разом з адсорбційним шаром і шаром вільної рідини, в якому містяться протиіони, називається міцелою. Умовний запис формули міцели:

{( H2SiО3)m×n SiО32-,2(n-x)+}2х-  2хNа+

                                                             ядро   

                                                             гранула                    x - потенціал

3. Рекомендована література

А.И.Болдырев. Физическая и коллоидная химия . «Высшая школа», М.: 1983г.

И.С.Галинкер, П.И. Медведев. Физическая и коллоидная химия. «Высшая школа», М: 1972г.

 Воловик Л.С. та ін. Колоїдна хімія.- К., 1999р.

Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии : поверхностные явления и дисперсные системы.- М.: 1989 г.

Физическая химия/Под ред. К.С. Краснова.–М.: Высш. шк., 1982.

Стромберг А. Г., Семченко Д.П. Физическая химия.–М.: Высш. шк., 1988.