Вивчення будови та принципу дії відкритих (сальникових), напівгерметичних (безсальникових) та герметичних компресорів, страница 2

Результати вимірювання геометричних параметрів компресора 2ФВ-4/4,5

Тип компресора

Мертвий простір, мм

Хід поршня, мм

Діаметр циліндра, мм

Кількість циліндрів, шт

Кількість обертів колінвалу, об/хв

(за вказівкою викладача)

2ФВ-4/4,5

На блок циліндрів одіти клапанну дошку з клапанами: усмоктуючими і нагнітаючими. Додати клапанну дошку на виконаний ескіз, при цьому показати на одному циліндрі усмоктуючий клапан, на другому - нагнітаючий. Проставити позиції клапанної дошки, усмоктуючого і нагнітаючого клапанів.

Прослідити, як пара холодильного агенту поступає в компресор, за якими каналами він підіймається вгору і показати це стрілками.

На клапанну дошку встановити кришку блоку циліндрів, додати її на загальний ескіз, при цьому розділити її на дві порожнини: усмоктуючу і нагнітаючу. Проставити позиції кришки, блока циліндрів, приливу блока циліндрів.

Додати стрілками напрямок руху пари холодильного агента в циліндр і вихід із нього. Розшифрувати позиції під ескізом.

Провести розрахунки об’єму, який описує поршень, для ФВ-4/4,5 за формулою:

, м3/хв;

де: Vh - об’єм, що описує поршень, м3/хв;

D - діаметр циліндру, м;

Н - хід поршня, м;

n - число обертів колінчастого валу, об/хв;

z - кількість циліндрів, шт.

Дані по D, Н беруться з таблиці.

Для значення Рк0 = 5 за графіком [1, с.37] визначити коефіцієнт подачі λ.

Користуючись даними лабораторної роботи № 1 визначити питому об’ємну холодопродуктивність холодильного агента за формулою:

. кДж/м3.

Розрахувати холодопродуктивність компресора за формулою:

, кВт.

б) Напівгерметичні (безсальникові) компресори

Ці компресори мають умовне позначення ФВБС і відрізняються від відкритих тим, що не мають сальника, а також тим, що електродвигун розміщений всередині картера.

За плакатом для ФВБС-6 та натурним зразком з машини 5МВВ-6-1-2   уяснити принципову відмінність таких компресорів від відкритих. Зробити ескізний малюнок в перетині, винести позиції вузлів, деталей і стрілками показати шлях попадання холодильного агента в циліндр та вихід з нього. Розшифрувати позиції під ескізом. Вказати недоліки та переваги цих компресорів.

в) Герметичні компресори

Ці компресори мають умовні позначення ФГС, ФГН, ФГе, ФГр і відрізняються від інших тим, що всі вузли, деталі компресора та двигун для його приводу розміщені у герметичному кожусі.

Виконати ескіз компресора ФГС-0,7~3 і ФГе-1250 в перетині, вивчити їх будову за плакатами, оглянути натурні розрізані зразки. При цьому необхідно показати шлях попадання пари холодильного агента в циліндр і виходу з нього, позиції деталей і вузлів і розшифрувати їх.

Зміст звіту

1.  Найменування та мета роботи.

2.  Ескіз компресора ФВ-4/4,5 з розшифровкою позначень позицій.

3.  Заповнена таблиця 2.

4.  Розрахунок холодопродуктивності компресора ФВ-4/4,5.

5.  Переваги і недоліки відкритих (сальникових) компресорів.

6.  Ескізи напівгерметичних (безсальникових), герметичних компресорів з розшифровкою позначень позицій, переваги та їх недоліки.

7.  Висновки за лабораторною роботою.

Контрольні питання

1.  Призначення компресора в паровій компресійній холодильній машині.

2.  Як класифікуються компресори? Як вони позначаються ?

3.  Які основні вузли та деталі входять в компресор?

4.  Переваги та недоліки відкритих (сальникових) компресорів.

5.  Як розрахувати об’єм, що описує поршень в компресорі?

6.  Як розрахувати холодопродуктивність компресора?

7.  В чому полягають відмінності напівгерметичних (безсальникових) компресорів від відкритих?

8.  В чому полягають відмінності герметичних компресорів?

Літературні джерела

1.  Процеси і апарати харчових виробництв. Під ред. проф. Манежика І.Ф. – Київ.: НУХТ, 2003 р.

2.  Чумак И.Г и др. Холодильные установки. - М.: Легкая промышленность, 1981 г.

3.  Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Азарова Б.М. М.: Агропромиздат, 1988 г.

4.  Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологи. – М.: Пищевая промышленность, 1975 г.

5.  Драганов Б.Х. і інші . Теплотехніка : підручник – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ: фірма «Інкос», 2005 р.

6.  Ильясов В.С. и др. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г.