Вступ до курсу "Теоретичні основи електротехніки". Закони електромагнетизму. Основні поняття про електричні кола. Поняття про електричні схеми. Ідеальні елементи електричних схем заміщення, страница 6

У кожному конкретному випадку при виборі визначеного набору ідеальних елементів ураховуються реальні фізичні про­цеси, що відбуваються в реальному електротехнічному пристрої або об'єкті, для якого складається схема заміщення. Ці процеси якраз і названо при розгляді ідеальних елементів таких схем.

Рис.1.14

Конкретний приклад принципової електричної схеми подано на рис. 1.15. Тут до генератора змінного струму G підключені чотири приймачі електроенергії: електропіч ЕК, котушка індук­тивності L і з'єднані послідовно конденсатор С і резистор R. Лінію передачі забезпечено двома плавкими запобіжниками FUI, FU2 і вимикачем Q.

Рис. 1.15

Електрична схема замі­щення електричного кола за рис. 1.15 подана на рис. 1.16. Тут генератор заміщується трьома ідеальними елемен­тами: джерелом ЕРС е, резистивним елементом з опором RG, індуктивним елементом з індуктивністю LG. Запобіжники, електропіч і резистор подано ідеальними резистивними елемен­тами з опорами RFm, RFm, Rek та R відповідно. Котушка індуктив­ності зображена ідеальним резистивним елементом з опо­ром RK й ідеальним індуктив­ним елементом з індуктивністю Lк. Конденсатор заміщується одним ідеальним ємнісним еле­ментом з ємністю С.

Рис. 1.16

На рис. 1.16 позначено при­йняті умовні позитивні напрямки ЕРС джерела е, напруги ис на затискачах реального джерела, струм дже­рела ів, а також струми приймачів у трьох паралельно з’єднаних витках: і1, і2, та і3.

Рис.1.17

На рис. 1.17 зображена принципова електрична схема прак­тично того ж електричного кола, що й на рис. 1.15, але тепер використовується гене­ратор G постійного струму. Крім того, в коло через вимикач Q2 включено акумулятор (бата­рею гальванічних еле­ментів GB).

Через перехід на постій­ний струм електрична схема заміщення зазнає суттєвих змін (рис. 1.18). Тут є тільки ідеальні дже­рела ЕРС для генератора EG і акумулятора Есв та ідеальні   резистивні  еле­менти (до тих, що були на рис. 1.16, додано елемент з внутрішнім опором акумулятора RGB). Через те, що при постій­ному струмі конденсатор подається як розрив кола, зникла вітка з ним і резистором R.

Рис. 1.18

На рис. 1.18 показано позитивні напрямки ЕРС, напруги і струму джерела, а також струми інших віток. Якщо струм у вітці, яка замінила акумулятор, спрямований проти ЕРС, то акумуля­тор заряджається, тобто в цьому випадку він є приймачем елект­роенергії.

Література

1. Овчаров В.В. Теоретичні основи електротехніки К.: Урожай, 1993 р.

2. Иванов И.И. Равдоник  В.С. Электротехника. Учебное пособие для неэлектрических специальностей вузов. - М.: Высшая школа . 1984. - 375 с.

3. Клауснитцер  Г. Введение в электротехнику. Пер. нем. - М: Энергоатомиздат. 1985. - 480 с.

4. Яцкевич В.В. Электротехика. Учебное пособие.- Минск: Урожай. 981.-183 с.

5. Богуславский В.А., Калымаков В.И., Деметицкая Т.Д. Методические указания к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники. Раздел “Электрические цепи постоянного тока” - часть., Харьков, ХАДИ, 1991. - 24 с.

6. Прищеп В.Г. Электротехніка. Методические указания по изучению дисциплины и задание для контрольной работы студентам - заочникам сельскохозяйственных вузов по специальности 1509 - “Механизация сельского хозяйства”. - М.: ВСХИЗО. 1987. 37 с.

7. Общая электротехника с основами электроники. Учебник для техникумов / В.А. Гаврилюк, Б.С. Гершунский, А.В. Ковальчук, Ю.А. Куницкий, А.Г. Шаповаленко – Киев: Вища школа. Головное издательство. 1980. – 480 с.

8. Л.А. Бессонов. Теоретические основы электротехники. Издание четвертое. Москва: Высшая школа. 1964. – 750 с.

9. Электротехніка. Учебник для неэлектрических специальностей. Под ред. В.Г. Герасимова - М.: Высшая школа, 1985. - 480 с.

10. Борисов Ю.М. и др. Электротехника. Учебник для вузов - М.: Энергоатомиздат. 1985. - 522 с.

11. О.М. Кобяков, М.М. Ляпа, В.М. Лисенко, В.І. Грабчак, В.В. Гриненко: Аналогова схемотехніка Навчальний посібник. – Суми. Видавництво Сум.ДУ, 2007. – 209 с.

12. Братущак М.П. Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з “Електротехніки”. Суми, 1997 рік.