Підсумковий тест з дисципліни "Основи наукових досліджень" (з позначенням правильних відповідей), страница 6

Яке вірне визначення теоретично-експериментальних наукових досліджень? (ВІРНА)  Це дослідження, теоретичного характеру, яке пов'язане з одночасною дослідною провіркою виявлених залежностей

Яке вірне визначення фундаментального наукового дослідження? (ВІРНА)  Це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання принципово нових знань про закономірності розвитку , природи, суспільства людини, їх взаємозв'язку

Яке завдання бібліографії? (ВІРНА)  Реєстрація друкованих творів з певної галузі знань, окремої проблеми, теми

Який загальний принцип усіх досліджень? (ВІРНА)  Принцип діалектики

Який зміст методологічних тем наукових проблем? (ВІРНА)  Стосуються методів певної науки, що застосовуються в процесі вивчення її об'єктів

Який зміст організаційних тем наукових проблем? (ВІРНА)  Включають організацію досліджень з певної науки і застосування її результатів у практичній діяльності

Який зміст теоретичних тем наукових проблем? (ВІРНА)  Передбачають дослідження окремих концепцій теорії певної науки, що стосується її наукових законів, розробки аксіоматичних знань

Який орган присвоює наукові звання доцента, професора, старшого наукового  співробітника: (ВІРНА)  Вчена рада вищого навчального закладу з наступним затвердженням в установленому порядку Міністерством освіти і науки України

Яким чином відбувається відтворення наукових знань? (ВІРНА)  внаслідок підготовки наукових кадрів та формування наукових шкіл

Яким чином відбувається передавання наукових знань людей? (ВІРНА)  внаслідок спілкування вчених та інших осіб, зайнятих науково-дослідною роботою

Яким чином відбувається формування наукових знань людей? (ВІРНА)  внаслідок спеціально організованих наукових досліджень

Яким чином враховують успіхи студента в науково-дослідній роботі під час державної атестації? (ВІРНА)  Випускаюча кафедра рекомендує студента для зарахування в аспірантуру

Яким чином досліднику доцільно вивчати літературу? (ВІРНА)  Скласти власну бібліографію у вигляді карточок із трьох розділів: прочитано, прочитати, законспектовано.

Яким чином заохочують студентів за успіхи в науково-дослідній роботі? (ВІРНА)  Студентів нагороджують грамотами вузу, подяками декана, директора інституту, ректора вузу, грошовим преміюванням, преміюванням безкоштовним виступом на республікантських конференціях

Яким чином кваліфікуються наукові дослідження за джерелами фінансування? (ВІРНА)  Держбюджетні, госпдоговірні, нефінансовані

Яким чином класифікуються наукові дослідження за видами зв'язку з суспільним виробництвом? (ВІРНА)  Спрямовані на: підвищення ефективності виробництва, на поліпшення виробничих відносин, на удосконалення суспільних відносин

Яким чином класифікуються наукові дослідження за методом дослідження? (ВІРНА)  Теоретичні, теоретично-експериментальні, експериментальні

Яким чином класифікуються наукові дослідження за міцсцем проведення? (ВІРНА)  Лабораторні, виробничі

Яким чином класифікуються наукові дослідження за складом якості об'єкта? (ВІРНА)  Диференційовані, комплексні

Яким чином класифікуються наукові дослідження за стадіями наукових досліджень? (ВІРНА)  Пошукові, нуково-дослідні, науково-виробничі

Яким чином класифікуються наукові дослідження за ступенем важливості для народного господарства? (ВІРНА)  Виконувані: за планами НАН України, за планами галузевих міністерств і відомств, за ініціативою науково-дослідних організацій

Яким чином класифікуються наукові дослідження за сферою використання результатів? (ВІРНА)  Фундаментальні, прикладні, розробки

Яким чином класифікуються наукові дослідження за тривалістю розробки? (ВІРНА)  Довгострокові, короткострокові

Яким чином поділяються науки за характером своєї спрямованості і відношення до суспільної практики? (ВІРНА)  Фундаментальні і прикладні

Яким чином поділяються науково-дослідна робота студента: (ВІРНА)  На  науково-дослідну роботу, яку студент виконує під час навчального часу і науково- дослідну роботу, яку студент виконує в позанавчальний час