Підсумковий тест з дисципліни "Основи наукових досліджень" (з позначенням правильних відповідей), страница 5

Що таке наукове дослідження? (ВІРНА)  Це організований процес наукової праці, беспосередньо направлений на виробництво нових знань

Що таке наукове пізнання? (ВІРНА)  Дослідження, характерне своїми особливими цілями і задачами, методами отримання і перевірки нових знань

Що таке науковий напрям? (ВІРНА)  Сфера досліджень наукового колективу, присвячена вирішенню складних теоретичних та експерементальних задач у певній галузі науки.

Що таке наукові закони? (ВІРНА)  Це тверження,які відображають необхідні, суттєві, стійкі і повторювані об'єктивні явища та зв'язки у природі, суспільстві і мисленні

Що таке наукові питання? (ВІРНА)  Невеликі наукові задачі, що стосується конкретної сфери наукового дослідження.

Що таке наукові питання? (ВІРНА)  Це дрібні наукові завдання, що відносяться до конкретної теми наукового дослідження

Що таке науково-дослідний процес? (ВІРНА)  Це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, що здійснюються за допомогою певних процедур

Що таке нуковий напрямок? (ВІРНА)  Це наука або комплекс наук, в сфері яких ведуться дослідження

Що таке парадигма? (ВІРНА)  Цілісна система знань, комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення і пояснення будь якого явища

Що таке понятійний апарат? (ВІРНА)  Сукупність основних понять тієї чи іншої науки

Що таке порівняння? (ВІРНА)  Метод пізнання дійсності, покликаний встановити спільні й відмінні параметри між процесами, явищами,об'єктами

Що таке постановка завдання? (ВІРНА)  Це формування вихідних посилань, потрібних для розв'язання завдання та опису його математичного змісту.

Що таке постулат? (ВІРНА)  Різновид принципів

Що таке прикладна наука? (ВІРНА)  Це наука , яка розробляє шляхи і методи застосування та впровадження в практику результатів фундаментальних досліджень

Що таке принцип діалектики? (ВІРНА)  Це розгляд усіх явищ і процесів у взаємозв'язку і русі як у просторі, так і в часі

Що таке принцип? (ВІРНА)  Правило, що виникло в результаті об'єктивно осмисленого досвіду

Що таке самоорганізація праці дослідника? (ВІРНА)  Це комплекс заходів социологічного та психологічного характеру, які здійснюються самим науковцем для забеспечення системи і порядку робіт

Що таке статистичні матеріали? (ВІРНА)  Відомості про розвиток господарств країни, подані у вигляді таблиць, узагальнених у щорічних статистичних збірниках, що видаються Державним комітетом статистики України

Що таке судження? (ВІРНА)  Думка, в якій за допомогою зв'язку понять ствержується або заперечується що небудь

Що таке тема? (ВІРНА)  Це складова частина проблеми

Що таке фундаментальна наука? (ВІРНА)  Це наука, яка направлена на пізнання основ об'єктивних законів розвитку природи, суспільства та мислення взагалі

Яка мета наукового дослідження? (ВІРНА)  Всебічне, достовірне вивчення об'єкту, процесу чи явища, їх структури зв'язків та відносин на основі розроблених в науці принципів і методів пізнання, а також отримання та впровадження в практику корисних для людини результатів

Яка структура простого об'єкту дослідження? (ВІРНА)  Складається з кількох елементів

Яка структура складного об'єкту дослідження? (ВІРНА)  Складається з невизначеної структури і вимагає виявлення зовнішніх та внутрішніх факторів впливу

Яке вірне визначення експериментальних наукових досліджень? (ВІРНА)  Це дослідження, що проводяться над конкретними об'єктами, або для перевірки на практиці висунутих раніше теоретичних положень

Яке вірне визначення наукової роботи?(ВІРНА)  Це цілеспрямований процес перетворення прикладних наукових досліджень в

Яке вірне визначення прикладних наукових досліджень? (ВІРНА)  Це наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей, використання фундаментальних досліджень в народному господарстві

Яке вірне визначення теоретичних методів наукових досліджень? (ВІРНА)  Це дослідження які грунтуються на використанні логічних та математичних методів пізнання