Підсумковий тест з дисципліни "Основи наукових досліджень" (з позначенням правильних відповідей), страница 4

Що передбачається в попередньому плані дослідження? (ВІРНА)  Період виконання робіт, витрати та джерела їх фінансування, очікувані результати дослідження та ефективність, місце впровадження

Що привело до появи наукових журналів в другій половині XVII ст.? (ВІРНА)  листування між дослідниками

Що розкривають і пояснюють наукові знання? (ВІРНА)  нові явища в природі, суспільстві та господарській практиці

Що таке  "технополіс"? (ВІРНА)  Це невеличке містечко (населений пункт) в якому розташовані наукові і науково-виробничі комплекси

Що таке "інкубатор"? (ВІРНА)  Це організаційна структура у сфері прикладної науки, яка створює сприятливі умови для започаткування і ведення ефективної діяльності малих інноваційних фірм, зайнятих реалізацією оригінальних науково-технічних ідей

Що таке "принципи" в системі знань, які формують науку? (ВІРНА)  Певне ключове, вихідне положення

Що таке "Технопарк"? (ВІРНА)  Це компактно розташований комплекс, який може включати в себе наукові установи, вищі навчальні заклади і підприємства промисловості, які функціонують на співпраці науковців і наукових фірм-замовників

Що таке абстрагування? (ВІРНА)  Метод наукового дослідження, який полягає у мисленому відокремленні суттєвих ознак, аспектів, відношень предмета, процесу чи явища

Що таке алгоритмізація? (ВІРНА)  Це моделювання завдання для розвязання на ПЕОМ.

Що таке аналогія? (ВІРНА)  Метод пізнання, заснований на перенесенні однієї або кількох характеристик із відомого явища на невідоме

Що таке аспірантура? (ВІРНА)  Це основна форма підготовки науковців, яка функціонує при академічних та науково-дослідних інститутах

Що таке бібліографія? (ВІРНА)  Галузь знання про методи і способи складання показчиків, оглядів друкованих творів, списків

Що таке гіпотеза? (ВІРНА)  Наукове припущення, висунуте для пояснення будь- яких явищ або причин, які зумовлюють даний наслідок

Що таке гіпотеза? (ВІРНА)  Це науково-обгрунтоване припущення про факт, що знаходиться за межами безпосереднього спостереження

Що таке диверсифікація наук? (ВІРНА)  Це поява нових наук на стику раніше відомих або в результаті відокремлення від них

Що таке доказ? (ВІРНА)  Прийом, за допомогою якого встановлюється істинність певного твердження.

Що таке експеримент? (ВІРНА)  Метод пізнання об'єктивної діяльності завдяки науково організованому досліду, ініюціюванню процесів і явищ

Що таке закон? (ВІРНА)  Внутрішній суттєвий зв'язок явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток

Що таке індукція? (ВІРНА)  Метод пізнаня, згідно з яким на основі висновків про часткове роблять висновки про загальне

Що таке інтеграція наук? (ВІРНА)  Це об'єднання наук в нову науку

Що таке комплексна проблема? (ВІРНА)  Це сукупність проблем, об'єднаних єдиною метою

Що таке метод дослідження? (ВІРНА)  Спосіб досягнення мети, сукупність прийомів і операцій теоретичного, практичного освоєння дійсності

Що таке методологія? (ВІРНА)  Система творчих методологічних і цінних установок, взятих усіма членами наукового співтовариства за зразок вирішення наукових завдань

Що таке наукова ідея? (ВІРНА)  Інтуїктивне пояснення явища чи процесу без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робиться висновок

Що таке наукова проблема? (ВІРНА)  Це ряд складних теоретичних та практичних завдань, вирішення яких назріло у суспільстві

Що таке наукова проблема? (ВІРНА)  Це сукупність нових, діалектично складних теоретичних або практичних питань, які суперечать існуючим знанням або прикладним методам у науці і потребують вирішення за допомогою наукових досліджень

Що таке наукова тема? (ВІРНА)  Це частина наукової проблеми, яка охоплює одне або кілька питань дослідження

Що таке наукова теорія? (ВІРНА)  Вчення про способи організації і побудови теоретичної і практичної діяльності людини

Що таке наукова теорія? (ВІРНА)  Система основних ідей, положень, законів у тій чи іншій галузі знань, яка дає цілісне уявлення про закономірності та класифікацію