Підсумковий тест з дисципліни "Основи наукових досліджень" (з позначенням правильних відповідей), страница 2

На яких принципах будується наукова праця дослідника? (ВІРНА)  Творчий підхід, плановість, динамічність, колективність, самоорганізація.

На які складові поділяють наукові проблеми? (ВІРНА)  Наукові теми

На які укрупненні групи можна поділити всі науки? (ВІРНА)  Природничі науки, технічні науки, медичні науки, суспільні науки, гуманітарні науки

На якому етапі вибирають тему дослідження? (ВІРНА)  На початковому етапі.

Найвищим рівнем методології науки є: (ВІРНА)  Загальнонаукова

Наукове припущення щодо пояснення явища дійсності, яке потрібно довести на практиці та обгрунтувати теоретично, називають: (ВІРНА)  Гіпотезою

Науковий факт-це: (ВІРНА)  Явище яке є основою для висновку або підтверження;

Наукові проблеми бувають: (ВІРНА)  Методологічними, організаційними і теоретичними

Науково-технічна ефективність наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт відображає: (ВІРНА)  Доцільність капіталовкладень при плануванні і аналізі результатів їх освоєння;

Обсяг наукової продукції вимірюється загальною кількістю: (ВІРНА)  Публікацій, дисертаційних робіт і зданих звітів, що припадають на одного наукового співробітника за досліджуваний відрізок часу;

Основними критеріями вибору теми наукового дослідження є: (ВІРНА)  Її актуальність, новизна і перспективність

Первиний документ, що містить всебічне дослідження пеної проблеми або теми, виконаний одним або декількома авторами, називається: (ВІРНА)  Монографією

Поняття "наука" це: (ВІРНА)  динамічна система достовірних, найбільш суттевих знань про об'єктивні закони розвитку природи, суспільства та мислення

Постулат це ..... (ВІРНА)  Тверження, які приймаються в межах певної наукової теорії за істину, хоч і не можуть бути доведені засобами ціеї теорії

Проблема це: (ВІРНА)  Складне наукове завдання, що охоплює значну сферу дослідження і має перспективне значення

Процедури, за допомогою яких встановлюється істинність будь-яккого тверження, прийнято називати:(ВІРНА)  Експериментами

Процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обирається для вивчення,називається: (ВІРНА)  предметом дослідження

Процес вивчення певного од'єкта з метою вивчення закономірностей його виникнення, розвитку та перетворення для раціонального використання, в практичній діяльності-це: (ВІРНА)  Наукове пізнання

Процес збирання первинної інформації за допомогою обліку поведінки об'єктів, за якими спостерігають, називається: (ВІРНА)  спостереженням

Розподіл багатьох одиниць об'єкта спостереження на якісно однорідні групи за певними суттєвими для них ознаками називається: (ВІРНА)  Групуванням

Структурними одиницями наукового напрямку є:(ВІРНА)  Проблеми, теми і питання

Ступінь корисності передбачуваних досдіджень щодо вирішення тих чи інших питань суспільства-це: (ВІРНА)  Актуальність теми дослідження

Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур-це: (ВІРНА)  науково-дослідний процес

Сукупність прийомів дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним матеріалом, називається: (ВІРНА)  методом

Тема являє собою: (ВІРНА)  Наукове завдання що належить до конкретної галузі накового дослідження(ВІРНА)  Невелике наукове завдання, що стосується конкретної сфери наукового дослідження

Теоретичні наукові проблеми пов'язані з : (ВІРНА)  Дослідженням теоретичних концепцій певної науки

Хто визначає головні заходи щодо підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження їх у народне господарство?(ВІРНА)  Міністерство освіти і науки України

Хто є керівником студентсьеого наукового товариства факультету? (ВІРНА)  Студентський декан

Хто є керівником студентського наукового товариства університету? (ВІРНА)  Студентський проректор з наукової роботи

Хто здійснює загальне керівництво науковими дослідженнями в Україні ? (ВІРНА)  Кабінет Міністрів України

Хто формує державну науково-технічну політику України? (ВІРНА)  Верховна рада України на основі щорічного звіту Уряду України