Підсумковий тест з дисципліни "Основи наукових досліджень" (з позначенням правильних відповідей)

Страницы работы

Содержание работы

Аксіома це.... (ВІРНА)  Положення, яке приймається без логічних доказів через свою безпосередню переконливість, наочність, безсумнівність

Апробація результатів наукового дослідження-це: (ВІРНА)  Практична перевірка достовірності отриманих результатів

В чому полягає критична функція науки? (ВІРНА)  В оцінці виявлених закономірностей,властивостей, тенденцій з метою підсилення позитивних сторін явищ, процесів і усунення негативних.

В чому полягає пізнавальна функція науки? (ВІРНА)  вияв найбільш суттевих знань про закони розвитку природи, суспільства і мислення та їх взаємозв'язок

В чому полягає практична функція науки? (ВІРНА)  У вдосконаленні оточуючого світу, особливо системи матеріального виробництва і суспільних відносин.

В чому полягає процес прийняття гіпотези? (ВІРНА)  Розгляд власної ідеї дослідника, опрацювання літератури, вибір однієї найбільш ймовірної гіпотези, уточнення та доповнення гіпотези в процесі дослідження.

Виберіть вірне визначення співпошукач: (ВІРНА)  Це особи, які мають вищу освіту і значний досвід роботи за спеціальністю та

Вища форма діяльності людини, яка спрямована на створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей, називається(ВІРНА)  Творчістю

Вчення, система ідей, поглядів,положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища, називається: (ВІРНА)  теорією

Вчому полягає процес створення нової інформації? (ВІРНА)  У проведенні спостережень і виборі оціночних критеріїв досліджуваних процесів, а також збереженні та групуванні інформації.

Гіпотетичний метод грунтується на: (ВІРНА)  Гіпотезі, висунутій для пояснення явища, яке потребує перевірки, щоб стати

Головна мета курсу "Основи наукових досліджень та ТТ" є: (ВІРНА)  залучення студентів до науково дослідної роботи

Дайте визначення що таке наука? (ВІРНА)  Сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про природу, суспільство і мислення

Для чого використовуеться практичні посібники? (ВІРНА)  Для задоволення потреб окремих категорій спеціалістів народного господарства країни в їх повсякденній практичній діяльності.

Для чого використовується довідкова література? (ВІРНА)  Для різних фактографічних довідок.

Для чого використовується навчальна література? (ВІРНА)  Для підготовки спеціалістів у відповідній сфері. До навчальної літератури відносять підручники, навчальнні посібники, програмно-методичні матеріали.

Для чого використовуються науково-популярна література: (ВІРНА)  Для реклами серед широкого кола читачив, сасамперед зайнятих у матеріальному

До галузі наукових знань про мислення відносять: (ВІРНА)  Філософія, логіка, психологія

До галузі наукових знань про природу відносять: (ВІРНА)  Математику, фізику, хімію, біологію, географію

До галузі наукових знань про суспільство відносять: (ВІРНА)  Економічні науки, історичні, правові

До якої групи відноситься закон збереження енергії? (ВІРНА)  До групи загальних законів, які характерні для великих груп явищ

Документи, що містять нові наукові дані, факти, ідеї та результати наукових досліджень і розробок, називаються:  (ВІРНА)  первинно-вторинними

достовірною науковою теорією

З якою метою проводиться науковий експеримент? (ВІРНА)  З метою перевірки попередніх результатів дослідження способом їх апробації у лабораторних умовах з використанням ПЕОМ.

За місцем утворення наукова інформація поділяється на: (ВІРНА)  Внутрішню і зовнішню

Затвержений компетентними органами нормативно-технічний документ, в якому встановлено комплекс норм, правил і вимог до об'єкта стандартизації,-це: (ВІРНА)  Стандарт

Із яких стадій складається науково-дослідний процес? (ВІРНА)  Організаційної, дослідної, стадії узагальнення і апробації результатів дослідження

Інтелектуальна творча діяльність, яка спрямована на здобуття і використання нових знань, називається:(ВІРНА)  Науковою діяльністю

Коли і де вперше була заснована бібліотека? (ВІРНА)  У третьому тис. до н. е. в Месопотамії, де зберігалися глиняні пластинки з клинописним текстом

Метод вивчення об'єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв'язку його частин називається: (ВІРНА)  Синтезом

Метод наукового пізнання, що полягає у передбаченні майбутнього стану процесу, явища чи предмета на підставі аналізу його минулого і сучасного-це: (ВІРНА)  Прогнозування

Метод який дає змогу переходити від конкретних питань до загальних понять і законів розвитку, називають: (ВІРНА)  моделюванням

Методологічні наукові проблеми стосуються: (ВІРНА)  Наукових методів, що застосовуються в ході наукового дослідження

Мислене виділення суттєвих і найістотніших ознак, рис сторін предмета від неістотних, випадкових ознак-це: (ВІРНА)  Логіка

можуть самостійно працювати над дисертацією

Похожие материалы

Информация о работе