Глосарій з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (електротехніка, електромагнітне поле, електричне поле, магнітне поле, трансформатор, котушка)

Страницы работы

Содержание работы

ГЛОСАРІЙ

Електротехніка - це галузь науки і техніки, яка займається практичним використанням електромагнітних явищ.

Електромагнітне_поле - особливий вид матерії, який у всіх точках простору поєднує дві його складові, що називаються, відповідно, електричне та магнітне поля.

Електричне_поле - одна із двох складових електромагніт­ного поля, яка виявляється у дії на електрично заряджену час­тинку із силою FE, пропорційною зарядові частинки q і незалеж­ною від швидкості її руху.

Магнітне_поле - інша складова електромагнітного поля, яка виявляється у дії на рухому електрично заряджену частинку із силою FM, пропорційною заряду частинки q і швидкості її руху V.

Електричний_струм - це впорядкований (направлений) рух електрично заряджених частинок.

Електрична_напруга - це скалярна величина, яка є порідне­ною до потенціалу.

Електрорушійна_сила (ЕРС) - це скалярна величина, яка характеризує дію сторонніх сил у джерелах постійного або змін­ного струму.

Електричне_коло - сукупність пристроїв і об'єктів, що утво­рюють шлях для електричного струму.

Ідеальні_елементи - абстрактні поняття, тому їх не слід плу­тати із реальними об'єктами.

Контурний_струм - це фіктивний струм, який приписується якому-небудь контуру і що проходить по всім віткам цього контура.

Взаємні_опори - це сумарні опори у відповідних суміжних вітках.

Анод - електрод, який під’єднаний до області з p-провідністю.

Катод - електрод, який під'єднаний до області з n-провідністю.

Напівпровідникові_стабілітрони - це елементи, для яких ро­бочою є зворотна частина вольт-амперної характеристики, що забезпечує стабілізацію напруги в пристроях стабілізації.

Біполярні_транзистори - це напівпровідникові елементи, що мають три зони провідності, які утворюють два р-n-переходи.

Тиристор - напівпровідниковий елемент з трьома р-n-переходами та трьома виводами, один з яких, крім анода та катода, називають керувальним.

Електричні_машини - пристрої, принцип дії яких заснований на поєднанні електромагнітних процесів і меха­нічного руху.

Машина_постійного_струму - це оборотний електроме­ханічний перетворювач енергії, який може використовуватися як у генераторному, так і в двигунному режимах.

Синхронна_машина- машина змінного струму, прин­цип дії якої побудований на взаємодії магнітних полів ротора і статора, що обертаються з однаковою частотою (синхронно).

Феромагнетизм - це магнітовпорядкований стан речовини, при якому всі магнітні моменти атомарних носіїв магнетизму в речовині паралельні і вона має самодовільну намагніченість.

Гістерезис- явище, яке полягає в тому, що внутрішня намагніче­ність речовини неоднозначно залежить від зовнішнього фак­тора - напруженості магнітного поля.

Міра - зразок, який служить для дійсного відтворення оди­ниці вимірювання конкретної фізичної величини.

Вимірювальний_прилад - пристрій, за допомогою якого виробляється сигнал вимірювальної інформації і подається у формі, доступній сприйняттю спостерігачем.

Вимірювальний_перетворювач - засіб, призначений для перетворення вимірювальної величини в сигнал вимірювальної інформації.

Сукупні_виміри - це виміри декількох однойменних фізичних величин шляхом виконання прямих вимірів різних співвідношень цих величин.

Трансформатор - це статичний електромагнітний пристрій, призначений для перетворення змінних напруги і струму за вели­чиною без зміни їхньої частоти.

Котушка - це конструктивні елементи, їх називають також обмотками, маючи на увазі при цьому електричні кола, утворені котушками.

Похожие материалы

Информация о работе