Вивчення будови та принцип роботи холодильної машини 5МВВ6-1-2

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота № 2

Тема: Холодильні машини

Мета роботи:

1.  Вивчити будову та принцип роботи холодильної машини 5МВВ6-1-2;

2.  Уяснити відмінні особливості цих машин від машин типу ХМВ і ХМ.

3.  Навчитись складати схеми холодильних машин, працюючих в режимі “охолодження” і “відтаювання”.

4.  За складеною схемою навчитись давати опис принципу роботи машини у кожному режимі роботи з посиланнями на позиції схеми і опис процесів, що протікають в кожному вузлі машини.

Обладнання, інструменти та прилади:

натурний зразок холодильної машини 5МВВ6-1-2, яка розвернута в лабораторії; плакати холодильних машин типу ХМВ, олівець, гумка, лінійка.

Література: 1, с. 214-241; 2, с. 38-50.

Контрольні питання на допуск до лабораторної роботи

1.  Розшифруйте позначення холодильної машини 5МВВ6-1-2.

2.  З яких основних вузлів складається холодильна машина 5МВВ6-1-2?

3.  Які режими роботи має холодильна машина 5МВВ6-1-2? У чому полягають відмінності цих режимів?

4.  З яких основних вузлів складаються холодильні машини типу ХМ і ХМВ?

5.  Мета роботи?

6.  Що необхідно робити під час виконання роботи?

7.  Призначення компресора в холодильних машинах типу МВВ, МКВ, ХМ і ХМВ.

8.  Призначення теплообмінника в холодильних машинах типу МВВ, МКВ, ХМ і ХМВ.

9.  Призначення повітроохолоджувачів в холодильній машині 5МВВ6-1-2? Які процеси з холодильним агентом в них протікають?

10.  Призначення конденсатора в холодильних машинах типу МВВ, МКВ, ХМ і ХМВ.

11.  За допомогою яких приладів можна регулювати температуру повітря в кількох камерах, якщо їх охолоджує одна машина?

 Методика виконання роботи.

Оглянути холодильну машину 5МВВ6-1-2, яка розвернута в лабораторії. Визначити основні вузли машини, їх тип і призначення. Наприклад, компресор безсальникового типу ФВБС-6, 2-хциліндровий. Призначений для відсмоктування пари холодильного агента із повітроохолоджувачів, стискання до тиску конденсації і витискування в конденсатор.

Після визначення і вивчення основних вузлів необхідно розібратися у принципі роботи машини в режимі "охолодження". Для чого під керівництвом викладача (лаборанта) включити машину в режимі "охолодження", після чого від компресора по нагнітаючому трубопроводу необхідно пройти по всім вузлам машини до терморегулюючого вентиля. При цьому необхідно звернути увагу на допоміжні вузли (який запірний кран відкрито, який закрито; пристрої автоматики (соленоїдний вентиль - який відкрито і чому)).

З ТРВ холодильний агент поступає в повітроохолоджувач. Далі необхідно оглянути усі вузли, трубопроводи усмоктуючого боку (боку низького тиску) до компресора.

Всі вивчені вузли відобразити на схемі і вказати трубопроводи. Вузли позначити позиціями.

Під керівництвом викладача (лаборанта) перевести машину в режим "відтаювання". Так як відтаювання снігової шуби на повітроохолоджувачах здійснюється гарячою парою холодильного агента, яка стискається компресором, то необхідно від компресора, визначаючи руками температуру, пройти по теплому трубопроводу до повітроохолоджувача, відзначаючи при цьому усі вузли магістралі. Від повітроохолоджувача необхідно переглянути трубопроводи до компресора.

Доповнити схему машини, працюючої в режимі "охолодження", вузлами і трубопроводами, які включилися при режимі "відтаювання". Схему режиму "відтаювання" доцільно виконати іншим кольором. Пронумерувати вузли цього режиму. Виключити машину.

Дати опис принципу роботи холодильної машини, яка працює в режимі "охолодження" і "відтаювання". При цьому необхідно давати посилання на позиції за схемою і описувати, які процеси протікають з холодильним агентом у кожному вузлі.

Вивчити за плакатом призначення, будову і принцип дії машин типу ХМВ. Дати висновок щодо відмінностей у вузлах цих машин в порівнянні з машинами типу МВВ.

Зміст звіту.

1.  Найменування та мета роботи.

2.  Схема машини 5МВВ6-1-2, що працює в режимі "охолодження" і "відтаювання".

3.  Опис принципу роботи машини 5МВВ6-1-2, яка працює в режимі "охолодження" і "відтаювання" з посиланнями на позиції за схемою.

4.  Опис принципу роботи машини типу ХМВ, яка працює в режимі "охолодження" і "відтаювання".

5.  Висновки щодо відмінностей між машинами типу МВВ і ХМВ.

Контрольні питання.

1.  Призначення машини 5МВВ6-1-2.

2.  В яких вузлах є принципові відмінності при порівнянні машин типу МВВ і ХМВ?

3.  З якою метою на трубопроводах машини 5МВВ6-1-2 встановлюються два соленоїдних вентиля?

4.  Які функції виконує регулятор температури, встановлений після повітроохолоджувача?

5.  Який прилад зупинить машину, що працює в режимі "охолодження" і коли здійснюється ця зупинка?

6.  Які вузли машини не працюють в режимі "охолодження" і чому?

7.  Чи працює компресор в режимі "відтаювання" і "чому?

8.  Як регулюється температура в охолоджуваних камерах при використанні машини типу 5МВВ6-1-2?

9.  Якими приладами і коли відключається двигун вентилятора до повітроохолоджувача?

10.  Які процеси протікають з холодильним агентом в кожному конкретному вузлі машини?

11.  Пояснити схему машини, яка працює в режимі "відтаювання". Зробити співставлення схеми з натурним зразком.

12.  В якому стані (працює, відключений) знаходиться вентилятор повітроохолоджувача при роботі машини в режимі "відтаювання"?

13.  Недоліки машини 5МВВ6-1-2.

14.  Недоліки машин типу ХМВ.

Літературні джерела

1.  Процеси і апарати харчових виробництв. Під ред. проф. Манежика І.Ф. – Київ.: НУХТ, 2003 р.

2.  Чумак И.Г и др. Холодильные установки. - М.: Легкая промышленность, 1981 г.

3.  Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Азарова Б.М. М.: Агропромиздат, 1988 г.

4.  Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологи. – М.: Пищевая промышленность, 1975 г.

5.  Драганов Б.Х. і інші . Теплотехніка : підручник – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ: фірма «Інкос», 2005 р.

6.  Ильясов В.С. и др. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г.

Похожие материалы

Информация о работе