Системи охолодження блоку холодильних камер

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота № 7

Тема: Системи охолодження блоку холодильних камер

Мета роботи:

1.  Вивчити розсільну систему охолодження блоку холодильних камер.

2.  Вивчити безпосередню та безпосередньо-насосну систему охолодження блоку камер.

3.  Навчитись читати складні схеми охолодження та давати їм опис.

Обладнання, інструменти та прилади:

Діюча холодильна машина 5МВВ6-1-2, яка працює за безпосередньою системою охолодження; схема холодозабезпечення блоку холодильних камер приймально-переробного пункту місткістю 600 т (на листі ф. А1).

Література: 1, с. 272-287; 2, с. 311-329; 3, с.79-86.

Контрольні питання на допуск до лабораторної роботи

1.  Яку схему холодозабезпечення необхідно вивчити у ході роботи?

2.  Що необхідно описувати у ході роботи?

3.  У чому полягає сутність розсільної системи охолодження блоку холодильних камер?

4.  У чому полягає сутність безпосередньої безнасосної системи охолодження блоку холодильних камер?

5.  Які недоліки має безпосередня безнасосна система охолодження блоку холодильних камер?

6.  Назвіть призначення кожного конкретного вузла холодильної машини?

7.  У чому полягає сутність повітряної системи охолодження?

8.  В яких випадках використовується система охолодження:

-  безпосередня безнасосна?

-  безпосередня насосна?

-  розсільна?

-  повітряна?

-  комбінована?

Методика виконання роботи

1. Оглянути холодильну машину 5МВВ6-1-2 і зрозуміти, що холодильний агент подається під тиском компресора через дросель в повітроохолоджувач, розміщений в холодильній камері. В цьому повітроохолоджувачі кипить холодильний агент за рахунок тепла повітря камери. Це і є безпосередня без насосна система охолодження.

2. Розсільна система - це така система, в якій кожухотрубний випарник розміщується в машинному відділенні. В цьому випарнику кипить холодильний агент, охолоджуючи розсіл. Холодний розсіл насосами подається у камерні батареї.

На комбінованій схемі холодозабезпечення (рис. 16, а в лабораторії холодильного обладнання - лист ф. А1) необхідно знайти кожухотрубний випарник, прослідкувати, звідкіля в нього подається рідкий холодильний агент і куди поступає пара холодильного агенту. Послідовність переміщення аміаку, починаючи з випарника, номеру компресора необхідно описати... Необхідно прослідкувати, в які батареї по камерах насоси нагнітають розсіл. Дати опис.

3. Безпосередня насосна система охолодження холодильних камер відрізняється від безпосередньої тим, що в одному з ресиверів з рідким холодильним агентом за рахунок компресора створюється необхідний тиск пари, який відповідає заданій температурі кипіння. Цей рідкий холодильний агент насосами подається в камерні повітроохолоджувачі. Пара від них відбирається компресором.

На комбінованій схемі прослідкувати, які камери охолоджуються безпосередньою насосною системою. Дати опис послідовності кругообігу холодильного агента при безпосередній насосній системі охолодження, починаючи від номера компресора і далі за вузлами холодильної установки, закінчуючи компресором. Номери камер для опису задаються викладачем.

Рис. 16. Схема холодозабезпечення блоку холодильних камер приймально-переробного пункту місткістю 600 т.

Приклад.

Дати опис системі охолодження камери 25:1.

Опис.

Камера 25:1 охолоджується за розсільною системою охолодження.

Насосами кожухотрубного випарника (-10оС) холодний розсіл подається в камерну батарею, де розсіл відбирає тепло від повітря камери. Сам розсіл при цьому підігрівається і знову, за рахунок тиску насосів, нагнітається у кожухотрубний випарник (-10оС) для охолодження.

У кожухотрубному випарнику (-10оС)кипить аміак при температурі –10оС, охолоджуючи розсіл у змійовику випарника. Утворена пара аміаку відбирається з кожухотрубного випарника (-10оС) через циркуляційний ресивер (-10оС) (для відділення вологої пари) компресорами 1,2.

Компресори 1,2 підтримують тиск у кожухотрубному випарнику (-10оС) і циркуляційному ресивері (-10оС) відповідно температурі кипіння аміаку –10оС, стискують пару аміаку і нагнітають його в конденсатори 1,2, де пара охолоджується і конденсується.

Рідкий аміак витискується з конденсаторів 1,2 в лінійний ресивер, звідки через дросель поповнює в кожухотрубний випарник (-10оС).

Кожухотрубний випарник (-10оС) також поповнюється рідким аміаком за рахунок парів аміаку, які компресори 3,4,5 витягують з випарників різних камер через циркуляційні ресивери (-30оС) і (-40оС). Ці компресори стискують пару і нагнітають її в змійовик циркуляційного ресивера (-10оС), де пара охолоджується, конденсується і через дросель поповнює кожухотрубний випарник (-10оС).

Інші камери можуть охолоджуватись за різними системами.

Зміст звіту

1.  Найменування та мета роботи.

2.  Опис розсільної системи охолодження камер із зазначенням послідовності проходження холодильного агента через вузли, а також із зазначенням послідовності проходження розсолу.

3.  Опис безпосередньої насосної системи охолодження камер із зазначенням послідовності проходження холодильного агента через вузли холодильної установки.

Контрольні питання

1.  Які системи охолодження використовуються для охолодження холодильних камер?

2.  З якою метою встановлюється лінійний ресивер у безпосередній насосній системі охолодження?

3.  З якою метою встановлюється циркуляційний ресивер в безпосередній насосній системі охолодження?

4.  З якою метою використовується кожухотрубний випарник?

5.  У чому полягають відмінності безпосередньої безнасосної  і безпосередньої насосної систем охолодження?

6.  Який вузол холодильної машини розміщується у камері при безпосередній насосній системі охолодження?

7.  Який вузол холодильної машини розміщується у камері при розсільній системі охолодження?

8.  Назвіть переваги безпосередньої насосної системи охолодження.

9.  Назвіть недоліки розсільної системи охолодження.

10.  За якою системою охолоджується камера ... (за вказівкою викладача)?

Літературні джерела

1.  Процеси і апарати харчових виробництв. Під ред. проф. Манежика І.Ф. – Київ.: НУХТ, 2003 р.

2.  Чумак И.Г и др. Холодильные установки. - М.: Легкая промышленность, 1981 г.

3.  Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Азарова Б.М. М.: Агропромиздат, 1988 г.

4.  Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологи. – М.: Пищевая промышленность, 1975 г.

5.  Драганов Б.Х. і інші . Теплотехніка : підручник – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ: фірма «Інкос», 2005 р.

6.  Ильясов В.С. и др. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г.

Похожие материалы

Информация о работе