Приклади розв’язання типових завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни "Математико-статистичні методи досліджень", страница 2

                                           

Отже, шуканий інтервал має вигляд  0,3 < a < 3,7.

3.   Довірливий інтервал для генерального середнього квадратичного відхилення  знайдемо за однією з формул: , якщо q< 1; , якщо  Відповідне значення q знайдемо за таблицею значень   При n= 10 маємо q = 0,65. Таким чином, довірливий інтервал має вигляд

або

Задача 4. 

Реалізувавши вибірку з генеральної сукупності, ознака якої Х має нормальний закон розподілу, дістали статистичний розподіл:

xi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ni

1

3

6

8

6

6

5

3

2

При рівні значущості a = 0,01 перевірити правильність нульової гіпотези

, якщо альтернативна гіпотеза .

Розв’язання. Обчислимо значення :

.

 

.

.

.

При альтернативній гіпотезі  будуємо двобічну критичну область. Враховуючи, що sГ є невідомою величиною, для побудови цієї області беремо статистичний критерій.

Оскільки критичні точки  і  симетричні відносно нуля і при цьому = – , знаходимо за таблицею (додаток 6) :

.

Тоді = – 2,7.

Двобічна критична область зображена на рис. 1.

Рис. 1

Обчислимо спостережуване значення критерію:

.

Висновок. Оскільки , то немає підстав приймати .

Задача 5.  Елементи дисперсійного аналізу

У чотирьох різних лабораторіях здійснювався екс­перимент з опріснення морської води за допомогою трьох опріснювачів. Кожний експеримент для кожного опріснювача в кожній лабораторії проводився тричі. Наслідки опріснювання, виражені у відсотках, наведені в таблиці:

Ступінь впливу В

Ступінь впливу А

А1

А2

А3

В1

3,6; 3,9; 4,1

2,9; 3,1; 3,0

2,7; 2,5; 2,9

В2

4,2; 4,0; 4,1

3,3; 2,9; 3,2

3,7; 3,5; 3,6

В3

3,8; 3,5; 3,6

3,6; 3,7; 3,5

3,2; 3,0; 3,4

В4

3,4; 3,2; 3,2

3,4; 3,6; 3,5

3,6; 3,8; 3,7

При рівні значущості a = 0,05 перевірити, чи існує вплив факторів А і В, а також спільної дії А і В на кінцевий результат експерименту.

Розв’язання. Використовуючи формули з табл. 3 лекції №9, дістанемо табл.:


Таблиця 4

Ступінь впливу
фактора  В

Ступінь впливу фактора  А

Середня
величина
за рядками

Загальна
середня

А1

А2

А3

перший рівень

блочна середня

другий рівень

блочна середня

третій рівень

блочна середня

В1

Перший рівень

3,6; 3,8; 4,1

2,9; 3,1; 3,0

2,7; 2,5; 2,9

В2

Другий рівень

4,2; 4,0; 4,1

3,3; 2,9; 3,2

3,7; 3,5; 3,6

В3

Третій рівень

3,8; 3,5; 3,6

3,6; 3,7; 3,5

3,2; 3,0; 3,4

В4

Четвертий рівень

3,4; 3,2; 3,2

3,4; 3,6; 3,5

3,6; 3,8; 3,7

Середня величина
за стовпцями

Подпись: 171Джерело, що спонукає
до розсіювання

Сума квадратів відхилень

Число ступенів свободи

Статистичні оцінки дисперсії
(виправлені дисперсії)

Фактор А

p – 1 = 2

Фактор B

q – 1 = 3

Одночасний вплив
факторів А і B

(p – 1)´
´(q – 1) = 6

Вплив випадкових
факторів

N – pq = 24

Загальна дисперсія

N – 1 = 35


Визначимо спостережувані значення статистичних критеріїв за кожним фактором А, В та їх сумісної дії:

;

;

;

 за таблицею (додаток 7).

Висновок. Оскільки , то нульова гіпотеза про відсутність впливу фактора А відхиляється, аналогічно , , а це інформує про те, що нульова гіпотеза про відсутність впливу фактора В, а також сумісної дії факторів А і В також відхиляється.