Електричні вимірювання (Електронний вольтметр. Електронно-променевий осцилограф), страница 2

Канал вертикального відхилення променя складається із вхід­ного розподільника напруги РН, підсилювача ПВ і вертикально відхильних пластин. Канал горизонтального відхилення служить для створення і передачі напруги, яка визначає розгортку електронного променя за віссю х. До його складу входять: генератор розгортки ГР, підсилювач ПГ і горизонтально відхильні пластини. До цього каналу належать також вузли синхронізації генератора розгортки з дослід­ною напругою, оскільки для отримання стійкої нерухомої осцило­грами частоти дослідної напруги і напруги розгортки повинні бути рівні або кратні (умова синхронізації). Крім вказаних на рис. 10.12, в осцилографі можуть бути різні допоміжні елементи і кола, що дозволяють керувати яскравістю, фокусуванням і зміщенням по осям координат електронного променя, здійснювати калібрування тривалості й амплітуди сигналу та ін. За відсутності вбудованих калібраторів калібрування може бути здійснене за допомогою вольтметра і джерела сигналів відомої частоти.

Приклад електронно-променевого осцилографа подано на рис. 10.13 - це осцилограф С1-61.

Рис. 10.1

На передній панелі осцилографа знаходяться: 1 - регулятор яскравості; 2 - регулятор фокусування променя; 3 - регулятор освітлення шкали; 4 - вибір режиму відкритого, закритого і заземленого входу підсилювача; 5 - перемикач вхідного атенюа­тора (дискретне регулювання чутливості підсилювача – вольт/поділка); 6 - плавне регулювання чутливості підсилювача; 7 - гніздо для подачі досліджуваного сигналу; 8 - регулятор перемі­щення променя по вертикали; 9 - перемикач виду синхронізації (внутрішня-зовнішня); 10 - перемикач полярності синхронізації; 11 - вхідне гніздо підсилювача горизонтального відхилення; 12 - вибір рівня запуску розгортки; 13 - клема для підключення корпуса приладу; 14 - гніздо виводу калібрувальної напруги - 0,6V; 15 - вибір виду калібрувальної напруги; 16 - гніздо для виводу пилоподібної напруги; 17 - плавне регулювання трива­лості розгортки; 18 - перемикач тривалості розгортки (час/поділка); 19 - тумблер множника розгортки «х1, х0,2»; 20 - тумб­лер вмикання і вимикання приладу «мережа»; 21 - регулятори переміщення променя по горизонталі (грубо, плавно); 22 - вибір режиму роботи генератора розгортки; 23 - екран.

Перед вмиканням приладу органи керування треба встановити у визначені положення; підключити осцилограф з'єднувальним шнуром до мережі 220 В і тумблером «мережа» увімкнути його. Через 2-3 хвилини після вмикання відрегулювати яскравість і фокусування променя. Якщо при максимальній яскравості про­меня не буде на екрані - ручками «8» і «21» перемістити його в межі робочої частини екрану.

За допомогою спеціального кабелю подати сигнал на вхідне гніздо 7 і регуляторами 5 і 6 досягнути необхідного масштабу зображення сигналу. Регуляторами 17 і 18 встановити тривалість розгортки такою, щоб можна було зручно спостерігати форму досліджуваного сигналу.

Література

1. Овчаров В.В. Теоретичні основи електротехніки К.: Урожай, 1993 р.

2. Иванов И.И. Равдоник  В.С. Электротехника. Учебное пособие для неэлектрических специальностей вузов. - М.: Высшая школа . 1984. - 375 с.

3. Клауснитцер  Г. Введение в электротехнику. Пер. нем. - М: Энергоатомиздат. 1985. - 480 с.

4. Яцкевич В.В. Электротехика. Учебное пособие.- Минск: Урожай. 981.-183 с.

5. Богуславский В.А., Калымаков В.И., Деметицкая Т.Д. Методические указания к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники. Раздел “Электрические цепи постоянного тока” - часть., Харьков, ХАДИ, 1991. - 24 с.

6. Прищеп В.Г. Электротехніка. Методические указания по изучению дисциплины и задание для контрольной работы студентам - заочникам сельскохозяйственных вузов по специальности 1509 - “Механизация сельского хозяйства”. - М.: ВСХИЗО. 1987. 37 с.

7. Общая электротехника с основами электроники. Учебник для техникумов / В.А. Гаврилюк, Б.С. Гершунский, А.В. Ковальчук, Ю.А. Куницкий, А.Г. Шаповаленко – Киев: Вища школа. Головное издательство. 1980. – 480 с.

8. Л.А. Бессонов. Теоретические основы электротехники. Издание четвертое. Москва: Высшая школа. 1964. – 750 с.

9. Электротехніка. Учебник для неэлектрических специальностей. Под ред. В.Г. Герасимова - М.: Высшая школа, 1985. - 480 с.

10. Борисов Ю.М. и др. Электротехника. Учебник для вузов - М.: Энергоатомиздат. 1985. - 522 с.

11. О.М. Кобяков, М.М. Ляпа, В.М. Лисенко, В.І. Грабчак, В.В. Гриненко: Аналогова схемотехніка Навчальний посібник. – Суми. Видавництво Сум.ДУ, 2007. – 209 с.

12. Братущак М.П. Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з “Електротехніки”. Суми, 1997 рік.