Закони Кірхгофа. Електричні кола постійного струму. Магнітні кола, страница 8

Таким чином, феромагнітні осердя посилюють магнітне поле, виконують роль його провідників і концентраторів, а у випадку постійних магнітів - і його джерел.

Рис. 8.15

У залежності від конфігурації осердь, магнітні кола ділять на наступні типи:

- нерозгалужені і розгалужені - перші мають один явно вира­жений контур замикання переважної частини магнітного потоку (приклади на рис. 8.3, 8.7 і 8.11); другі - два і більше таких кон­турів (приклад – на рис. 8.15, причому, а - симетричне, б - несиметричне магнітні кола);

- однорідні і неодно­рідні - у перших на всій довжині сило­вих ліній значення індукції і напруже­ності магнітного поля незмінні, тобто В = const і H = const, а це можливо, якщо: 1) на цій довжині магнітопровід однорід­ний (із одного матеріалу); 2) має постійну площу поперечного перерізу S = const; 3) не має відгалужень магнітного потоку, тобто Ф = const (приклад однорідного магнітного кола на рис. 8.7); у неоднорідних магнітних кіл вказані умови (всі або хоча б одне) не витримуються (приклади на рис. 8.3 і рис. 8.11). У залежності від кількості обмоток, які збуджують магнітне поле, бувають одно- і багатообмоткові магнітні кола (приклади перших - на рис. 8.3, 8.7, 8.11, других - на рис. 8.15, б).

Осердя можуть виготовляться наступних типів: а) масивними, тобто з суцільним заповненням об'єму, наприклад, лити, із тов­стого листа, у вигляді поковки; б) шихтованими, тобто набраними зі сталевих листів або навитими зі сталевої стрічки, товщина яких може бути порядку 0,1...0,5 мм; в) пресованими із порошку феро­магнітного матеріалу з яким-небудь зв'язуючим наповнювачем.

Масивні осердя застосовують при постійному магнітному потоці, інші - при змінному, причому шихтовані осердя - на низьких частотах (до тисяч Гц), пресовані - на більш високих частотах.

Зрозуміло, що різні варіанти ознак можуть бути властиві одному і тому ж магнітному колу. Так, наприклад, магнітне коло на рис. 8.7 - однорідне, нерозгалужене, однообмоткове; на рис. 8.15, б - неоднорідне, розгалужене, двохобмоткове.

10. Прояви магнітного поля

Силові лінії магнітного поля і магнітні величини – це поняття, введені вченими-дослідниками, і вони є значною мірою абстрактними. Проте саме магнітне поле є матеріальною субстанцією і має цілком конкретні матеріально відчутні прояви, до основних із яких належать наступні.

1. Індукуюча дія магнітного поля полягає в тому, що змінне магнітне поле утворює ЕРС, що знайшло своє відображення в законі електромагнітної індукції.

а) для нерухомого контура або котушки, що пронизуються змінювальним магнітним потоком, ЕРС дорівнює швидкості зміни їхніх магнітних потокозчеплень ψ:

де , ω – кількість витків котушки; Фк - магнітний потік, який пронизує її k-ий виток.

Так на рис. 8.16 магнітне поле збу­джується однією з котушок, яка живиться змінним струмом і від генера­тора G. У другій котушці змінне магнітне поле індукує ЕРС е, яка створює напругу и на затискачах котушки. Ця напруга, а значить і ЕРС, може наочно вимірюва­тися, наприклад, мілівольтметром mV.

Рис. 8.16

б) для провідника, який переміщу­ється в однорідному магнітному полі (рис. 8.17), ЕРС визначається форму­лою:

Е=VВsinα,

де V, І - швидкість руху провідника і його довжина;

    В - індукція магніт­ного поля.

Рис. 8.17

ЕРС створює на кінцях провідника різницю потенціалів: + і -. Напруга U, що виникає, може також наочно вимірюватися мілівольтметром mV.

2. Силова дія магнітного поля полягає у виникненні механіч­них сил, що діють на провідники зі струмом, а також на феромаг­нітні осердя, а саме:

а) закон Ампера виражає силу, що діє на провідник довжиною І зі струмом І, який розміщений у магнітному полі з індукцією В:

FA = IBlsinα

(напрямок сили Ампера визначається за правилом лівої руки - рис. В.14).

Так на рис. 8.18 від генератора G постійний струм іде по про­відниковій рамці, що знаходиться в магнітному полі постійного магніту або електромагніту. Сили ЕА, які діють на боки рамки, створюють електромагнітний момент МЕМ. Цей момент і, таким чином, сили можуть бути наочно визначені через обертальний момент опору Мс від вантажу Р, який пов'я­заний зі шківом на осі рамці, б) електромагнітна сила: