Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Методи контролю харчових виробництв", страница 3

3.  Методи відбору проб для визначення якості, документальне оформлення результатів відбору. Відібрати пробу від партії рибних консервів „ Сардини в олії” у кількості  125 ящиків по 48 банок у кожному, рорзфасовка 350 г.

Варіант 22

1.  Потенціометричні методи дослідження. Потенціометри. Будова, використання.

2.  Методи визначення цукрів у харчових продуктах.

3.  Опишіть методику визначення кислотності маргарину (ГОСТ 976-91). Визначте кислотність маргарину Вершкового в градусах Кеттсторфера, якщо на титрування пішло 2,5 мл. NаОН, поправка  до титру розчину  лугу 0,009,маса маргарину 5г.

Варіант 23

1.  Методи визначення активності ферментів. Ферменти - як біологічні каталізатори білкової природи.

2.  Відбір середньої проби горілки  для  дослідження органолептичних показників.

3.  Необхідно приготувати Зл. 20%-го розчину безводного вуглекислого натрію. Зробіть розрахунки.

Варіант 24

1.  Відбір середньої проби цукру для дослідження. Визначення органолептичних показників та масової частки вологи різними методами в цукрі.

2.  Методи оцінки рівня якості продуктів, їх характеристика та застосування.

3.  Проведіть бальну оцінку якості сиру Костроського за органолептичними показниками: смак і запах - кислуватий, консистенція - гумова, малюнок - рівномірний, зовнішній вид - має легку деформацію. Опишіть метод, за яким можна визначити масову частку вологи в сирі.

Варіант 25

1.  Методи визначення активної кислотності в харчових продуктах.

2.  Методи визначення сухих речовин ареметричним методом.

3.  Опишіть метод органолептичного дослідження якості рибних продуктів на прикладі риби мороженої.

Варіант 26

1.  Правила та техніка відбору проб молочних консервів. Підготовка проб для аналізу.

2.  Цукромір. Його будова, правила роботи, застосування, метрологічний контроль.

3.  Запропонуйте метод для визначення масової частки повареної солі у м'ясних консервах, опишіть його. Дайте висновок про якість консервів „Яловичина тушкована", якщо на титрування пішло 12,5 мл. 0,05н розчину АgNOз , об'єм фільтрата - 20 мл., об'єм розведення - 200мл., наважка продукту - 10г., коефіцієнт поправки до титру 0,05н розчину - 0,36.

Варіант 27

1.  Правила застосування фотоелекторокалориметра, принцип побудови, метрологічний контроль.

2.  Методи визначення активної кислотності електрометричним методом.

3.  Вкажіть порядок органолептичної оцінки якості консервів. Відбір проб, документальне оформлення відбору проб.

Список літератури.

1.  Воскресенский Г.И. Начала техники лабораторных работ - „Химия, Москва, 1971, 222стр.

2.  Ворошило Н.Л. Справочник по приёмке, хранению и реализации продовольственных товаров растительного происхождения.- К.: Техника, 1991,215 стр.

3.  Крусь Г.Н., Шалыгина А.М., Волокитина З.В. „Методы исследования молока и молочных продуктов" - Колос, М 2000, 300 стр.

4.  Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств - под редакцииией д-ра техн.наук, проф. Л.П.Ковальской. - Агропромиздат, М. 1991, ЗЗЗстр.

5.  Жук В.А. Сенсорний аналіз. К. !999,230 стр.

6.  Жук В.А., Жук Н.К. та ін. Теоретичні основи товарознавства.- К. 2000, 336 стр.

7.  Кононенко И.Е., Тьшкун В.Б., Ткаченко В.О. Контроль качества продуктов в оптовых организациях- техника, К.1980,240 стр.

8.  Санитарно- гигиенические методы исследований пищевых продуктов и воды (справочное пособие), под редакцией профессора Яцульі Г.С. - здоровье .К 1991, 286 стр.

9.  Фертман Г.И., Мойхет М.И. Химико-технологический контроль спиртового и ликероводочного производства. - Пищевая промышленность М.,1976,440стр.

10.  Производственно- технический контроль и методы оценки качества мяса, мясопродуктов. - справочник. Пищевая промышленность, М. 1974г.,248 стр.

11.  Колесник Л.А., Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. - М. Єкономика 1986,286 стр.

12.  Ванханен В.Д. Техника санитарно- гигиенических исследований.- Вища школа, К, 1983,256 стр.

13.  Вольпер И.М. и др. Органолептические методы оценки продовольственных товаров. - Экономика, М. 1990,157 стр.

14.  Хвалковский Т.П. и др. Методы исследования материалов в сахарном производстве.- Пищевая промышленность, М . 1975,250 стр.

15.ДСТУ1.0-93