Трифазні асинхронні двигуни. Приклади розрахунку параметрів і характеристик ТАД

Страницы работы

Содержание работы

Файл 9

Трифазні асинхронні двигуни

1. Приклади розрахунку параметрів і характеристик ТАД

1. Приклади розрахунку параметрів і характеристик ТАД

Приклад 1. ТАД має такі дані: номінальна напруга 220/380 В (фазна/лінійна) при частоті f1=50 Гц; номінальне ковзання Sном=0,05; кількість пар полюсів р=6; перевантажувальна здат­ність з обертального моменту Хм=1,8. Схема з'єднання обмотки статора - «зірка» (див. рис. 14.6, а). Вибрати лінійну напругу живильної мережі uм і визначити синхронну частоту обертання n1 поля статора, номінальну nном і критичну nкр частоти обертання ротора.

Розрахунок. При з'єднанні обмоток статора «зіркою»

де Uл і Uф - відповідно лінійна і фазна напруги обмотки статора. Тому лінійна напруга мережі Uм=Uл=380 В.

Синхронна частота обертання поля статора (14.1)

Номінальна частота обертання ротора (14.54)

Критичні ковзання (14.64) і частота обертання ротора (14.55)

Приклад 2. ТАД має такі дані в номінальному режимі: потуж­ність на валу Р2ном=22 кВт; напруга 220/380 В (фазна/лінійна); ККД Pном=0,9; коефіцієнт потужності соsφ1ном=0,88. Кратність пуско­вого струму kпуск=5,5. Схема з'єднання обмоток статора - три­кутник (див. рис. 14.6, б). Вибрати лінійну напругу живильної мережі uм і визначити номінальні і пускові струми обмотки статора.

Розрахунок. При з'єднанні обмотки статора «трикутником» UЛ = Uф, тому лінійна напруга мережі UМ=UЛ=Uф= 220 В.

Номінальна потужність, що споживається двигуном із мережі, має на основі (14.37) і (14.44) два вирази:

Зрівнюючи їх, отримаємо номінальні лінійний і фазний струми обмотки статора

Пускові лінійний і фазний струми обмотки статора двигуна

Приклад 3. ТАД вмикається в мережу з лінійною напругою UM = 380 В і має такі дані в номінальному режимі: потужність на валу Р2ном = 45 кВт; напруга 220/380 В (фазна/лінійна); частота обертання ротора nном =580 об/хв; ККД nном=0,9; коефіцієнт потужності cosφ1ном=0,81. Крім того, двигун має кратність пуско­вого струму k1пуск=5,0, а також перевантажувальну здатність з обертального моменту Хм=1,8. Визначити номінальну споживану потужність двигуна Р1ном; суму всіх втрат потужності в двигуні АРН0М; номінальний і пусковий струми обмотки статора; номіналь­ний Мном і максимальний Мтах обертальні моменти.

Розрахунок. Номінальна потужність, що споживається ТАД із мережі,

Сума всіх втрат у двигуні ΔРном1ном2ном= 50-45=5 кВт.

При заданій напрузі мережі UЛ=380 В фази обмотки статора з'єднуються «зіркою» (рис. 14.6, а). Тоді лінійний і фазний струми:

Пускові струми: Ілпуск=Iф пуск= k1 пускIл ном = 5,0·93,8=469 А.

Номінальний і максимальний обертальні моменти із (14.38) і (14.62):

Література

1. Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин Я.М. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: - Навчальний посібник – Львів «Магнолія 2006» 2008 – 180с.

2. Мазепа С.С., Марущак Я.Ю., Куцик А.С. Електрообладнання промислових підприємств. Навчальний посібник – 2-ге вид., стереот. – Львів: «Магнолія 2006», 2008 – 260с.

3. Гамола О.Є., Коруд В.І., Мадай В.С., Мусихіна Н.П. Електротехнічний практикум: Навчальний посібник / За заг. ред В.І. Коруда – Львів: «Магнолія 2006», 2009 – 194с.

4. Стахін П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. Черніван В.Я., Мусахіна Н.П. Основи електротехніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник – 2-ге вид., стереотип – Львів: «Магнолія плюс» Видавець СПД ФО В.М. Піча, 2006 – 225с.

5. Коруд В.І., Гамола О.Є. Малинівський С.М. Електротехніка: Підручник / За заг. редакцією В.І. Коруда – 3-тє вид., переобл. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2007 – 447с.

6. В.К. Мурзін. Загальна електротехніка. – Полтава. «Кременчук», 2001. -323с.

7. Паначевний Б.І. Курс електротехніки. – Х., 1999. – 288с.

8. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електротехніка та мікромхсхемотехніка: теорія і практикум. – К., Каравела, 2003 – 368с.

9. Паначевный Б.И. Курс электротехники. – Х. – Ростов на Дону, 202. – 288с.

Похожие материалы

Информация о работе