Приклад виконання контрольної роботи (Подібність і розходження між газоподібним, рідким і твердим станом. Формулювання закону Гесса. Обчислення теплового ефекту реакції горіння ацетилену), страница 4

В осад випадає слабка силікатна кислота  - саме вона і буде утворювати ядро міцели:

Поверхня ядра адсорбує переважно іони близькі по природі до складу ядра, а також тієї речовини що є в надлишку - SiО3 2- , набуваючи негативного заряду. Нехай кількість адсорбованих іонів SiО3 2- дорівнює n.  Таким чином адсорбовані іони n SiО3 2- входять до складу  ядра. Загальна кількість протиіонів  Nа+ дорівнює 2n. Частина цієї кількості протиіонів 2(n-x) міститься в адсорбційному шарі, який разом з ядром називається гранулою. Решта протиіонів міститься за поверхнею ковзання у вільному об’ємі розчину – дисперсійний шар. Ядро разом з адсорбційним шаром і шаром вільної рідини, в якому містяться протиіони, називається міцелою. Умовний запис формули міцели:

{( H2SiО3)m×n SiО32-,2(n-x)+}2х-  2хNа+

                                              ядро   

                                                             гранула                                         x - потенціал

173. Що таке старіння колоїдів? Які прийоми використовуються для стабілізації колоїдних систем?

Зміна властивостей колоїдної системи внаслідок самовільного укрупнення частинок та зменшення їх числа називається старінням.

Механізм старіння в різних умовах неоднаковий. В рідких системах зменшення поверхні поділу може відбуватися в наслідок часткової коагуляції – злипання частинок, коли сили відштовхування між ними недостатні. Із збільшенням концентрації золю швидкість старіння обумовлена зціпленням частинок, збільшенням зіткнень між частинками.

Стійкість колоїдів можна збільшити, якщо вводити в їх склад високомолекулярні сполуки. Це явище називають – захисною дією або колоїдним захистом. Захисною дією найбільш сильно володіють білки, в меншій мірі – вуглеводи – крохмаль, та ін.

 Захисна дія досить широко розповсюджена в природі і знаходить різноманітне застосування. В ґрунті містяться органічні сполуки – гумусові речовини. Гумус знаходиться в розчинному стані і захищає ґрунтові колоїди від коагуляції. Таки колоїди, що містяться в ґрунтах як гідроксид заліза (ІІІ), гідроксид алюмінію якщо їх не захистити дуже швидко коагулюють електролітами .

Висока концентрація в молоці фосфату кальцію, розчинність якого у воді дуже незначна, пояснюється тим , що в молоці ця сіль міститься у вигляді гідрофобного золю, який захищений гідрофільними частинками молока. Однією з причин утворення в організмі сечових камінців – недостача в організмі захисників – муцину та урохрому.

Явище зворотне коагуляції називають пептизацією.

 Пептизуючу дію мають як електроліти так і неелектроліти. Розчинена речовина викликає пептизацію в тому випадку , коли її молекули або іони адсорбуються на поверхні частинок, утворюючи   достатньо міцну адсорбційно-сольватну оболонку, або подвійний електричний шар достатньої товщини.

Щоб електроліт зміг пептизувати осад він, як правило, повинен містити потенціал визначаючий іон, здатний адсорбуватися на поверхні частинок осаду. І збільшувати їх електричний заряд. Наприклад осад гідроксиду заліза пептизується солями , що містять іон заліза (ІІІ), який і є потенціал визначаючим.

Якщо чорнозем обробити розчином хлориду натрію, то внаслідок іонного обміну іони кальцію заміщуються на іони натрію. Такий обмін пептизує ґрунтові коагелі і переводить їх при достатній кількості води в стан золю. Це спостерігається в солонцях де багато натрію. Колоїди із золю легко вимиваються в нижні горизонти ґрунту, що негативно впливає на родючість ґрунтів